KEV ZAM TXIM THIAB KEV KHUV LEEJ PAB KOM NEEG DIM HAUV KEV QUAJ NTSUAG.

Hnub chiv tim 13 lub 9 hlis 2020 yog Hnub Chiv Lis Piam 24 Caij Nruab Xyoos, Ntawv Moo Zoo hais txog kev zam txim rau lwm tus raws li Huab Tais Yes Xus zaj paj lug tus tub txib tsis hlub luag (MT. 18 : 21 – 35) mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav tias : Yog peb tsis zam thiab nyiam lwm tus, peb yuav tsis tau kev zam txim thiab kev nyiam ntawm Huab Tais Ntuj.
Vaj Qhia nqua hu kom cov neeg ntseeg yoog raws Tswv Ntuj tus yam ntxwv khuv leej lwm tus, Vaj Qhia hais tias “Lub ntiaj teb no yuav tsis muaj kev txom nyem, quaj ntsuag, thiab tsov rog yog peb sawv daws paub zam thiab khuv leej lwm tus.”
Nyob hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo, Huab Tais Yes Xus tau hais zaj paj lug tias tus vaj hlub tus tub txib, ces nws tso tus tub txib mus thiab tseem zam cov nuj nqis huv tib si rau tus tub txib, tab sis thaum tus tub txib mus ntsib nws ib tus npawg tshuav nqi ntawm nws, nws nthos nkaus tus npawg caj dab thiab hais kom tus npawg them nws cov nqi. Tsis tas li nws tseem coj tus npawg tshuav nws nqi mus kaw hauv tsev loj faj thiab. Thaum tus vaj paub li no thiaj rau txim rau tus tub txib tsis hlub nws tus npawg ntawd.
“Hauv kev tsov rog muaj puas tsawg lub suab nyiav, muaj puas tsawg tus tu siab. Ua cas peb ho tsis paub sib zam thiab khuv leej lawv.” Vaj Qhia ntuas.
Vaj Qhia rov tig los nthuav cov zaj nyeem tias zaj paj lug no piv Huab Tais Tswv Ntuj zoo li tus vaj, hos tib neeg yog tus tub txib. Tswv Ntuj kev ncaj ncees nyob hauv kev khuv leej, hos tib neeg kev ncaj ncees yog koj tsum them tus nqi koj txais ntawm luag los. 
Huab Tais Yes Xus xav kom peb hloov txoj kev xav dua tshiab, kom peb muab kev zam ua qhov loj, kom peb ras tias tib neeg kev ncaj ncees tsis yog hau kev daws tas txhua yam teeb meem tau.
Peb yuav hnov Huab Tais Yes Xus lo lus teb Pob Zeb tias koj tsum zam xya zaus, xya caum xya zaus. Txhais tias koj tsum zam txim rau lwm tus tas mus li.
Li ntawd, hau kev daws txhua yam teeb meem thiaj yog kev ‘Zam Txim’ rau lwm tus. 
Zam rau koj tus txij nkawm, zam rau koj cov me nyuam, zam rau koj cov phooj ywg, zam rau cov neeg hauv koj zej zos, zam rau cov neeg hauv ntiaj teb no, zam rau sawv daws.
Peb yuav zam txim rau lwm tus tau li cas? Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kom peb rov nrhiav lo lus teb nyob hauv zaj nyeem Ib hauv hnub no; yog phau ntawv Npes Xis Las. Hais tias : Koj nco txog koj hnub kawg, ces koj yuav tsis ntxub ntxiv. (NXL.28:6)
“Kom peb xav tias txhua txhua hnub yog hnub kawg ntawm peb txoj sia, ces peb yuav muaj lub siab zam txim rau tus neeg peb ntxub nws.” Vaj Qhia nthuav rau cov ntseeg mloog, “Peb yuav thov Huab Tais Tswv Ntuj zam txim rau peb tsis tau, yog peb twb tsis paub zam rau peb cov kwv tij, yog peb tsis sib nyiam sib hlub.”

 

Add new comment

1 + 13 =