LEEJ NTUJ PLIG NTSHIAB TXOJ HAUJ LWM

Hnub Tsib Caug xyoo no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom ntseeg kom cuab pob ntseg mloog Leej Ntuj Plig Ntshiab coj Yes Xus lub Moo Zoo tuaj tseb rau hauv peb nruab siab thiab qhia peb.

Vaj Qhia pib ntuas tias cov neeg ntseeg sawv daws ua hmoov hwm Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los rau saum cov Hauv Paus Xa Lus mas yog nyob hauv hnub tsib caug tom qab hmoov Hla. Ntawv Moo Zoo hnub no yog nyob hauv Zam Ntawv Moo Zoo, zaj 14 qib 15-16 ntxiv 23-26 peb hnov Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias ‘Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav qhia tas ib puas tsav yam rau nej, thiab nws yuav pab nej rov nco txog tas txhua yam uas kuv tau hais.’ (Z 14: 26)

Vaj Qhia thiaj hais tias “Yam no yog yam Leej Ntuj Plig ua: qhia thiab pab kom peb nco txog Leej Pleev cov lus.” Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas sawv daws kom qog thiab xav txog ob tus yeeb yam no, ‘qhia’ thiab ‘rov nco txog’, vim ob tus yeeb yam no pab kom Huab Tais Yes Xus lub Moo Zoo chaws los nyob ntxaws tau hauv peb nruab siab.

 Leej Ntuj Plig Ntshiab tau qhia peb zoo li cas? Vaj Qhia hais tias Leej Ntuj Plig pab kom peb yeej tej teeb meem tuaj cuam tshuam peb nyob hauv kev ntseeg: qhov ntawd yog kev sib nrug deb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias raws li peb pom, mas sawv daws yeej ua xyem xyav txog lub Moo Zoo thiab lub neej niaj hnub no vim tias Huab Tais Yes Xus muaj txoj sia nyob yog ob txhiab tawm xyoo dhau los lawm, lub sij hawm thaum ntawd thiab ziag no sib txawv, yog li lub Moo Zoo thiaj zoo xws li tsis phim rau caij nyoog nyem no, yuav coj los hais piv rau lub zim txwv no mas ntshe yuav tsis haum pes tsawg. Yog li thiaj muaj ib lo lus nug tias ‘nyob rau lub ntuj tshiab tiam no, lub Moo Zoo hais txog dab tsi? Lub Moo Zoo txhawv tau dab tsi rau peb?’

“Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus kws txuj rub tau ob lub sij hawm sib nrug deb no kom los ua tau tib lub sij hawm, Leej Ntuj PLig Ntshiab qhia kom peb txawj yeej tej teeb meem cuam tshuam peb.” Vaj Qhia ntuas, “Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus coj Huab Tais Yes Xus cov lus qhia los txuas tau nrog sawv daws nyob hauv txhua lub sij hawm txhua lub caij nyoog. Li ntawd, Leej Pleev lo lus thiaj muaj sia nyob hauv peb nyob hauv niaj hnub no.”

Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom Leej Lo Lus muaj sia rau peb, peb pom tias Leej Lo Lus hais lus rau peb thiab taw kev rau peb tawm tsam peb tej teeb meem nyob hauv Ntawv Ntshiab. Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia kom tus neeg ntseeg kub siab txog tej teeb meem tuaj cuam tshuam nyob hauv nws tiam neeg. Thaum Leej Ntuj Plig Ntshiab qhuab qhia mas nws yuav ua kom tsheej xeeb tuaj: yog txuag kev ntseeg kom hluas mus li.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias “Peb pheej hmoo ua kom kev ntseeg ua ib yam puav pheej tseg, tiam sis Leej Ntuj Plig ua kom kev ntseeg tshiab khi tuaj. Vim tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis muab nws khi rau ntiaj teb lub caij lub nyoog.”

Hais txog nqe tias Leej Ntuj Plig Ntshiab pab kom peb rov nco tau thiab txhim tsa lub Moo Zoo hauv peb nruab siab dua tshiab, mas Vaj Qhia hais zoo li no: Thaum cov Hauv Paus Xa Lus nrog Huab Tais Yes Xus nyob, lawv to taub Huab Tais Yes Xus cov lus thiab nws cov hauj lwm me me xwb, tab sis txij hnub Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los rau saum lawv, lawv rov nco tau thiab to taub Huab Tais Yes Xus cov lus thiab hauj lwm tuaj. Lawv zoo siab txais Huab Tais Yes Xus cov lus tau hais tseg rau lawv, thiab lawv coj los hloov lawv txoj sia, kom lawv ntseeg thiab muaj kev xyiv fab nrog Huab Tais Yes Xus. Yam no Leej Ntuj Plig Ntshiab yog tus ua.

“Leej Ntuj Plig hloov peb txoj sia: nws ua kom peb xav xws li Huab Tais Yes Xus xav. Yog kom peb rov nco txog nws cov lus.”

Yog vim li ntawd, Vaj Qhia thiaj ntuas tsoom neeg ntseeg sawv daws kom cuab pob ntseg mloog Leej Ntuj Plig Ntshiab vim yog tsis muaj Leej Ntuj PLig Ntshiab ua tus qhuab ntuas peb txog Huab Tais Yes Xus, mas ntshe peb txoj kev ntseeg yuav tsuag.

Thov kom peb rov nug peb ntiag tug tias peb puas yog tus neeg ntseeg tsis nco qab txog Huab Tais Yes Xus kev nyiam lawm thiab peb puas poob hauv kev ua xyem xyav thiab kev ntshai thaum peb kov tsis yeej peb cov teeb meem, peb cov xwv txheej.

Yog peb zoo xws li hais, mas kawg peb yuav tau thov Leej Ntuj PLig Ntshiab tuaj qhib peb siab, tuaj nyob hauv peb. Tshwj xeeb yog thaum peb nyob hauv lub caij yuav tau txiav siab ua ib yam dab tsi.

“Thov kom peb tuav Ntawv Moo Zoo cia rau hauv peb ob txhais tes thiab hu txog Leej Ntuj Plig Ntshiab. Peb yuav hais tias ‘Leej Ntuj Plig, koj los mas. Koj los qhib kuv lub tswv yim kom nco txog Huab Tais Yes Xus, koj los qhib kuv lub siab kom kaj thiab mog.’ Hais li no tas, peb yuav nthuav phau Ntawv Moo Zoo thiab nyeem kab lus peb pom nyob hauv Ntawv Moo Zoo, maj mam nyeem thiab mloog saib Leej Ntuj Plig hais rau peb li cas.”

Add new comment

15 + 0 =