KEV THOOJ SIAB KOOM NTSWS YOG HAU KEV TOM QAB TUS KAB MOB DHAU.

Tim 2 lub 9 hlis 2020 no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nqua hu kom cov ntseeg sawv daws thooj siab koom ntsws cawm cov neeg raug kev txom nyem tom qab tus sab foob Nkos Los Nas dhau.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus zoo siab rov tau ntsib sawv daws ib zaug ntxiv, tom qab tseem hwv tso cai rau sawv daws tawm tuaj sib fim tau. Yav tas los Vaj Qhia tsuas ntuas sawv daws nyob hauv online xwb mas Vaj Qhia pom tias kev sib kis ntawm tus kab mob zaum no ua kom pom txog tib neeg kev sib fim sib khaub zig. Li ntawd tsuas muaj kev thooj siab koom ntsws ntawm tib neeg xwb thiaj yuav pab kom sawv daws txeem kom dhau qhov xwv txheej no mus.
Vaj Qhia hais tias tib neeg yog Tswv Ntuj tsim los. Tib neeg koom nyob ua ke hauv Tswv Ntuj lub vaj txiv, yog lub ntiaj teb no ntag, thiab tib neeg tsuas muaj tib txoj hau kev nyob hauv Leej Pleev.
Yog thaum peb tsis hnov qab tej no lawm, mas thiaj muaj kev tsis sib haum tsis sib luag nyob hauv peb thiab tsim kev kub ntxhov rau lub sim ceeb.
Vaj Qhia lees tias lo lus ‘thooj siab koom ntsws’ yog ib lo lus peb sawv daws tsis to taub zoo pes tsawg. Lo lus no yog ib lo lus muaj lub ntsiab tob dua tus yeeb yam txhawj xeeb txog lwm tus, vim kev thooj siab koom ntsws muaj feem pab hloov neeg lub tswv yim tus yam ntxwv kom nyiam pub qhov zoo rau lwm tus. Li ntawd, yog hais txog kev thooj siab koom ntsws thiaj yog hais txog kev coj ncaj.
“Kev thooj siab koom ntsws yuav txi txiv tau tsum muaj lub hauv paus ruaj los ntawm ntiaj teb neeg thiab lub sim ceeb Tswv Ntuj tsim los”, Vaj Qhia ntuas “Yog paub hwm neeg thiab hwm ntiaj teb.”
Vaj Qhia nthuav cov ntsiab lus hauv phau ntawv Hauv Paus txog zaj tus pej thuam Npas Npes (HP11:1-9) tias yog thaum ntiaj teb neeg muab hlob xav mus kom txog Ntuj, mas lawv tsis nco qab txog kev sib raug zoo ntawm lawv, lawv tsis nco qab txog Tswv Ntuj kev tsim lawv, lawv tsis nco qab txog Tswv Ntuj tus tsim lawv.  Lawv tsuas xav tsim tus pej thuam nce mus kom siab zuj zus tab sis lawv tab tom rhuav lawv pab pawg thiab rhuav lawv teej lawv tug.
Li ntawd peb tsis txob ua li cov neeg tsa tus pej thuam Npas Npes. Peb tsum tsim kev haum xeeb nyob hauv peb, peb tsum koom tes sib pab nyob hauv kev ua neeg.
Peb pom tias tom qab Huab Tais Yes Xus nce mus saum Ntuj tau 50 hnub, mas Leej Ntuj Plig nqes los nyob saum cov thwj tim. Lawv muaj ntau haiv neeg ntau xeem lus tab sis lawv thooj siab koom ntsws ua ke.
Yog li, kev thooj siab koom ntsws thiaj yog hau kev rau peb taug tom qab tus kab mob no dhau mus.
Kawg no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov kom sawv daws muab qhov ntseeg los ua qhov coj kev thooj siab koom ntsws, kom Tswv Ntuj kev nyiam tau kev loj nyob hauv sawv daws.
“Peb tsum nug tus kheej tias : Kuv puav xav txog lawv?”

 

Add new comment

5 + 11 =