Leej Pleev sawv rov los lawm tiag, nws coj kev vam khom tuaj rau peb

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub lis piam no yog thawj lub lis piam hauv caij Hla. Hnub Chiv Hla yog hnub Huab Tais Yes Xus sawv rov los, yog Huab Tais Yes Xus hla dhau txoj kev tuag, los pub kev xyiv fab rau tas ntiaj teb neeg. Yog li mas nyob hauv Hnub Chiv Hla, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj xa lus thiab foom hmoov zoo rau lub zos thiab lub ntiaj teb (Urbi et Orbi) kom muaj kev vam khom vim Leej Pleev kev sawv rov los tau nqa thiab txhawb tsoom Pleev sawv daws (Christians) kom rov nrhiav tau kev xyiv fab nyob hauv kev tsob hwb Tswv Ntuj, kev ua hauj lwm tsim kev thaj yeeb, thiab kev pab peb cov kwv tij nkauj muam ua neej nyob nrog kev txom nyem.

Vaj Qhia hais rau sawv daws tias ntiaj teb neeg kev hla hauv qhov tuag mus cuag txoj sia, hauv qhov txhaum mus txais lub txiaj ntsim, hauv qhov ntshai mus rau qhov ruaj siab thiab hauv qhov kho siab mus sib ntxiv siab, mas yog nyob hauv Huab Tais Yes Xus kev hla. Li ntawd, hnub Huab Tais Yes Xus sawv rov los, sawv daws thiaj yuav zoo siab xyiv fab.

Tshwj xeeb, yog cov neeg muaj mob, cov neeg pluag, cov muaj hnub nyoog laus nkoos, thiab tas cov neeg raug txom nyem; mas Vaj Qhia xav kom lawv nco thiab hom khaj zoo siab tias Huab Tais Yes Xus txhim tus choj muaj txoj sia rau peb hla hauv kev tuag mus txais txoj sia tshiab, yog li mas hnub no thiaj yog hnub tseem ceeb thiab hnub zoo nkauj tshaj plawv nyob hauv ntiaj teb neeg lub keeb.

Cov lus cav txog Hnub Chiv Hla hais tias ‘Huab Tais sawv los lawm tiag’, mas Vaj Qhia nthuav tias yeej yog Huab Tais Yes Xus sawv rov los tiag tiag, tsis yog npau suav. Thiab lo lus ntawd muaj lub ntsiab tias kev ua neej nyob hauv lub ntiaj teb no muaj kev vam khom tiag yog li neeg thiaj ruaj siab tshais ruam mus lawm tom ntej txawm tias ziag no thiab tom ntej yuav muaj ntau yam teeb meem tuaj raug rau neeg.

Vaj Qhia tau muab thawj cov thwj tim uas lawv tau ua tim khawv txog kev sawv rov los (resurrection) los hais ua piv txwv tias thaum lawv pom tias Huab Tais Yes Xus sawv rov los lawm tiag, mas lawv maj zeeg mus tshaj lub moo ntawd rau sawv daws. Hnub no tas ntiaj teb neeg kuj raug hu kom ‘maj zeeg’ mus ntsib Huab Tais Yes Xus, tus yog peb lub neej nyob ntiaj teb no daim phiaj thiab yog lub ntiaj teb kev vam khom.

Vaj Qhia hais ntxiv tias “Thov kom peb maj tsim kev sib tso siab; tsis hais ib tug tso siab rau ib tug, ib zeej tsoom tso siab rau ib zeej tsoom, ib haiv neeg tso siab rau ib haiv neeg. Thov kom peb tso peb tus kheej tau saj kev xyiv fab uas peb cav txog nyob hauv Hnub Chiv Hla no.”

Vaj Qhia kuj tau hais ob peb lo lus qhuas txog cov neeg tau ua cov hauj lwm pab thiab tos txais cov neeg tawg rog thiab cov neeg txom nyem, ces Vaj Qhia thov kom Huab Tais Yes Xus qhib peb sawv daws lub siab kom peb xyaum ua xws li cov neeg ntawd.

Vaj Qhia thov kev thaj yeeb pub rau tsoom pej xeem Us Nkas Zis Nas, thov kom Hnub Chiv Hla qhov pom kev tsom mus txog tsoom pej xeem nyob Lav Xias teb.

Thov Huab Tais Yes Xus nplij siab cov neeg ntsib kev ntsaj thiab tau plam cov neeg lawv hlub vim tsov rog, thov kom cov neeg nyob hauv tsev loj faj tau rov los tsev thiab thov kom tas lub ntiaj teb neeg tso tseg kev sib ntaus rog.

Thov kom lub teb chaws Xis Lias tau txais kev thaj yeeb, thiab thov kom cov neeg raug xwv txheej ntawm av qeeg hauv Tus Kis teb tau nyob kaj siab lug.

Thov kom cov His Xas Lais thiab cov Pas Les Tis Nas rov tig ntsej los sib tuav tes tsim kev thaj yeeb tsis yog kev tsis sib haum xeeb. Thov kom lub teb chaws Lis Npaas rov nyob ruaj khov thiab haum xeeb.

Thov kom cov tub ntxhais hluas thiab cov raug txom nyem nyob Tus Nis Xias teb txhob tag kev vam khom thiab thov kom lawv pom txoj kev txhim lub neej tshiab nyob hauv kev thaj yeeb thiab kev koom ua ib pab kwv tij.

Thov kom cov pej xeem hauv lub pov txwv Hais Tis nrhiav tau kev tawm hauv lawv li teeb meem.

Thov Huab Tais Yes Xus pab txhawb kev thaj yeeb thiab kev rov sib haum xeeb nyob hauv Es Thias Pias teb thiab Xus Das Naj teb, thiab hauv Khoo Kos teb. Thov Huab Tais Yes Xus nplij cov neeg raug xwv txheej kev ua phem nyob hauv Npus Kis Nas, Mas Lis, Mos Xas Npis, thiab Nis Zes Lias.

Thov kom cov neeg ntseeg nyob hauv Nis Kas Las Kuas thiab Es Lis Thes As tau ua hmoov Hnub Chiv Hla yam kaj siab lug.

Thov kom Huab Tais Yes Xus qhib cov nom tswv Mias Mas lub siab kom pom txog kev thaj yeeb mas lawv thiaj yuav pub kev ncaj ncees tau rau cov Los His Yas.

Thov Huab Tais Yes Xus pub kev nyab xeeb rau cov neeg thoj nam, cov neeg raug ntiab tawm txawv teb chaws, cov neeg txhaum kev cai lij choj thiab cov neeg tsiv teb, tshwj xeeb mas yog cov neeg tsis khov.

Thiab thov kom peb sawv daws pab cov neeg raug kev tshaib nqhis, cov quav tshuaj, cov raug ua luam neeg thiab cov raug yuam ua qhev; thov Huab Tais Yes Xus deev cov thawj coj sawv daws kom lawv hwm neeg lub tsim mas lub qhov txhab no thiaj yuav qaws taus.

“Cov kwv tij, thiab cov nkauj muam, thov kom peb rov ntsib kev lom zem nyob hauv txoj kev peb hla hauv lub ntiaj teb no mog, thov peb ua kom kev vam khom dhia rhees ceev dua tuaj thiab kom peb ntsib lub nras lom zem zoo nkauj ua ntej nyob hauv lub ntiaj teb no!

Hnub no, thov peb nqua hu tas nrho peb lub zog tuaj ua qhov zoo kom peb tau mus cuag Qhov Zoo tsis ua rau peb tu siab ib zaug li.

Thov txoj sia tus Huab Tais, pab txhawb siab txhawb zog, pab txheem peb nyob hauv peb txoj kev thiab thov koj hais lus rau peb xws li tau hais rau cov thwj tim nyob hauv Hnub Chiv Hla thaum hmo ntuj tias ‘Nej nyob kaj lug mog!’”

Add new comment

2 + 2 =