KEV TSHAM HOOS NQIAS THIAB XAS LOS VOS KIAS YOG MUS THOV NTUJ, NRHIAV KEV NTSEEG LUB HAUV PAUS THIAB TSEB KEV VAM KHOM

Nyob hauv Hnub Plaub, hauv Lis Piam 25 Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm tuaj ntsib tsoom ntseeg mas Vaj Qhia tau hais txog kev tawm rooj mus tsham Npus Das Pes thiab Xas Los Vas Kias nyob hauv hnub tim 12-15 hauv lub hli no.

Vaj Qhia hais tias kev tawm rooj zaum no tsom tau tias Koom Txoos tsum siv 2 lub ntsws thiaj yuav ua pa tau: yog kab ke Las Tis Nas thiab kab ke Hes Las. Vim kev tawm rooj zaum no yog mus tsham cov haiv neeg Yus Das, cov ntseeg, thiab cov coj lwm txoj kev teev hawm.

Zaum no yog kev ncig tsham kom tau thov Ntuj, yog kev rov mus nrhiav lub hauv paus, thiab kev vam khom.

Thawj hnub yog mus tsham cov ntseeg hauv Npus Das Pes, Hoos Nqias teb. Vaj Qhia hais tias nws pom Tswv Ntuj haiv neeg tuaj sib sau nyob ntawm lub Cim Yug xub ntiag, yog qhov chaw lawv raug tsim los thiab yuav yug dua tshiab. Tus Ntoo Cuam sawv ntseg ntawm lawv hauv ntej, yog tus Ntoo Cuam nyiam ua neeg me thiab nyiam lwm tus, yog tseb kev nyiam mus rau lwm tus thiab hwm luag, yog kev tso siab uas yaug neeg hauv ntiaj teb lub tswv yim kom neeg rov huv tuaj thiab coj neeg mus cuag qhov tseem ceeb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias vim txoj kab xwm no yog yam uas Tswv Ntuj hu kom mus, yog mus kom ras txog kev thaj yeeb thiab kev hom khaj uas Tswv Ntuj pub.

Kev ntsib Tswv Qhia hauv Hoos Nqias thiab Xas Los Vas Kias ua rau Vaj Qhia chwv txoj kev ntseeg lub hauv paus thiab tsoom ntseeg hauv ib cheeb tsham no lub neej uas muaj los puag thaum tiam 9 los lawm.

Vaj Qhia kuj hais tias nws muaj kev zoo siab hom khaj thaum pom tias cov tub ntxhais hluas lawv muaj kev vam khom nyob puv nto hauv lawv ob lub qhov muag. Txoj kev vam khom no yog nyob huav cov neeg khuv leej thiab hlub tshua lawv cov kwv tij nyob ib ncig lawv, tshwj xeeb tshaj mas yog hauv cov ua txoj hauj lwm tshaj Ntuj Lus thiab ua cov hauj lwm saib xyuas cov neeg thov khawv tsis muaj vaj tse nyob.

Kawg no Vaj Qhia kuj tsis nco qab ua tsaug cov Tswv Qhia, cov pej xeem thiab ib tsoom neeg ntseeg hauv Hoos Nqias thiab Xas Los Vos Kias uas tau txais thiab koom nrog Vaj Qhia ncig tsham zaum no.

Add new comment

1 + 0 =