KEV HLOOV KHO KOM YUS HLOOV UA IB TUG NEEG TSHIAB

Tsab ntawv xov xwm Vas Tis Kas tshaj tias : thaum tab tom ua thaj txi Ntuj nyob hauv lub tsev teev Ntuj Xas Tas Mas Thas, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau hais rau cov neeg ntseeg tias : “Huab Tais Yes Xus xav kom peb yoog raws nws tus piv txwv”. Vaj Qhia hais tias : “Peb txhua tus yuav tsum hloov peb lub neej tus yam ntxwv, kom tau hloov kho peb zoo tuaj. Peb yuav tsum hloov siab thiab tig los ua neeg zoo. Huab Tais Yes Xus tau xa nws cov Thwj Tim mus kho cov neeg muaj mob, kuj ib yam li Huab Tais Yes Xus nqes los ua neeg kom tau kho cov neeg muaj txhaum, yog ib txog kev kho thiab pab cawm peb kom dim ntawm cov txhaum uas muaj nyob hauv peb txhua leej txhua tus, xws li ib txwm los peb lub keeb txhaum. Kev daws kho zoo li tsim ib lub ceeb tsheej tshiab. Huab Tais Yes Xus ntxuav peb cov txhaum, zoo li peb rov yug los tshiab, Huab Tais Yes Xus xav kom peb loj hlob nyob hauv Yes Xus cov Lus, vim Huab Tais Yes Xus cov lus pab kom peb dim ntawm txhua yam kev phem. Tab sis peb yuav tsum hloov siab thiab hloov peb tus kheej tig los ua neeg zoo. Thawj kauj ruam ntawm kev hloov ua ib tug neeg tshiab, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau hais tias : “Peb yog ib tug neeg ntseeg, mas muaj ntau yam zoo ua peb tau ua. Tab sis peb tsis qhib peb lub siab los txais Ntuj Lus kom tag. Peb rov ua laj kab thaiv peb txoj kev hloov peb tus kheej kom ua neeg zoo. Vim xav kom peb tshaj Tswv Ntuj lo Lus rau ib zeej tsoom neeg kom txawj tig los yuav lub siab tshiab, mas Vaj Qhia thiaj hais tias : “Peb yuav tsum hloov peb tus kheej los coj lub neej raws Huab Tais Yes Xus qab.” Huab Tais Yes Xus tau hais rau nws cov Thwj Tim tias : “Nej mus, nej txhob nqa dab tsi nrog nej. Nej tsuas nqa nej rab pas nrig, nej txhob nqa txhiam laj txhiam xws, txhob nqa hnab thiab txhob nqa nyiaj nrog nej.” Lub ntsiab ntawm lo lus no, mas yog xav kom cov Thwj Tim coj lub neej xws li cov neeg pluag. Cov Thwj Tim yuav tsum coj xws li cov Leej Choj tsis nrhiav kua mis los yog plaub yaj ntawm yus cov yaj. Leej Ntshiab Aus Nkus Tis Nus tau hais tias “Tus Zoo Tswv Zov Yaj uas nrhiav kua mis thiab nrhiav nyiaj txiag, tus Zoo Tswv Zov Yaj uas nrhiav plaub yaj los npog nws lub cev, mas yog ib txoj kev ua tsis muaj qab hau dab tsi.”

Vim li ntawd, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj thov kom cov neeg ntseeg ua xws li Huab Tais Yes Xus cov Thwj Tim, kom sawv daws coj lub neej xws li cov neeg pluag, tsis muab hlob thiab txawj ua neeg me. Yog Huab Tais Yes Xus ib tug Thwj Tim, los ib tug Txiv Plig, los peb ib tug twg tsa nws tus kheej ua tus loj thiab muaj hwj chim dua lwm tus, los yog nws xav ua kom ib zeej tsoom qhuas, mas tus neeg ntawd tsis tau pab thiab tsis tau kho leej twg hlo li. Ces nws yuav tsis muaj hnub yeej lwm tus neeg lub siab, vim nws lo lus tsis muaj nqis dab tsi. Nws lo lus tsis tuaj yeem pab kom lwm tus tig los yuav lub siab tshiab tau. Thaum Huab Tais Yes Xus cov Thwj Tim hloov siab thiab hloov lawv tus kheej, mas Huab Tais Yes Xus 12 tug Thwj Tim tau ntiab ntau tug dab. Tos lawv ntiab dab tau, yog vim lawv mloog Huab Tais Yes Xus, lawv muab siab rau txog tsoom pej xeem thiab lawv hais lus muag lus mos rau txhua tus neeg. Thaum Xas Tas tsis kam cov neeg txhaum hloov siab, mas Xas Tas kuj tsis kam swb Huab Tais Yes Xus lub hwj chim. Xas Tas khav theeb thiab muab hlob, vim nws xav tiv Huab Tais Yes Xus. Tab sis Huab Tais Yes Xus thiab nws cov Thwj Tim kuj tsis swb Xas Tas, thiab lawv ua kom lawv txoj hauj lwm tiav.

Vaj Qhia hais tias : cov neeg ntseeg muaj peev xwm kho cov neeg mob tau, tsis yog cov Txiv Plig los cov Tswv Qhia xwb thiaj ua tau. Vim peb nyias muaj nyias lub zog los lub hwj chim yuav kho tau cov neeg muaj mob uas lawv nyob nrog peb. Peb txhua leej txhua tus puav leej tos txais kev kho, thiab peb tuaj yeem yuav kho tau lwm tus. Yog tias peb hloov peb tus kheej ua neeg me, tsis muab hlob, txawj hais lus zoo lus mos rau luag tej, peb rub peb lub siab kom ntev thiab muaj lub zaim muag khuv leej neeg, mas peb kuj kho tau lwm tus neeg muaj txhaum kom lawv rov zoo.

Add new comment

6 + 7 =