KEV SIB TXIG HAUV LEEJ PLEEV COJ PEB YEEJ KEV SIB TXAWV

Hnub Plaub hauv Lis Piam 23 Caij Nyob Nruab Xyoos xyoo 2021, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ras txog kev sib txig hauv Leej Pleev, yog leej twg txais Leej Pleev mas tus neeg ntawd tau hnav Leej Pleev thiab muaj tsim sib txig.

Tim 8 lub 9 hli 2021, Vaj Qhia nthuav cov lus hauv tsab ntawv Paj Lug sau rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias kom lawv txhob hnov qab yam tshiab tshiab Tswv Ntuj tau qhia rau lawv.

Leej Ntshiab Paj Lug txoj kev ntseeg txog Yes Xus ua kom peb tau txais lub txiaj ntsim ua Tswv Ntuj cov me nyuam. Li ntawd, cov ntseeg yuav nco txog lub txiaj ntsim no, kom xwv lawv cov ntseeg tau coj lub neej raws cov paj tshab uas lawv tau txais.

Kev ntseeg ua kom peb tau ua Tswv Ntuj cov me nyuam, tsis yog li txiv neeg los poj niam tus me nyuam, tiam sis yog Tswv Ntuj cov me nyuam hauv Leej Pleev.

Vim Huab Tais Yes Xus yug los ua neeg, mas nws thiaj yog peb cov kwv tij, thiab vim Huab Tais Yes Xus kev tuag thiab sawv rov los, mas peb thiaj rov los cuag Tswv Ntuj tau. Li ntawd, yog tus neeg twg tso siab txais Leej Pleev, mas nws tau hnav Leej Pleev thiab muaj tsim ua ib tug me nyuam zoo nyob hauv kab ke ntxuav.

Vaj Qhia hais tias Leej Ntshiab Paj Lug hais txog kev txais kab ke ntxuav ntau zaus, txais kab ke ntxuav yog kom muaj feem xyuam nyob hauv Huab Tais Yes Xus qhov tob ntsuas tsis tau. Piv txwv li cov lus Paj Lug sau rau cov ntseeg hauv Los Mas, Paj Lug sau tias “Thaum peb txais kab ke ntxuav mas peb tau nrog Leej Pleev tuag thiab tau nyob hauv Leej Pleev.”

Li ntawd, kev txais kab ke ntxuav thiaj tsis yog ib lub cim sab nraud rau pom, tab sis tus neeg txais kab ke ntxuav mas nws yuav hloov hauv nws lub siab tawm tuaj, thiab nws yuav tau ib txoj sia tshiab coj nws mus nrhiav Tswv Ntuj thiab muaj cuab kav hu Tswv Ntuj ua ‘Leej Txiv’.

Vaj Qhia hais ntxiv tias Paj Lug kev zeem tseeb tias kab ke ntxuav ua kom cov ntseeg yeej kev tsis sib txig hauv haiv neeg thiab kev teev hawm. (NLT 3: 28)

Paj Lug hais tias nyob hauv Leej Pleev, tsis muaj cov Yus Das los cov Hes Las. Lo lus no yog ib lo lus sib cov nyom nrog txoj cai tias cov Yus Das muaj cai dua cov teev pej kum dab.

Tib yam nkaus li kev faib tus neeg ‘twj lij’ thiab tus neeg ‘ua qhev’ tias tus neeg twj lij muaj cai tswj tas ib puas tsav yam thiab tsis lees paub txog cov ua qhev li meej mom. Tab sis kev sib txig hauv Leej Pleev tau rhuav tej cai no tas nrho.

Vim li no Leej Ntshiab Paj Lug thiaj zeem tseeb txog cov tau txais kab ke ntxuav kev sib koom siab vim lawv yog ‘cov tau tsim los dua tshiab nyob hauv Leej Pleev.’ Li ntawd, ib puas tsav yam kev sib txawv thiaj tsis muaj qab hau cuag li lub tsim uas neeg tau ua Tswv Ntuj cov me nyuam.

Vaj Qhia hais tias peb raug hu los muaj txoj sia tshiab nyob hauv kev ua Tswv Ntuj cov me nyuam, peb raug hu los nrhiav yam zoo nkauj hauv peb cov kwv tij nkauj muam vim peb sib koom ua ke nyob hauv Leej Pleev.

“Yog li nyob hauv cov ntseeg, mas yuav tsis muaj kev sib tawg ua ntau pab ntau pawg. Peb raug hu los tsim kev sib haum xeeb nyob hauv kev loj sib txig hauv Leej Pleev.”

Add new comment

2 + 4 =