KEV TEEV NTUJ YOG QHOV TSEEM CEEB PAB KOM NTSUAS POM MEEJ

Hnub Plaub lub lis piam 26 caij Nyob Nruab Xyoo, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tsom qhov tseem ceeb hauv kev teev Ntuj uas yuav coj peb mus npuab tau nrog Tswv Ntuj.

Nyob hauv hnub no mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov qhia Ntuj kev cai txog ‘kev ntsuas kom pom meej’ ntxiv rau tsoom ntseeg sawv daws tau kawm; yog hais txog ‘kev teev Ntuj.’

Vaj Qhia nthuav tias “Kev teev Ntuj yog qhov tseem ceeb pab peb ntsuas kom pom meej nyob hauv sab ntsuj plig, tshwj xeeb mas yog thaum muaj feem txog txoj kev sib nyiam sib hlub, kev teev Ntuj coj peb mus deb dua txoj kev xav, kev teev Ntuj coj peb mus npuab Tswv Ntuj nyob hauv kev sib nyiam sib hlub.”

“Qhov zais ntshis hauv cov siab ntshiab lub neej mas yog qhov tias lawv txoj kev txheeb thiab kev tso siab rau Tswv Ntuj, ces lawv paub tias yam twg thiaj yog yam xis Tswv Ntuj siab.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev ntsuas kom pom meej yog ib feem hauv neeg txoj sia, kuj tsis yog yam yuav nyob ruaj thiab. Xws li peb pom nyob hauv Leej Ntshiab Paj Lug lub neej, txawm peb paub tias tsim nyog yuav ua dab tsi, los peb yeej tsis yuav ua yam ntawd tas mus li. Vim tias tib neeg muaj yam loj dua kev txiav txim raws hauv paus hauv ntsis, yam ntawd mas yog ‘lub siab xav’ thiab ‘kev sis nyiam’, ob yam no yog qhov tseem ceeb peb yuav tau muab coj los ntsuas Tswv Ntuj lub siab nyiam thiab peb yuav tau ua raws kom xis Tswv Ntuj siab.

Vaj Qhia muab zaj hais txog Huab Tais Yes Xus kho tus neeg raug dab nyob Kas Fas Naus raws li Mas Kos Ntawv Moo Zoo los ua piv txwv tias tus neeg ntawd tsis kam yuav Huab Tais Yes Xus vim tus dab nyob hauv nws.

Dua ntawd Vaj Qhia tau hais txog zaj lus hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo, yog zaj tus nplua nuj xav tau txoj sia nyob mus li, ces Huab Tais Yes Xus hais kom nws muab nws lub cuab tam muag, nws los raws Huab Tais Yes Xus. Tus tub nplua nuj txiav siab tso nws lub cuab tam tsis tau ces nws thiaj ua ntsej muag ntshau ntsho rov qab mus.

Yog li mas Vaj Qhia thiaj hais tias thaum peb lub siab tsis kaj los yog thaum peb muaj kev ntshai mas tsom tau tias peb tab tom nyob deb Tswv Ntuj lawm. Tiam sis yog thaum peb lub siab xyiv fab mas yog peb tab tom ntsib Huab Tais Yes Xus lawm tiag.

Hais txog kev ntsuas kom pom meej mas yog yam tsis yooj yim vim tias txhua yam peb ob lub qhov muag ntsia pom kawg yog kev ntxias kev dag xwb. Txawm li ntawd, yog peb teev Ntuj mas peb kev txheeb Tswv Ntuj yuav hlob tuaj, peb txoj sia yuav txais tau qhov pom kev kaj.

Yog peb saib hauv cov neeg siab ntshiab lub neej mas peb pom tias lawv lub neej ua qhov kaj tsom kom pom tias Tswv Ntuj ua hauj lwm nyob hauv lawv. Xws li ob niam txiv nyias muaj nyias roj ntsha, nyias muaj nyias siab, tab sis thaum nkawd sib sau ua ib lub cuab koom ib lub neej lawd, mas nkawd yuav maj mam loj hlob los zoo xws tib yam.

Yog li mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ntuas sawv daws tias thaum peb teev Ntuj peb teev tawm plaws hauv peb lub siab xav tuaj mas yuav pab tau kom peb hlob tuaj zoo xws li Tswv Ntuj, thiab yuav pab peb kom to taub tias Tswv Ntuj xav kom peb ua dab tsi nyob hauv peb lub neej.

Add new comment

3 + 8 =