Kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus yog cov neeg ntseeg txoj pa caw siav

Nyob hauv Hnub Plaub lub lis piam, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav niaj lis piam qhia Ntuj kev cai rau tsoom ntseeg tau kawm. Lub lis piam no Vaj Qhia tau pib qhia Ntuj kev cai ntu tshiab yog hais txog ‘kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus’ (apostolic zeal). Vaj Qhia nco tias Leej Pleev lub Koom Txoos tsheej xeeb tau yog vim kev rau siab tshaj lub Moo Zoo kom mus thoob lub ntiaj teb thiab txhua haiv neeg. Tsis tas li, Vaj Qhia tseem nqua hu sawv daws sib pab thov kev thaj yeeb rau Us Nkas Zis Nas teb (Ukraine) thiab thov kom txhob muaj kev raug txom nyem ntxiv lawm.

Thawj ntu hauv cov lus qhia Ntuj kev cai hais txog ‘kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus’ muaj lub ntsiab tias ‘kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus yog cov pa cawm siav rau cov neeg ntseeg txoj sia thiab yog rab teev luj Koom Txoos kev noj qab nyob zoo hauv sab ntsuj plig.

Vaj Qhia nthuav kom sawv daws pom txog tus yawm sij tseem ceeb hauv kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus yog qhia lwm tus kom paub Huab Tais Yes Xus xws li tus Hauv Paus Xas Lus Mas Tais tau ua thaum nws pib ua Huab Tais Yes Xus thwj tim, nws coj Huab Tais Yes Xus mus nrog cov phooj ywg noj mov thiab qhia Huab Tais Yes Xus rau lawv tau paub.

Vaj Qhia nco txog Vaj Qhia Npes Nes Dis cov lus nws tau hais tseg cia tias kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus tsis yog hais kom lawv hloov kev teev hawm, tiam sis yog tshaj txog Huab Tais Yes Xus kom ntxim lawv siab, zoo siab hlo faib Huab Tais Yes Xus txoj kev nyaim rau lwm tus thiab hu lawv kom los raws Huab Tais Yes Xus ua Huab Tais Yes Xus thwj tim.

Kev rau siab ua ib tug hauv paus xa lus cuam tshuam txog kev tshaj lub Moo Zoo, tseem ceeb heev rau lub Koom Txoos, vim tias ib pawg neeg ntseeg twg yuav tsheej xeeb tau mas yog muaj cov hauv paus xa lus, cov tub tshaj Ntuj Lus. Tej hais los no muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus txheem thiab txhawb kom peb ua pov thawj txog Huab Tais Yes Xus mas Tswv Ntuj qhov pom kev thiaj yuav kaj mus thoob ntiaj teb.

Vaj Qhia lees tias muaj tej zaus mas kev tshaj lub Moo Zoo muaj tsawg dua qub, thiab thaum peb ntsia tsis pom kev tshaj Ntuj lus lub ntuj, mas cov ntseeg txoj sia yuav poob hauv kev txom nyem. Tab sis kev txuag kev tshaj Ntuj Lus lub ntsaim muag cia yuav ua cov pa cawm siav rau cov neeg ntseeg.

Yog vim li no, Vaj Qhia thiaj ntuas sawv daws kom pib taug kev mus nrhiav lub ntsaim muag no dua, yog nrhiav nyob hauv Ntawv Ntshiab thiab Koom Txoos cov kab ke uas tau ua pov thawj txog kev mob siab rau lub Moo Zoo.

Peb yuav pib ntawm zaj hais txog thaum Huab Tais Yes Xus hu Mas Tais, vim zaj no yog zaj zoo ua piv txwv rau peb. Mas Tais yog tus sau se rau cov vaj Los Mas, yog tus tsoom sid pom tias ntxeev siab rau lawv haiv neeg, tab sis Huab Tais Yes Xus qhia kom Mas Tais paub tias Tswv Ntuj nyiam sawv daws.

Ntawv Moo Zoo qhia peb tias Huab Tais Yes Xus pom tus sau se, nws khuv leej, ces nws hu kom tus sau se raws nws mus. Tus sau se sawv raws Huab Tais Yes Xus mus, nws hloov ua tus tshiab, nws tso tas tej yam nws nrhiav tau ntawd, nws tig los ua Huab Tais Yes Xus thwj tim thiab nrog Huab Tais Yes Xus tsob hwb lwm tus.

Vaj Qhia ntuas ntxiv tias peb yuav tau nug tus kheej tias thaum peb pom luag tej, peb ntsia lawv zoo li cas thiab puas yog peb ntsia lawv qhov txhaum thiab muab lub txim nog rau lawv ris, ua cas peb ho tsis qhib siab thiab ua siab khuv leej lawv, ua tiag nkag siab tias lawv yog leej twg, lawv nyob rau lub zwj ceeb zoo li cas thiab lawv xav tau dab tsi.

Huab Tais Yes Xus hu thiab ntsia Mas Tasi nruj nrees ces Mas Tais thiaj sawv, tawm raws Huab Tais Yes Xus qab mus. Mas Tais tus yam ntxwv sawv tsees ntawd yog lub cim tias nws teb Huab Tais Yes Xus lo lus hu nws kom raws Huab Tais Yes Xus thiab tsob hwb lwm tus. Ib yam tseem ceeb Mas Tais xub ua mas yog yam no; nws caw Huab Tais Yes Xus mus koom rooj mov nrog cov phooj ywg sau se thiab cov neeg txhaum, nws qhia Huab Tais Yes Xus rau cov neeg ntawd paub.

Zaj no qhia rau peb tias peb tsis yuav tos cia kom peb zoo txhiaj tso, los yog cia peb raws Huab Tais Yes Xus qab tau ntev xyoo tso, peb mam ua pov thawj txog Huab Tais Yes Xus rau lwm tus. Yog li mas peb thiaj yuav pib tshaj txog Huab Tais Yes Xus nyob hauv hnub no, hauv qhov chaw peb nyob. Txhua hnub peb yuav ua pov thawj txog txoj kev nyiam uas tau ntsia ntsooov peb thiab tsa peb kom siab.

Raws li Vaj Qhia Npes Nes Dis cov lus qhia tias ‘Koom Txoos tsis muaj feem hloov kev teev hawm, tiam sis Koom Txoos hlob nyob hauv ‘kev ntxim siab’. Kev ntxim siab thiab xyiv fab ua pov thawj no yog lub hom phiaj Huab Tais Yes Xus coj peb nyob hauv nws kev nyiam thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab sawv hauv peb siab xa peb mus.

Kawg no, Vaj Qhia thov kom sawv daws nco txog cov neeg ntsib kev quaj ntsuag kev txom nyem nyob hauv lub teb chaws Us Nkas Zis Nas thiab cov neeg ua neej nyob hauv kev txom nyem.

Tus txhais: Txawj Tsa M. Lauj

Vam txog: https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/pope-audience-apostolic-zeal-is-very-oxygen-of-christian-life.html

Add new comment

11 + 2 =