LEEJ NTSHIAB YOS XES YOG TUS PIV TXWV RAU PEB

Tom qab nthuav cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Nkas Las Tias tas lawm, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus pib dua cov zaj tshiab, yog hais txog Leej Ntshiab Yos Xes.

Vaj Qhia hais tias xyoo no yog lub xyoo cev rau Leej Ntshiab Yos Xes los yog hais tias Leej Ntshiab Yos Xes xyoo. Xyoo no twb yuav xaus lawm mas xav tias Leej Ntshiab Yos Xes yuav ua tus piv txwv rau cov ntseeg thiab Leej Ntshiab Yos Xes lub neej yuav pab taw kev rau sawv daws tau nyob hauv lub caij muaj ntau yam xwv txheej li no.

Vaj Qhia hais tias lub npe ‘Yos Xes’ txhais tias ‘Tswv Ntuj ua kom huam vam’, yog kev ntshaw, yog txoj hmoo tau raws li txoj kev tso siab rau Tswv Ntuj. Peb pom tias Yos Xes hauv Nas Xas Les tau tsom txog tej yam li nws lub npe nyob hauv nws tus xeeb ceem. Yos Xes tso siab rau Tswv Ntuj thiab ua raws li Tswv Ntuj npaj rau nws.

Vaj Qhia tig los hais txog 2 lub zos muaj feem nyob hauv Yos Xes lub neej; yog Npes Les Hes thiab Nas Xas Les.

Npes Les Hes txhais tias ‘ncuav mov lub tsev’ los yog ‘qaij lub tsev’. Ob lub ntsiab no yog hais txog kev yug los ua neeg thiab lub Cim Yug los yog Yes Xus lub cev. Lub zos Npes Les Hes ua kom peb nco txog tus poj niam Luv, nws yog vaj Das Vis pog, yog Yos Xes caj ces; thiab peb nco tau tias tus Yaj Saub Mis Kes tau sau tseg cia tias tus cawm seej tawm hauv Npes Les Hes tuaj.

Lub tsheej Yes Lus Xas Les yog lub tsheej Tswv Ntuj nyiam, yog lub tsheej ntshiab, tab sis ho tsis muaj feem cuam nrog Leej Ntshiab Yos Xes. Ho yog ob lub zos me me nyob ntug zos thiaj muaj feem cuam nyob hauv Yos Xes lub neej. Qhov no qhia tias Tswv Ntuj txaus siab rau ob lub zos nyob deb kev vam meej ntawd.

Huab Tais Yes Xus kuj tawm tuaj nrhiav cov neeg nyob ntug zos, tsis hais cov neeg txhaum xwb, cov tsis txhaum tiam sis lawv raug xwv txheej xws li muaj mob, tshaib plab, txom nyem. Huab Tais Yes Xus tawm tuaj nrhiav cov neeg ntawd.

Zaj no qhia tias Koom Txoos raug hu los ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo ntawm sab nraud los rau sab haud. Leej Ntshiab Yos Xes kuj ua ib tug piv txwv rau peb tias peb yuav saib yam lwm tus muab pov tseg yog qhov tseem ceeb dua, peb yuav ntsia yam lwm tus ntsia tsis pom yog qhov tsim nyog dua.

Peb yuav tshawb, soj ntsuam kom pom thiab qhuas txog qhov ntawd.

Vaj Qhia thov kom sawv daws thov Leej Ntshiab Yos Xes pab thov Tswv Ntuj pub rau lub Koom Txoos kom nkag siab txoj hauj lwm no, kom sawv daws pib cov hauj lwm hauv Npes Les Hes thiab Nas Xas Les ua ntej.

Peb yuav thov Ntuj rau cov neeg nyob ntug zos, cov nyob deb kev vam meej.

Add new comment

8 + 9 =