KEV THAJ YEEB TXOJ KEV TAUG

Nyob hauv hnub tim 3-6 lub hli no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau mus tsham teb chaws Npas Les As (Bahrain) uas yog ib lub pov txwv nyob hauv kaus dej Pes Xis. Yog li mas hnub tim 9 lub 11 hlis no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj piav txog lub luag hauj lwm zaum no rau cov neeg ntseeg sawv daws tau paub txog, yog mus sib tham txog ntiaj teb kev thaj yeeb nyob hauv lub zim txwv muaj kev tsis haum xeeb.

Vaj Qhia pib hais tias zaum no mas yog lub sij hawm zoo uas cov thawj coj hauv txoj kev teev hawm tau sib ntsib thiab tham txog txoj hau kev tsim kev thaj yeeb kev kaj lug rau lub ntiaj teb tias “Tej zaus yuav muaj lus nug tias ua cas Vaj Qhia thiaj mus tsham lub teb chaws me me uas tsoom pej xeem feem coob coj txoj kev teev hawm Mawv Xim Lim no? Lo lus teb mas yog peb lo lus no: sib tham, sib ntsib, thiab tawm mus.”

Vaj Qhia piav ntxiv tias kev sib tham yog txoj kev nyob kaj lug cov cua cawm siav nyob hauv neeg txoj sia thiab tshwj xeeb mas yog hauv lub cuab yim neeg.

Pom tau tias nyob rau hauv lub caij muaj tsov rog no mas yog lub sij hawm cheem tsum yuav tau tsim kev thaj yeeb nyob kaj siab.

Nyob hauv lub ntiaj teb muaj kev sib ntaus sib tua, cov thawj coj hauv txoj kev teev hawm, tsoom thawj tswj pej xeem huab hwm, thiab laj mej pej xeem sawv daws raug twv kom txhob ntsia txog lub txiaj ntsim yus yuav tau txais xwb tiam sis kom nrhiav kev haum xeeb thiab thaj yeeb.

Vaj Qhia ntxhov siab txog kob rog hauv Us Nkas Zis Nas mas Vaj Qhia thiaj hais tias tos zoo li no mas yog thaum lub suab phom pib nrov, sawv daws tsis ua lub siab muag siab mos tig los sib tham.

Yog xav txog cov tsov rog tshwm nyob ntau thaj tsam xws li Us Nkas Zis Nas, Mias Mas, Xis Lias, thiab Yes Mees mas pom tias tsov rog yog yam rhuav ntiaj teb neeg thiab ua kom tas txhua yam kob huam.

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev mus tsham ib lub teb chaws Mawv Xim Lim li no yog ib kauj ruam tawm mus kom tau sib tham, sib ntsib thiab koom tes ntawm cov neeg coj Ntuj kev cai thiab Mawv Xim Lim kev cai xws li lwm zaus yav dhau los.

Vaj Qhia hais tias yuav tsis muaj kev sib tham yog tias tsis tau sib ntsib. Yog ob tog tsis sib ntsib ces lo lus tham yuav tsis tsheej xeeb thiab lub tswv yim yuav tsis tawm tuaj cia rau pom.

Vaj Qhia piav txog thaum tau ntsib tus Leej Choj Mawv Xim Lim hauv As As Has (Al Azhar) thiab tau pom cov tub ntxhais hluas hauv lub tsev kawm ntawv Lub Siab Ntshiab. Lawv hais tias ‘cia peb ua tus piv txwv rau pom tias cov coj Ntuj kev cai thiab Mawv Xim Lim kev cai sib sau kawm ntawv ua ke tau’. Yog li mas Vaj Qhia thiaj xav ntuas sawv daws tias “Cov hluas, me tub thiab me ntxhais, me nyuam; lawv sawv daws tsum ua kev sib nkag siab thiab sib paub mas lawv thiaj sib pab txuag tau kom txhob muaj kev sib cai sib tawg nyias ua nyias pab.”

Lo lus tim peb yog lo lus tias ‘tawm mus’, mas Vaj Qhia hais tias kev tawm tuaj tsham lub teb chaws Npas Les As zaum no tsom kom pom txog kauj ruam tshiab hauv cov ntseeg Ntuj thiab Mawv Xim Lim.

“Tsis yog yuav ua kom txhua yam ntxhov los yog txov txoj kev ntseeg, tab sis yog tsim kwv tsim tij ua ke nyob hauv peb txiv Has Nplas Has, tus tau tawm mus ncig ntiaj teb nyob hauv kev thaj yeeb tus Tswv Ntuj txoj kev khuv leej. Yog li mas lub ntsiab lus hauv kev tsham zaum no thiaj hais tias ‘coj ntiaj teb neeg kev nyob kaj lug mus cuag tsoom neeg siab dawb siab huv’.”

Vaj Qhia zoo siab ntau uas muaj cov neeg tuaj koom lub txoos teev Ntuj txog peb vam leej thiab xyiv fab txog sawv daws kev koom siab thov Ntuj pub kev thaj yeeb.

Kawg no Vaj Qhia ntuas cov neeg siab ncaj kom nthuav kev sib swm mus kom dav tias “Sawv daws tsum tawm mus ua kom kev sib haum xeeb thiab kev thaj yeeb huam vam mus lawm yav tom ntej. Thov peb leej niam pab peb ua txoj hauj lwm no ua ke.”

Add new comment

6 + 2 =