LUB CAIJ THAUM PEB LAUS YOG LUB SIJ HAWM CIA RAU PEB NRHIAV QHOV MUAJ ZOG NYOB HAUV KEV NTAUG ZOG

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov laus kom lawv zoo siab txais lawv kev ntaug zog thiab tsis tshuav hwj chim mas lawv thiaj yuav raws tau Leej Pleev thiab ua tim khawv txog Leej Pleev.

Tim 22 lub 6 hli 2022, Vaj Qhia rov qhia Ntuj kev cai rau cov neeg ntseeg yog hais txog cov laus lub txiaj ntsim thiab lawv tus nqi. Ntu no mas yog Vaj Qhia twm cov lus Huab Tais Yes Xus tau hais rau Pob Zeb raws li Zam Ntawv Moo zoo (Zm 21: 15-23), Vaj Qhia hais tias cov laus mas lawv lub zog yuav maj mam ntaug mus raws lawv lub hnub nyoog, mas kuj yog ib lub cib fim cia rau lawv tau pib txoj kev raws Leej Pleev thiab.

Vaj Qhia pom tias Pob Zeb thiab Huab Tais Yes Xus nkawd kev txheeb ze mas yog muaj lub siab muag siab mos, qhia siab, ywj pheej, thiab qhib siab, tiam sis tsis muaj kev chim kev tu siab; yam no mas yog kev txheeb ze nyob hauv qhov tseeb.

Nyob hauv nkawd cov lus, Huab Tais Yes Xus nug Pob Zeb tias nws puas nyiam Huab Tais Yes Xus thiab hais kom Pob Zeb zov pab zaj. Txawm li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiab Pob Zeb yeej sib cav xws li txhua zaus.

Vaj Qhia hais tias “Peb muaj peev xwm txuag Huab Tais Yes Xus kev txheeb ze nrog cov thwj tim li no tau, yog yoog raws li Huab Tais Yes Xus; qhib siab dav, hais ncaj, qhia siab.”

Vaj Qhia pom tias tib neeg mas nyiam zas lo lus tseeb hauv lub Moo Zoo kom qab zib, ces neeg thiaj txav deb ntawm Huab Tais Yes Xus.

Huab Tais Yes Xus hais qhia Pob Zeb tias ‘thaum koj hluas mas koj yuav ua tswv tswj koj txoj sia, tiam sis thaum koj laus mas koj kev txhawb siab yuav los nrog kev tsis muaj zog.’

Huab Tais Yes Xus cov lus tsis yog qhia kom Pob Zeb paub tias nws lub neej yav laus yuav mus zoo li cas xwb, tseem ntuas kom Pob Zeb txawj ua pov thawj nyob hauv txoj kev tshiab hauv nws lub neej yav laus thiab.

Yog li Vaj Qhia thiaj nthuav tias “Cov lawv koj qab, mas lawv yuav kawm thiab txua lawv tus kheej raws li koj kev ntaug zog thiab tsis tshuav hwj chim, koj yuav nyob tos lwm tus pab kho cev rau koj, coj koj mus kev.”

Vaj Qhia ntuas tias “Thaum txog lub caij laus, peb yuav kawm kom paub ua pov thawj xwm yeem nyob hauv lub zwj ceeb uas neeg feem coob pub rau yus.”

Lub caij laus yog lub sij hawm cia rau peb ntsib kev sim siab thiab ntxias siab xws li thaum Pob Zeb pom tus thwj tim hluas ces nws nug Huab Tais Yes Xus tias tus thwj tim ntawd puas yuav raug xwv txheej zoo xws li nws. Huab Tais Yes Xus teb ib co lus ntxhib thiab hais ncaj ncaj rau Pob Zeb tias ‘tsis yog koj hauj lwm. Koj yuav tau raws kuv mus.’

Vaj Qhia thiaj ntuas cov laus sawv daws kom txhob khib cov hluas uas lawv yuav nyob ntev dua yus.

“Kev ncaj ncees rau yus txoj kev cog lus tias yuav sib nyiam, kev siab ncaj rau yus txoj kev ntseeg, txawm tias yus nyob hauv lub zwj ceeb yuav tso ntiaj teb tseg lawm, mas yog yus lub sam xeeb tseg cia rau cov phaum tom qab tau qhuas txog thiab lees paub ris lub txij ntsig ntawm Huab Tais Yes Xus.”

Add new comment

4 + 4 =