LEEJ PLEEV TUS NTOO CUAM YOG NEEG KEV VAM KHOM

Hnub Plaub hauv Lis Piam no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ras txog Hnub Chiv Hla yuav txog tom ntej no vim yog hnub Leej Pleev sawv hauv cov tuag rov los, Leej Pleev yeej txoj kev tuag.

Ua ntej yuav txog Hnub Chiv Hla, yog Hnub Tsib Ntshiab, hnub Huab Tais Yes Xus noj pluas hmo kawg, tsim lub Cim Yug thiab ntxuav cov thwj tim txhais taw. Hmo ntawd Huab Tais Yes Xus tau qhia txog kev sis nyiam sis hlub thiab kev pub txoj sia los txhiv ntiaj teb neeg kom dim hauv kev txhaum.

Dhau ntawm Hnub Tsib Ntshiab yog Hnub Rau Ntshiab, yog hnub Koom Txoos ua kab ke hwm Yes Xus tus Ntoo Cuam kom sawv daws rov nco txog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem. Vaj Qhia hais tias nyob hauv Hnub Rau Ntshiab mas peb yuav ris cov neeg mob, cov neeg pluag, cov neeg ntiaj teb tsis lees; lawv tej kev txom nyem.

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb yuav thov Ntuj rau cov neeg raug ntsia saum ntoo cuam nyob hauv peb tiam neeg no, kom lawv tau kev nplij siab nyob hauv Tswv Ntuj.

“Txij thaum Huab Tais Yes Xus txais tib neeg lub qhov txhab thiab kev tuag, mas Tswv Ntuj kev nyiam tau ywg tib neeg luab hav quav poj kom rov ntsuab xiab tuaj.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb nyob hauv lub ntiaj teb muaj tsov rog, cov me nyuam poob hauv kev tshaib nqhis thiab tsis muaj kev kawm, ntau txhiab leej siv tshuaj muaj yees los nplij lawv lub siab kom txhob hnov qab ntiaj teb kev kub ntxhov. Vim tej no mas Vaj Qhia thiaj hais tias yog tib neeg lub hav quav poj.

Tab sis vim Leej Pleev cov qhov txhab mas peb sawv daws thiaj tau kev nplij siab, vim Leej Pleev kev tuag mas peb thiaj rov yug dua tshiab.

Vaj Qhia hais tias “Peb yuav ua Leej Pleev tsaug, vim Leej Pleev tuag saum Ntoo Cuam mas peb sawv daws thiaj tsis raug tso pov tseg nyob hauv kev tuag qhov tsaus ntuj nti ntxiv lawm.”

Hnub Xya Ntshiab yog hnub ntsiag, vim yog hnub cov thwj tim poob siab thiab lawv quaj tu siab rau Huab Tais Yes Xus txoj kev tuag. Tsis tas li ntawd xwb, Hnub Xya Ntshiab kuj yog ‘Mab Liab Hnub’ thiab, vim nws ua lub neej nrog kua muag tiam sis nws lub siab ntseeg ruaj nreb, nws lub siab muaj kev vam khom ntws phwj yaws, thiab muaj kev nyiam ntim puv npo.

Niam Mab Liab nyob hauv qab Ntoo Cuam, nws tus plig raug hmuv nkaug xws li txhua yam yuav yaj ntshis mus. Tab sis niam Mab Liab zov hmo, nws yoog nws kev vam khom txog Tswv Ntuj lo lus cog tias yuav tsa tus tuag sawv rov los kom txhob qhuav.

Yog niam Mab Liab tes hauj lwm zoo li no mas nws thiaj yog cov neeg ntseeg Leej Niam, yog Koom Txoos Leej Niam thiab yog kev vam khom lub cim. Niam Mab Liab lo lus thov thiaj yog lo lus txheem thiab txhawb peb kom txhob ntog thaum peb tus ntoo cuam hnyav dhau.

Dhau ntawd, Vaj Qhia kuj ntuas sawv daws kom txhob zais txoj kev ntseeg vim luag muab nyiaj txiag los ntiav koj, xws li cov zov keeb txais cov Fas Lis Xais li nyiaj kom lawv txhob qhia tej xwm lawv pom rau lwm tus.

Kev tsaus ntuj hauv Hnub Xyas Ntshiab yuav raug kev xyiv fab thiab kev kaj hauv Hnub Chiv Hla muab tshem pov tseg, sawv daws yuav cav txog Tswv Ntuj tias ‘As Les Lus Yas, Yes Xus sawv rov los.’

“Leej Pleev tus Ntoo Cuam kuj yog tus pej thuam taw kev rau cov nkoj hauv dej ntuj muaj cua daj cua dub. Leej Pleev tus Ntoo Cuam yog kev vam khom lub cim. Li ntawd, peb lub kua muag yuav tsis poob dawb, peb lub suab hnyiav yuav tsis yaj ntshis nyob hauv Tswv Ntuj txoj kev npaj cawm neeg no.” Vaj Qhia Fas Ntshis Kus xaus li.

Add new comment

6 + 6 =