KEV NYOB NTSIAG TO YOG IB TXOJ HAU KEV TIM NTSEJ TIM MUAG NROG YES XUS

Tim 28 lub 4 hlis 2021, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais txog txiaj ntsim hauv kev nyob ntsiag to tias yog kev thov Ntuj pab kom tau tim ntsej tim muag nrog Huab Tais Yes Xus thiab rov ntsib peb tus kheej.
Hnub Plaub hauv Lis Piam 4 Caij Hla, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm los ntuas tsoom ntseeg dua, Vaj Qhia hais tias kev nyob ntsiag to yog nrhiav lub ntsiab nyob hauv phau ntawv Qhib Yav Tom Ntej. Li ntawd, thaum cov ntseeg txais Tswv Ntuj Lo Lus, lawv thiaj tsis kaw cov lus ntawd cia vim Lo Lus tsum dhos nrog lwm phau ntawv, uas yog ‘phau ntawv hauv txoj sia’. 
Vaj Qhia hais tias “Tej no yog yam peb ua txhua zaus thaum peb coj Tswv Ntuj Lo Lus los lim los xav.”
Cov lus hauv hnub no mas Vaj Qhia thiaj xav hais txog kev nyob ntsiag to.
Vaj Qhia hais tias nyob hauv ob peb xyoos dhau los no, txhua txoj kev teev hawm ras txog kev nyob ntsiag to. Hauv cov ntseeg txog Yes Xus los kuj ib yam nkaus.
Sawv daws muab kev ntsiag to los ua lub sij hawm lim lawv lub tswv yim thiab rov nrhiav kom ntsib tus kheej. Tshwj xeeb tshaj mas yog cov neeg nyob sab hnub poob, lawv nrhiav kev nyob ntsiag to, vim yam no pab lawv tawm hauv kev ntxhov siab thiab ntxiv lawv tej caij nyoog kom puv tuaj. 
Cov xwm no yog ib yam txaus zoo siab, vim peb tswj tau peb txoj sia nyob hauv peb.
Muaj ib zaug, Lo Lus yog yam cov ntseeg tsum txaus siab txais, yuav muab lwv pov tseg tsis tau. Nyob ntawm no, Huab Tais Yes Xus yog lub qhov rooj rau cov ntseeg li lus thov chaws mus, thiab kev xyaum nyob ntsiag to kuj raws mus thiab.
Thaum cov ntseeg thov Ntuj, lawv tsis vam kom lawv kaj tuaj los yog nrhiav qhov tob tshaj nyob hauv lawv tus kheej. Cov ntseeg kev thov Ntuj yog lawv tim ntsej tim muag nrog lwm tus. Yog tias, kev thov Ntuj ua kom peb ntsib kev thaj yeeb nyob hauv peb, los yog kom peb rov paub peb, los yog kom peb pom txoj kev peb taug mus no tseeb tuaj, mas hais tau tias muaj feem los ntawm cov ntseeg li lus thov Ntuj uas yog lawv tim ntsej tim muag nrog Huab Tais Yes Xus.
Hais txog lo lus txhais lo tias ‘kev nyob ntsiag to’, mas Vaj Qhia hais tias nyob hauv txoj kev ntseeg mas yog hais txog tej yam sib txawv uas tus plig tau pom, tau ntsib dua los lawm. Li cas los xij, Koom Txoos txoj Kev Ntseeg pab kom peb paub tias muaj ntau txoj hau kev nyob ntsiag to, tiam sis tej ntawd tsuas yog txoj lwg xwb, qhov tseem ceeb mas yog koom nrog Leej Ntuj Plig Ntshiab rhais ruam mus tom ntej nyob hauv tib txoj kev thov Ntuj: yog Yes Xus Pleev.
Vaj Qhia piav ntxiv tias muaj qee tus feeb meej ces nws hais lus tau meej; muaj tej tus lawv xam txog yam tob hauv lub tswv yim ua ntej yam tob hauv lawv lub siab. Txawm li ntawd los, yeej tsim nyom rau sawv daws xyaum raws vim tej ntawd pab kom txoj kev ntseeg hloov ua kev nqes tes ua.
Vaj Qhia hais ntxiv tias cov neeg txheej thaud hais tias neeg lub siab lub plawv yog yam tseem ceeb hauv neeg kev thov Ntuj. Lawv hais li ntawd kom paub tias txhua yam tsum pib hauv lawv qhov nruab nrab los.
Txawm li cas los xij, peb tsum cim xeeb tias txheej txheem nyob ntsiag to yog txoj kev xwb, tsis yog lub hom phiaj.

"Kev thov Ntuj yog ib feem hauv kev raws Yes Xus qab xwb.
Kev raws Yes Xus qab thiaj yog qhov tseeb hauv txoj kev ntseeg."

Vaj Qhia vam txog cov lus qhia hauv lub Koom Txoos tias ‘Kev nyob ntsiag to sib qhaib nrog neeg txoj kev xav, kev npau suav, qhov tob hauv neeg lub siab, thiab neeg kev ntshaw. Tej no yog yam muaj qab hau pab kom neeg kev tso siab tob tuaj ces neeg yuav hloov siab los muaj kev ntseeg, txhawb neeg lub siab kom kub siab raws Huab Tais Yes Xus qab. Li ntawd, cov neeg ntseeg thov Ntuj thiaj yog kom lawv rov tau xav txog tej yam tob tob ntsuas tsis tau hauv Leej Pleev.’
“Lub txiaj ntsim hauv kev thov Ntuj yog Leej Pleev nyob tsis deb peb, Leej Pleev nyob ib ncig peb tas mus li.” Vaj Qhia zeem tseeb rau sawv daws, “Vim tsis muaj tus tib neeg twg yuav yog tus cawm peb thiab muab kev xyiv fab rau peb tau. Li ntawd, lub txiaj ntsim hauv kev thov Ntuj thiaj pub kom peb tau koom nyob hauv txhua lub caij thaum Huab Tais Yes Xus ua neej nyob ntiaj teb no, thiab tsis muaj ib daim nplooj ntawv hauv Ntawv Moo Zoo uas yuav tsis tshuav chaw rau peb.”
Li ntawd, thaum Huab Tais Yes Xus txais kab ke ntxuav nyob hauv tus dej Yos Las Das mas peb thiaj koom nrog Yes Xus nyob ntawd, thaum Yes Xus ua hwj huam hauv rooj tshoob nyob hauv Kas Nas Has mas peb kuj tau ua tim khawv zeem tseeb txog tej ntawd, thaum Yes Xus kho cov neeg mob ntau txhiab leej mas peb kuj tau nrog lawv nyob ua ke ntawd, thaum Yes Xus kho tus neeg mob ruas, kho tus dig muag, thiab tsa Las Ntxas Los sawv hauv kev tuag mas kuj yog Yes Xus tau ua li ntawd rau peb thiab.
“Cov me nyuad! Thaum nej nyob ntsiag to mas yog nej tab tom tim ntsej tim muag nrog Huab Tais Yes Xus. Thaum nej nyob ntsiag to mas nej yuav rov nrhiav tau nej.” Vaj Qhia muab lus rau sawv daws.

 

Add new comment

7 + 1 =