Leej Pleev hu peb thiab xa peb tawm mus

Hnub Chiv lub Lis Piam 4 caij Hla xyoo no Vaj Qhia ua thaj txi Ntuj nyob hauv lub tshav puam Kos Xus Las Yos, hauv tuam ceeb Npus Das Pes, Hoos Nqias teb. Lub Moo Zoo hais txog Tus Zoo Tswv Zov Yaj tias nws paub nws cov yaj thiab nws hu lawv lub npe, Tus Zoo Tswv Zov Yaj xa lawv mus ua tim khawv txog lub Moo Zoo.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tawm rooj mus tsham Hoos Nqias teb txij hnub tim 28 txog 30 lub 4 hlis 2023, ces nyob hauv hnub tim 30 ua ntej yuav sawv kev rov Vas Tis Kas, Vaj Qhia tau ua tswv cuab coj lub txoos txi Ntuj nyob hauv lub tshav puam Kos Xus Las Yos, hauv tuam ceeb Npus Das Pes, muaj tsoom neeg ntseeg tuaj sib txoos kwv yees kaum txhiab tawm leej.

Nyob hauv lub txoos, Vaj Qhia tau nthuav txog lub ntsiab lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo (Z 10: 1-10) hais txog Tus Zoo Tswv Zov Yaj, mas Vaj Qhia hais tias Tus Zoo Tswv Zov Yaj siv nws txoj sia rau nws cov yaj.

Huab Tais Yes Xus zoo li Tus Zoo Tswv Zov Yaj tawm mus nrhiav nws cov yaj, nws tuaj nrhiav peb thaum peb poob zoo, zoo li tus tswv zov yaj tuaj txeeb peb hauv txoj kev tuag txhais tes.

Leej Pleev yog Tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws ua ob yam rau nws cov yaj: hu cov yaj lub npe, thiab coj cov yaj tawm mus noj zaub.

Yog vim li ntawd, Vaj Qhia thiaj ntuas sawv daws tias Tswv Ntuj hu peb txhua tus lub npe, Tswv Ntuj vam tias nws yuav pab cawm peb hauv qhov txhaum thiab qhov tuag, nws xav pub txoj sia nplua mias thiab kev xyiv fab tsis txawj tag rau peb.

Huab Tais Yes Xus los hu peb thiab coj peb rov mus tsev, nws yog Tus Zoo Tswv Zov Yaj. Tus Zoo Tswv Zov Yaj hu cov neeg ntseeg sawv daws kom los txais thiab nthuav nws txoj kev nyiam tawm mus, mas thiaj yuav coj tau sawv daws los nyob hauv tib lub tshav zaub, yuav tsis cais leej twg tawm li. Vim li no, Tswv Ntuj thiaj hu peb los tsim kev ua kwv tij koom cuab thiab maim kom txhob muaj kev sib cais nyob hauv peb, peb yuav qhib peb lub siab los sis nyiam sis hlub.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias tom qab tus tswv zov yaj hu nws cov yaj lub npe tas, nws yuav coj cov yaj tawm mus, yog xa cov yaj mus ua tim khawv txog txoj kev nyiam ua kom peb yug dua tshiab.

Huab Tais Yes Xus hais tias “Kuv yog cov yaj lub qhov rooj”, mas yog Huab Tais Yes Xus tab tom qhia tias nws yog lub qhov rooj coj cov yaj chaw mus hauv lub Koom Txoos thiab yog lub qhov rooj cia rau cov yaj rov tawm mus cuag lub ntiaj teb.

Vaj Qhia thov tsoom neeg ntseeg sawv daws txhob ua xws li lawv yog lub qhov rooj kawm ntom nti cia, cov neeg ntseeg yuav tsum ua lub qhov rooj qhib lug tos txais cov neeg raug tso nyob twm zeej, cov txom nyem tsis muaj leej twg quav ntsej txog, cov neeg txawv teb chaws, cov neeg thoj nam. Cov neeg ntseeg tsum ua xws li Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, tsis hais thaum hais lus, ua hauj lwm, mas tsum qhib ntsoov lawv lub qhov rooj cia rau lwm tus tau chaw mus pom Tswv Ntuj kev nyiam kev hlub lawv.

Tsoom ntseeg txhob me siab, tsoom ntseeg yuav nco tias Huab Tais Yes Xus yog Tus Zoo Tswv Zov Yaj, nws muaj lub siab hlub mos nyoos rau peb, nws thiaj hu peb thiab txhawj xeeb txog peb.

Add new comment

11 + 0 =