KEV NPLIJ SIAB YOG LUB PAJ TSHAB LOJ PUB RAU TXOJ SIA SAB NTSUJ PLIG

Hnub tim 23 lub 11 hlis 2022 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tseem qhia Ntuj kev cai txog nqes lus ‘kev ntsuas paub’ ntu hais txog kev nplij siab.

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus pib tias kev nplij siab nyob rau sab ntsuj plig yog lub swm tob hauv kev xyiv fab uas los ntawm kev pom tias Tswv Ntuj tshwm sim nyob hauv txhua tsav yam. Kev nplij siab yog ib yam ua zog toog nyob sab hauv tuaj chwv qhov tob tob nyob hauv tus neeg muaj lub swm, ces nws hnov tias Tswv Ntuj tuaj vij nws cia.

Vaj Qhia muab Leej Ntshiab Aus Nkus, Leej Ntshiab Fas Ntshis Kus, Leej Ntshiab Is Nyas Xyus nyob Los Yos Las, thiab Leej Ntshiab Es Dis Xaws Tais lub swm txais kev nplij siab coj los hais ua piv txwv tias lawv txoj kev nplij siab cuam tshuam txog kev vam khom thiab ncav mus cuag lub neej lawm pem suab, ces lawv thiaj sawv kev mus, lawv pib ua tej yam tshiab tshiab uas lawv tsis tau ua los dua.

Vaj Qhia ntxiv lus tias kev nplij siab tsis yog yam yuav ncaj qha hais kom muaj tuaj tau raws li lub siab xav, tiam sis yog Leej Ntuj Plig Ntshiab lub paj tshab pub rau peb kom swm nrog Tswv Ntuj tus daws peb kev ntxhov siab. Xws li Leej Ntshiab Tes Les Xas Lis Xyaws muaj cuab kav thov Ntuj li ib tug me nyuam yaus taij thov leej txiv ces nws thiaj tau txais kev nplij siab, nws hnov txog Tswv Ntuj lub siab mos ua rau nws vam ntsoov koom tib txog sia nrog Tswv Ntuj.

Vaj Qhia ntuas sawv daws tias “Vim kev nplij siab, peb thiaj tsis zwm rau kev txom nyem.”

Txawm li ntawd, los Vaj Qhia tseem ntuas sawv daws kom ceev faj tsam lam txais kev nplij siab yuam kev uas yog yam coj peb mus deb Tswv Ntuj thiab tsis nco qab txog Tswv Ntuj raws li Leej Ntshiab Npaws Nas hais tias ‘zoo li koj nrhiav Tswv Ntuj kev nplij siab tsis yog nrhiav tus Tswv Ntuj nplij koj siab.’

Kawg no Vaj Qhia rov ntuas sawv daws dua tias “Peb ceev faj txhob muab kev khaub zim Tswv Ntuj saib ua lub twj cia siv ua noj ua haus, tsam peb plam lub paj tshab zoo nkauj tshaj uas yog peb tus Tswv Ntuj.”

Vam txoghttps://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-11/pope-consolation-is-a-tremendous-gift-for-the-spiritual-life.html

Tus txhais: Txawj Tsav M. Lauj

Add new comment

1 + 1 =