Koom Txoos hu nrhiav cov neeg poob zoo

Hnub Plaub lub lis piam, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tuaj qhia Ntuj kev cai hais txog ‘kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus’ (apostolic zeal) ntxiv; yog ntu ob hais tias ‘Koom Txoos hu nrhiav cov neeg poob zoo’, thiab Vaj Qhia caw sawv daws yoog raws tus Zoo Tswv Zov Yaj (Good Shepherd) tus piv txwv thiab txhob ntsia tias cov neeg tso kev ntseeg tseg yog yus tus yeeb ncuab tiam sis yuav xav tias yog lub cib fim zoo rau yus ua pov thawj txog Huab Tais kev xyiv fab.

Vaj Qhia pom tias lub Moo Zoo nyob hauv lub caij Huab Tais yug los tau hu Huab Tais Yes Xus ua ‘Tswv Ntuj Lo Lus’ (Word of God) los yog ‘Leej Lo Lus’, lo lus no tsom rau peb pom tias Huab Tais Yes Xus ‘tawm tuaj’ (outgoing) tas txwv.

Leej Lo Lu ib txwm nyob kom tau ‘txuas lus’ thiab ‘tshaj tawm’. Leej Pleev tsis yog lo lus muaj txoj sia xwb, tiam sis Leej Pleev muab nws txoj sia ua Lo Lus.

Pom tias Huab Tais Yes Xus npuab Leej Txiv nyob hauv lub zim txwv nws teev ntuj. Huab Tais Yes Xus txiav siab thiab xaiv qhov tseem ceeb tom qab teev ntuj tas. Nyob hauv zaj teev ntuj mas Huab Tais Yes Xus tau nthuav nws txoj kab xwm tawm.

Huab Tais Yes Xus txoj kab xwm tsis yog cia lwm tus tsob hwb nws, tab sis yog nws tuaj tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv (MT 20: 28).

Dhau ntawd, Vaj Qhia kuj pom tias Huab Tais Yes Xus tau ib lub npe yog ‘tus Zoo Tswv Zov Yaj.

Ntawv Moo Zoo tsom kom peb pom txog lub ntsiab hauv Huab Tais Yes Xus txoj kab xwm no.

Vaj Qhia hais ntxiv tias tus zov yaj tsis yog lub luag hauj lwm tab sis yog siv tas nws lub sij hawm thiab muab siab rau ua tiag tiag. Yog muab tas nws txoj sia los nyob nrog cov yaj txhua lub caij ib hnub 24 teev.

Yog Huab Tais Yes Xus muab nws txoj sia los txhiv peb thiab yog peb nyob nrog Huab Tais Yes Xus mas peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus lub siab dhia rhees rau cov neeg ntxhov siab, cov poob zoo, thiab cov nyob deb.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias “Yog peb xav xyaum tus kheej kom rau siab ua ib tug hauv paus xa lus, peb tsum nco txog cov yaj poob zoo. Huab Tais Yes Xus tsis tau txwv tsis pub cov yaj tawm mus, tab sis yog muaj tus yaj twg ncaim thiab poob zoo, mas Huab Tais Yes Xus tsis tso tus yaj ntawd pov tseg, Huab Tais Yes Xus tawm mus nrhiav tus yaj ntawd, nws tso 99 tus cia nyob hauv qhov chaw tsis raug teeb meem. Huab Tais Yes Xus nco txog cov neeg ncaim mus, nws tsis chim tsis npau taws rau. Yam no yog Tswv Ntuj kev rau siab rau nws cov neeg.”

Vaj Qhia nug sawv daws saib peb puas ntsia cov tso kev ntseeg pov tseg yog peb tus yeeb ncuab los tsis yog. Vaj Qhia xav kom peb saib qhov teeb meem no yog lub cib fim cia rau peb ua pov thawj txog Leej Txiv kev xyiv fab uas nws hlub lawv thiab nco ntsoov txog lawv.

Add new comment

13 + 2 =