LUB CIM YUG YOG HUAB TAIS YES XUS TXOJ SIA PUB RAU PEB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus twm Ntawv Moo Zoo hauv hnub hwm lub Cim Yug thiab ntuas tias sawv daws yuav ntsib kev nyiam thiab pom Huab Tais Yes Xus tau yog nyob hauv lub Cim Yug.

Hnub tim 19 lub 6 hli 2022 no yog hnub hwm lub Cim Yug los yog hwm Yes Xus lub Cev thiab cov Ntshav, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ntuas tsoom ntseeg tias peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub Cim Yug, nws coj peb kev, nws txhawj xeeb txog peb, thiab txaus siab yug peb.

Vaj Qhia pib nthuav txog lub Cim Yug tias “Huab Tais Yes Xus tsa lub Cim Yug nyob hauv hmo lawv noj pluas mov kawg. Cim Yug zoo xws li qhov chaw kawg hauv Huab Tais Yes Xus txoj xub ke.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias muaj ib zaug Huab Tais Yes Xus tau foom hmoov zoo rau 5 lub ncuav mov thiab 2 tug ntses kom tau faib rau tsoom sid sawv daws tau noj tsau. Nyob hauv lub Cim Yug mas sawv daws yuav ntsib Huab Tais Yes Xus kev nyiam thiab Huab Tais Yes Xus kev tswm seeb.

“Cov neeg txais Leej Pleev lub Cev thiab cov Ntshav nyob hauv kev ntseeg mas tsis yog lawv tau ‘noj’ xwb, tiam sia lawv tseem ‘txaus siab’ thiab.”

 Vaj Qhia twm txog cov ncuav mov thiab cov ntses ntsu tuaj tias thaum lawv sib cev ntawm ib tug mus rau ib tug, ces cov mov pib ntsu tuaj.

Thaum sawv daws noj cov ncuav mov, mas Huab Tais Yes Xus nyob ntsia lawv sawv daws.

“Qhov no yog Huab Tais Yes Xus nyob hauv lub Cim Yug.”

Vaj Qhia ntuas sawv daws tias “Huab Tais Yes Xus hu peb los ua Ntuj haiv neeg, tsis tas li, Huab Tais Yes Xus txhawj xeeb txog peb lub neej taug txoj kev nyob hauv ntiaj teb no thiab.”

Vaj Qhia ntuas tias “Peb yuav tshuaj ntsuam tias peb puas hwm lub Cim Yug, mas yog kom peb rov ntsia peb saib peb puas txhawj xeeb thiab saib xyuas cov neeg ib puag ncig peb xws li Huab Tais Yes Xus tau ua. Peb pom tias niaj hnub no mas nyob ib n cig peb muaj kev tshaib nqhis, muaj cov neeg vam txog kev ua kwv ua luag, muaj cov neeg xav tau lo lus nplij siab, xav tau ib tug zoo phooj ywg, xav kom muaj lwm tus pab lawv ris kev ntxhov siab.”

“Peb ntsib yam no nyob hauv lub Cim Yug: Leej Pleev kev tswm seeb txog peb kev ntshaw kev xav tau thiab nqua hu kom peb ua xws li ntawd rau lwm tus. Peb yuav tsum noj thiab pub rau lwm tus noj thiab.”

Vaj Qhia nthuav ntxiv txog lo ‘txaus siab’ tias “Tsis yog peb yuav yug peb xwb, peb tsum txaus siab thiab, mas peb thiaj yuav to taub tias txoj kev tu peb kom hlob ntawd yog tuaj ntawm txoj kev nyiam tuaj.”

“Nyob hauv Leej Pleev lub Cev thiab cov Ntshav, peb pom tias Leej Pleev pub nws txoj sia rau peb sawv daws.”

“Huab Tais Yes Xus tsis yog pab kom peb kauj ruam tau lom tom ntej xwb, nws tseem pub nws rau peb thiab; nws ua peb kwv luag, nws nyob hauv peb cov hauj lwm, nws tuaj xyuas peb thaum peb kho siab, nws ntxiv zog rau peb kom rov muaj siab cia saus tuaj.”

“Tej yam li no yog ua kom peb txaus siab, tej yam li no ua kom peb ntsu tuaj txaus pub rau tus neeg tab tom nrhiav Tswv Ntuj kev tshwm sim.”

“Vim Tswv Ntuj tshwm sim los mas peb lub neeej thiaj hloov. Yog tsis muaj Huab Tais Yes Xus, mas lub ntuj no yuav tsis kaj. Li ntawd, mas nyob hauv hnub hwm Huab Tais Yes Xus lub Cev thiab cov Ntshav no, peb yuav hais rau Huab Tais Yes Xus tias ‘Huab Tais, thov koj pub lub ncuav mov txaus cia kuv noj nyob hauv kuv lub neej, thiab thov koj pab kom kuv txaus siab mog!”

Add new comment

1 + 3 =