Kev ntseeg yog ib zaj piav txog kev nyiam nrog Tswv Ntuj

Hnub tim 12 lub 2 hlis 2023 Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov tawm tuaj nthuav lub Moo Zoo hauv Hnub Chiv rau tsoom ntseeg sawv daws mloog ua ntej yuav teev Ntuj raws kab ke tus Tshiab xa xov, Vaj Qhia tau ntuas sawv daws kom muab tas yus lub zog thiab yus txoj sia los nyiam Tswv Ntuj mas yus txoj kev ntseeg thiab yuav puv npo.

Vaj Qhia pib hais tias lub Moo Zoo hnub no mas Huab Tais Yes Xus ua kom peb nkag siab tias txoj cai yog yam tsim nyog muaj, yog yam zoo, tab sis txoj cai yog qhov pib xwb; yog xav kom zoo txhij mas yuav tau ua tej yam ntau dua ntawd thiab tsum coj los ua raws li txoj cai lub ntsiab mas thiaj yog.

Huab Tais Yes Xus hais tias “Nej txhob xav tias kuv tuaj rhuav txoj cai thiab cov yaj saub. Kuv tsis tuaj rhuav, kuv tuaj qhia ntxiv kom thoob” (MT 5: 17), Vaj Qhia nthuav tias lo lus tias ‘kom thoob’ (fulfi) yog lo lus tseem ceeb yuav pab tau kom peb to taub txog Huab Tais Yes Xus, thiab nws cov lus.

Kev ua neej mus raws txoj cai xwb mas tsis txaus, vim tias peb tsis tua lwm tus tab sis peb lo lus twb ua rau lawv tu siab lawm, peb hais tias tsis zes luag txij nkawm tab sis peb twb nyiam ua neeg dag coj lub siab nkhaus.

Vaj Qhia ntuas tias thaum peb cev cov txim rau Tswv Ntuj, yog peb tau pauj Tswv Ntuj lub koob haum. Vim tias Tswv Ntuj xub nyiam peb, Tswv Ntuj xub tuaj nrhiav peb, txawm tias peb tsis tsim nyog yuav txais Tswv Ntuj.

“Peb tsis tsim nyog yuav ua hmoov cav txog Tswv Ntuj kev nyiam peb tau, yog peb tsis xub ua zoo rau peb tus yeeb ncuab, peb tsis rov nrog nws sib haum xeeb. Yog peb ua li no mas txoj cai thiaj yuav thoob tau.” Vaj Qhia hais, “Yog peb tsis ua li hais, ces txawm peb coj txoj cai los yuav tsis muaj qab hau dab tsi tuaj.”

Txoj cai yog yam tseem ceeb tiag, thiab yog yam zoo, tab sis txoj cai tsuas yog lub hauv paus chiv xwb, txoj cai yuav tawg taus paj thiab txi txiv mas yog tsu ua ntau dua ntawd thiab ua neej mus raws lub ntsiab lus hauv txoj cai.”

Tswv Ntuj hlub peb xws li peb yog tus ntxim hlub: tsis yog hlub tsawg tsawg, tab sis yog hlub tshaj plaws! Tswv Ntuj tsis hais tias kuv hlub koj npaum no xwb os.

Kev nyiam kev hlub tseeb yuav tsis muaj nrim, tsis muaj qhov txaus. Peb pom tau nyob hauv Huab Tais Yes Xus, yog nws yeem tuag saum Ntoo Cuam thiab zam lub txim rau cov muab nws tua. Yog li Huab Tais Yes Xus thiaj qhia txoj cai tshiab rau peb tias ‘Nej yuav sis nyiam sis hlub li kuv nyiam thiab hlub nej.’

Yog peb ua li Huab Tais Yes Xus hais, mas txoj cai thiaj yuav thoob, kev ntseeg thiaj yuav puv npo, txoj sia thiaj yuav zoo txhij.

Vaj Qhia xav kom cov neeg ntseeg sawv daws rov nug yus tias ‘kuv ua neej nyob hauv kuv txoj kev ntseeg zoo li cas, puas yog kuv ua neej raws li zaj piav txog kev nyiam nrog Tswv Ntuj? Kuv puas ua tiag nyiam Tswv Ntuj thiab hlub lwm tus?

Add new comment

3 + 0 =