KEV NTSUAS KOM POM MEEJ PAB KOM PEB POM TSWV NTUJ

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus muab Leej Ntshiab Is Nyas Xyus nyob Los Yos Las ua tus piv txwv nthuav txog kev ntsuas kom pom meej.

Hnub Plaub tim 7 lub 9 hlis no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov qhia Ntuj kev cai rau cov neeg ntseeg yog twm txog lo lus tias ‘ntsuas kom pom meej’. Vaj Qhia xav kom sawv daws to taub mas thiaj muab Leej Ntshiab Is Nyas Xyus lub neej los tham ua piv txwv. Thaum Is Nyas Xyus raug mob, nws nyob hauv tsev ces tsis muaj dab tsi rau nws ua, nws ceeb laj nyob mas nws thiaj nyeem ntawv kom tau laug lub sij hawm.

Thaum tab tom nyeem ntawv, Is Nyas Xyus tau pom dua ib lub ntuj yog lub ntuj nws ntshaw, nws xav yoog raws Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus thiab Leej Ntshiab Dos Mis Nis tus piv txwv hauv cov zaj nws tau nyeem.

Is Nyas Xyus paub tias nws lub tswv yim tau hloov dua tshiab thiab ntsia pom qhov txawv txav hauv nws. Leej Ntshiab Is Nyas Xyus sau piav tias thaum kuv tsuas xav txog txhua yam hauv lub ntiaj teb no xwb mas kuv muaj kev txaus siab rau, tab sis dhau ntawd, kuv lub siab qhuav thiab tu siab. Kuv ntsib kev txaus siab thaum kuv xav tias yuav taug kev mus rau Yes Lus Xas Les thiab xyaum coj lub neej kom nruj.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus pom tias Leej Ntshiab Is Nyas Xyus muaj 2 lub swm txheej peb pom tau meej. Lub swm txheej ib, thaum chiv thawj mas ntiaj teb lub tswv yim yog lub tswv yim ntxim siab heev, tiam sis ntiaj teb lub tswv yim yuav qauj lias mus. Tsis zoo li Tswv Ntuj lub tswv yim uas chiv thawj yuav raug tiv tiam sis yuav coj kev kaj siab tuaj tom qab.

Muab hais los mas yog qhov chaw xaus hauv lub tswv yim. Neeg kev ntsuas kom pom meej muaj kev huam vam ces peb yuav paub tias dab tsi thiaj yog qhov zoo rau peb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev ntsuas kom pom meej tsis yog kev twv los xaiv txog txoj hmoo xws li xaiv ib tug hauv ob tug neeg.

Thaum peb taug peb lub neej txoj kev, yuav muaj ntau lo lus nug tseem ceeb tawm tuaj, ces peb yuav thim rov qab mus ua kev nkag siab txog yam peb tam tom nrhiav.

Xws li Leej Ntshiab Is Nyas Xyus uas ua ntej nws yuav raug mob ntawd nws tsis nco txog Tswv Ntuj. Nws ntsib Tswv Ntuj thawj zaug thaum nws mloog nws lub siab hais lus rau nws, nws tsis quav ntsej txog tej yam dhau los ces nws thiaj tau ntsib kev kaj siab.

Lwm yam hauv kev ntsuas kom pom meej yog lam xaiv tej yam tshwm sim hauv lub neej. Xws li Leej Ntshiab Is Nyas Xyuas tau xaiv nyeem cov ntawv piav txog cov Leej Ntshiab lub neej, ces nws thiaj pom txoj kev ua lub neej ntshiab.

Vaj Qhia muab cov lus hauv Mas Tais Ntawv Moo Zoo thaum hais txog tus laij liag pom cov hub nyiaj los twm rau sawv daws tias “Tswv Ntuj ua hauj lwm nyob hauv tej xwm txheej peb tsis nco txog, xws li tus laij liag lam tau lam ntsib cov hub nyiaj ces nws thiaj muab lub cuab tam muag kom tau nyiaj mus muas daim teb muaj hub nyiaj los ua nws tug.”

Yog vim li no mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj xaus cov lus hauv ntu no tias kev ntsuas kom pom meej yog pab kom peb paub txog lub cim Tswv Ntuj tau qhia rau peb nyob hauv tej xwm txheej peb tsis nco txog, los yog nyob hauv tej lub sij hawm peb tsis xav kom tuaj raug peb xws li thaum Leej Ntshiab Is Nyas Xyus tau ntsib thaum nws nyob hauv kev raug mob. Tab sis yog peb ntsia pom thiab ntsuas kom meej mas yuav hloov peb lub neej mus tas ib txhis.

Add new comment

1 + 0 =