LEEJ PLEEV YOG PEB TUS VAJ, NWS NTHUAV TES TUAJ PUAG PEB

Hnub tim 20 lub 11 hlis 2022 yog Hnub Chiv hwm Yes Xus ua vaj, mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau tshais chaw mus ua lub Txoos Txi Ntuj hauv lub tsev teev Ntuj nyob As Tis, Is Tas Lias qaum teb.

Vaj Qhia pib tias yog peb ntsia Huab Tais Yes Xus raug ntsia saum tus Ntoo Cuam, tus muab nws txoj sia los txhiv peb kom tau txoj sia nyob mus li. Daim txiag saum tus Ntoo Cuam sau lo lus tias ‘Tus no yog cov Yus Das tus vaj’, lo lus no ua rau neeg lub tswv yim xav txog ib tug vaj tau hloov mus, vim neeg lub tswv yim xav tias tus vaj yuav yog tus neeg muaj hwj chim thiab lub zog ncha, tab sis yam peb pom nyob hauv Huab Tais yog ib tug tub txib raug cov neeg lub zog loj muab lub txim tuag rau nws ris.

Tus no yog peb tus Vaj, yog lub sim ceeb no tus Vaj, vim nws hla mus rau thaj tsam deb tshaj plaws uas neeg yuav swm tau, nws txeem mus tau rau hauv qhov tsaus tshaj plaws hauv txoj kev ntxub thiab tso pov tseg, kom tau pub qhov pom kev tuaj rau txhua txoj sia thiab puag qhov tseeb tag nrho cia.

Vaj Qhia nthuav tias Huab Tais Yes Xus muab tag nrho nws lub cev thiab txoj sia los tsob hwb ntiaj teb neeg, yog yam tsom txog Tswv Ntuj kev nyiam nyob ze sawv daws, ces Vaj Qhia thiaj hais tias “Tus no yog tus vaj peb qhuas txog, thiab yuav zoo heev yog peb yuav rov nug tus kheej tias Huab Tais Yes Xus puas yog tus vaj nyob hauv kuv txoj sia.”

“Peb yuav to taub tau mas tsum yog peb ua ntia mus nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub xub pwg; peb ras ntsoov tias Leej Pleev nyob saum Ntoo Cuam, nws nthuav tes los puag peb. Txawm peb nyob deb Leej Pleev npaum cas; Leej Pleev tseem zoo siab puag peb txoj kev tuag, kev ntsaj, kev txom nyem, kev tsis muaj zog cia nyob hauv nws.”

Thaum peb ntsia Huab Tais Yes Xus dai saum Ntoo Cuam, mas yog peb xav pom nws ob txhais npab tsa los tos khawg peb cia rau hauv nws txoj kev nyiam, yog Huab Tais Yes Xus tab tom tsa tes tos peb.

Yog peb kam zwm rau Huab Tais Yes Xus kev nyiam peb no, nws yuav ua tus nres peb, ntxoov peb.

Yog peb txais Huab Tais kev nyiam, peb yuav tsis zwm rau peb lub siab qia dub, kev txhaum, thiab ntxhov siab uas tau ntxoov peb txoj sia cia.

Peb yuav ua zoo li tus tub sab raug daim ntawm Huab Tais Yes Xus ib sab uas zoo siab hlo txais Huab Tais Yes Xus kev nyiam, ces nws thiaj hais tawm los tias ‘Yes Xus, thaum koj mus txog hauv koj lub Ceeb Tsheej, thov koj nco txog kuv.’ Ces Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau nws tias ‘Hnub no, koj yuav nrog kuv nyob hauv lub nras lom zem.’

Qhov no yog qhov Huab Tais Yes Xus tos ntawm peb, Vaj Qhia ntuas sawv daws kom ua zoo li hais thiab hais ntxiv tias “Peb tus Tswv Ntuj tsis yog tus Tswv Ntuj nyob siab puag saum Ntuj uas peb tsis paub txog, tiam sis yog tus Tswv Ntuj nyob ze peb, nws lub siab mos thiab siab hlub neeg, nws thiaj tsa tes los puag peb sawv daws cia. Nws yog peb tus vaj!”

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb tab tom nyob ntawm ob ncauj kev: sawv ntsia Huab Tais Yes Xus raug dai saum Ntoo Cuam xws li tsoom pej xeem, cov thawj coj, cov tub rog thiab tus tub sab hais lus thuam tias ‘koj rov cawm koj mas!’; los peb yuav xaiv taug tib txog kev nrog Huab Tais Yes Xus mus xws li tus tub sab hais tias ‘Yes Xus, thov koj nco txog kuv.’

Tus tub sab no xaiv taug Huab Tais Yes Xus txoj kev, ces nws thiaj yog thawj tus Leej Ntshiab: tas nws sid nws lub siab tsuas nyob ze Huab Tais Yes Xus ntev li ib ntsais muag xwb tab sis Huab Tais Yes Xus yuav nrog nraim nws mus li.

Lub Moo Zoo hais txog tus tub sab no kom tau pab ntuas peb: yog koj ua tus sawv ntsia xwb, koj yuav tsis yeej txoj kev phem.

Peb yuav pib ua ntawm tej yam yooj yim xws li hu txog Tswv Ntuj lub npe xws li tus tub sab tau txoj hmoov zoo no, nws lees nws lub txim thiab tig mus ua siab ruaj thiab tso siab rau Tswv Ntuj.

Vaj Qhia nug tias “Peb puas yuav sib tso siab tau? Peb puas tig los nrhiav Huab Tais Yes Xus tag nrho peb nruab siab? Yog peb qhib siab thia tso siab rau Leej Pleev tiag, mas peb muaj peev xwm nco txog peb cov kwv tij nkauj muam tau, peb yuav pab lawv kom los nyob hauv peb tus vaj lub xub pwg vim tias peb xeeb los nyob lub ntiaj teb no tsis yog kom peb nco txog tus kheej xwb.”

Add new comment

2 + 7 =