KEV TWJ LIJ YUG HAUV TSWV NTUJ KEV NYIAM LOS, THIAB LOJ HLOB NYOB HAUV COV HAUJ LWM TSIM KOOB HMOOV

Nyob hauv Vaj Qhia txoj kab xwm ntsib tsoom ntseeg hauv Hnub Plaub hauv Lis Piam 29 Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov nthuav cov ntsiab lus hauv Paj Lug tsab ntawv sau tuaj rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias, Vaj Qhia ras txog cov ntseeg kev twj lij thiab cov hauj lwm tsob hwb lwm tus.

“Yog vim Leej Pleev, peb thiaj dim hauv kev ua qhev nyob hauv kev ntshai thiab kev txhaum mus txais kev twj lij ua Tswv Ntuj cov me nyuam.” Vaj Qhia pib ntuas cov ntseeg hauv hnub tim 20 lub 10 hli 2021

Vaj Qhia hais ntxiv tias ‘kev twj lij’ txawv ‘kev tso cai’; kev twj lij yog coj peb mus tsob hwb lwm tus neeg. ‘Kev twj lij tiag’ thiaj yog ‘pub kev nyiam kev hlub rau lwm tus.’

Leej Ntshiab Paj Lug tau hais tseg cia tias kev hlub tsis yog yuav ua raws li yus lub siab nyiam. Yog peb ua raws peb siab nyiam siab xav, peb yuav pom tias thaum kawg peb lub siab yuav khoob lug. Peb yuav muaj kev twj lij tiag yog thaum peb siv ua cov hauj lwm muaj txiaj ntsim qab hau rau lwm tus.

Leej Ntshiab Paj Lug kuj lees tias txhua yam tsum mus raws txoj cai, tiam sis tsis yog txhua yam ntawd yuav muaj qab hau rau sawv daws. Yog li Leej Ntshiab Paj Lug thiaj hais txog kev hlub hu kom peb txhob xav txog peb tus kheej.

Vaj Qhia thiaj xaus Paj Lug lub tswv yim no tias “Kev hlub coj kev twj lij kev, kev hlub tso peb thiab lwm tus hauv kev ua qhev.”

Neeg tiam no xav tias ‘kuv txoj kev twj lij tuag nthi thaum kuv ntsib koj’, tiam sis kev twj lij Huab Tais Yes Xus pub rau peb yog nyob hauv kev sib koom ua ib feem nyob hauv lwm tus, hauv cov neeg ib ncig peb.

Qhov loj me hauv lub xom leem yog cov ntseeg tus taw ntsa, yog yam pab cov ntseeg kom ntsia ntsoov lub txiaj ntsim pub rau sawv daws, tsis yog rau yus ib leeg xwb.

Nyob rau zim txwv no, peb yuav tsum nkag siab kev twj lij lub ntsiab kom zoo dua tuaj, peb pom tias kab mob sib kis zaum no qhia kom peb rov sib vam.

Vaj Qhia hais ntxiv tias tsis yog kom paub kev twj lij lub ntsiab xwb, peb tsum xaiv qhov ua tawm rau pom nyob hauv peb lub neej thiab. Peb yuav tsis hais tias lwm tus txo kuv kev twj lij, vim kev twj lij yug hauv Tswv Ntuj kev nyiam los thiab kev twj lij loj hlob nyob hauv cov hauj lwm tsim koob hmoov.

Add new comment

5 + 2 =