LEEJ NTSHIAB POB ZEB THIAB PAJ LUG NTUAS PEB KOM HLOB NYOB HAUV KEV NTSEEG

Nyob hauv hnub hwm Leej Ntshiab Pob Zeb thiab Paj Lug, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tham txog cov thwj tim kev nyiaj ntxeem thiab qhov zoo tsis tas nyob hauv lawv txoj kev ntseeg rau tsoom ntseeg sawv daws mloog, thiab ntuas sawv daws kom vam txog Leej Ntshiab Pob Zeb thiab Paj Lug pab qhia kom to taub tias yuav tso siab rau Huab Tais Tswv Ntuj li cas thiab yuav ua li cas thiaj nyob tau ze Tswv Ntuj.

Txhua xyoo thaum txog lub 6 hli tim 29 mas lub Koom Txoos yuav ua lub Txoos teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb thiab Paj Lug. Tom qab ua lub Txoos nyob hauv Tuam Tsev Teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb tas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tawm los nthuav Ntawv Moo Zoo rau ib zeej tsoom mloog.

Ntawv Moo Zoo yog cov lus nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo (MT 16: 13-19) piav txog thaum Pob Zeb teb Yes Xus tias ‘koj yog Leej Pleev, yog tus Tswv Ntuj muaj txoj sia Leej Tub.’

Vaj Qhia pom tias qhov no yog lub hauv paus thiab yuav siv lub sij hawm ntev hauj sim mas lo lus no thiaj yuav nyob ntxaws hauv Pob Zeb.

Vaj Qhia taw kom sawv daws pom tias ob tug Hauv Paus Xa Lus no mas nkawd raug ‘xyaum’ txoj kev ntseeg, yam no mas yog yam cov neeg ncaj yuav tau ntsib.

“Peb ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj muaj txoj sia Leej Tub, tab sis yuav siv sij hawm, ua siab ntev, thiab ua neeg me tiag tiag los xav los ua raws lub Moo Zoo.”

Kom sawv daws to taub mas Vaj Qhia thiaj muab Xis Moos Pob Zeb los hais ua piv txwv tias tom qab nws lees tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj Leej Tub yog tus Pleev lawm, nws tsis kam txais lub tswv yim tias muaj ib hnub Huab Tais Yes Xus yuav raug txom nyem thiab raug tua tuag, ces nws thiaj cheem Huab Tais Yes Xus cia, Huab Tais Yes Xus tig los thiab hais rau nws tias ‘Xas Tas, koj lawv kuv qab!’ (MT16: 23)

Vaj Qhia tig los ntuas rau sawv daws tias “Tej xwm no puas yog tshwm tuaj nphav peb mas? Peb hais tias peb ntseeg; tab sis thaum peb raug ntxias mas zoo li peb txawm ua siab deb lawm ntag. Zoo li peb nyiam tawm tsam Tswv Ntuj, peb hais rau Tswv Ntuj tias ‘tsis yog, tsum muaj dua lwm txoj xub kev uas ncaj thiab yooj yim taug dua txoj kod’. Peb pom cov neeg ntseeg tso siab rau Huab Tais Yes Xus lawv ntuag rhe xws luag dua daim ntaub. Peb saib tias txoj kev raws Huab Tais Yes Xus qab mas nyuaj dhau thiab peb raug ntxias kom mus taug dua lwm txoj kev tsis yog txoj Huab Tais Yes Xus qhia rau peb.”

“Pom tias Leej Ntshiab Pob Zeb yuav siv sij hawm ntev, nws thiaj mam hlob tiav. Thaum chiv thawj, nws poob siab thaum xav txog tus Ntoo Cuam; tiam sis yav xaus hauv nws lub neej, nws muaj cuab kav ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus, nws tuag nyob saum tus ntoo cuam tig taub hau rov quav.”

Hais txog tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug mas nws kev ntseeg maj mam loj hlob nyob hauv kev tsis paub meej thiab tsis meej pem.

Thaum Paj Lug pom tus Sawv Ros Los nyob tom tog kev mus rau Das Mas mas nws thiaj hloov siab tshiab los ua ib tus neeg ntseeg Yes Xus thiab pom tias yog lub hauv paus taug txoj kev yuav raug hiam raug tsim txom.

Vaj Qhia hais tias kev ntseeg txoj xub ke mas tsis yog kev taug taw ua si hauv teb lub nras paj, tiam sis yog kev txom nyem. Leej Ntshiab Paj Lug los nws kuj tsum kawm kom to taub qhov no nyob hauv nws lub neej ntsib kev ntxias thiab.

“Leej Ntshiab Pob Zeb thiab Paj Lug lub swm txheej no ua qhov kaj rau peb kom peb rov pom kev tig los nug peb ntiag tug tias ‘thaum kuv lees ntseeg tias Huab Tais Yes Xus yog Leej Pleev, yog Tswv Ntuj Leej Tub, mas kuv puas ras tau li kuv hais ntawd, los kuv puas yuav xav tias kuv to taub txhua yam kuv hais ntawd lawm? Thaum kuv nyob hauv kev txom nyem thiab kuv raug kev ntxias mas kuv puas tag kev cia siab, kuv puas yws, los kuv puas xav tias qhov ntawd yog lub cib fim cia rau kuv kawm kom txawj tso siab rau Tswv Ntuj?’

Add new comment

5 + 2 =