KAS NTXAS TAAS, LUB TEB CHAW TIM NTSEJ TIM MUAG

Hnub tim 21 lub 9 hlis 2022 yog Hnub Plaub lub lis piam, Vaj Qhia Fas Nshis Kus rov tuaj ntsib tsoom neeg ntseeg hauv lub tshav puam Leej Ntshiab Pob Zeb mas Vaj Qhia piav txog nws txoj hauj lwm mus tsham cov neeg ntseeg hauv lub teb chaws Kas Ntxas Taas thiab koom lub rooj sab laj cov thawj coj hauv kev teev hawm zaum tim 7.

Vaj Qhia pib hais tias nws zoo siab heev uas tau mus pom ib pab pawg ntseeg muaj kev lom zem xyiv fab npo nrog rau lawv lub siab kub lug. Txawm tias nyob hauv lub teb chaws tsuas muaj cov neeg ntseeg Yes Xus tsawg tsawg xwb, tiam sis yog lawv ua lub neej nyob nraim hauv kev ntseeg mas lawv yuav txi txiv ntau: thawj thawj lub txiv mas yog lawv yuav ua cov poov xab, ua ntsev thiab ua lub teeb kaj rau ib zeej tsoom.

Tos Vaj Qhia hais zoo li ntawd mas vim tias nyob hauv Kas Ntxas Taas teb, cov ntseeg hauv lub Koom Txoos Kav Tos Liv tsuas yog 1 feem pua xwb, coob tshaj mas yog cov Mawv Xim Lim muaj txog 70 feem pua thiab cov ntseeg hauv lub Koom Txoos Os Thos Dos 25 feem pua.

Vaj Qhia pom tias tus zauv hais txog cov Kav Tos Liv muaj tsawg tsawg zoo li no ces thiaj yog ib yam nqua hu kom cov neeg ntseeg ntaus phooj ywg nrog lwm txoj kev teev hawm sib txheeb.

“Txawm tias yog ib npoj yaj tsawg tsawg, tsis kav lawv tsis kaws lawv cia, lawv qhib rooj loog thiab tso siab lug rau Leej Ntuj Plig Ntshiab ua tus coj lawv.” Vaj Qhia hais zoo li ntawd thiab hais ntxiv tias “Peb nco txog cov neeg tau tuag ua tim khawv txog txoj kev ntseeg nyob hauv lub zim txwv muaj kev tsim txom iab hiab los tau ntev xyoo.”

Vaj Qhia rov hais txog thaum nws coj tsoom neeg ntseeg hauv lub teb chaws ua lub Txoos Txi Ntuj ua hmoov tsa tus Ntoo Cuam Ntshiab tias “Nyob hauv lub ntuj muaj kev huam vam thiab thaub thim li ziag no mas Leej Pleev tus Ntoo Cuam tseem yog kev cawm tus nqe lauj, yog kev vam khom tsis txawj tag kev cia siab lub cim vim Leej Pleev tus Ntoo Cuam txhos nyob saum Tswv Ntuj txoj kev hlub, khuv leej thiab ncaj ncees.”

Vaj Qhia hais lo lus ua tsaug mus rau Kas Ntxas Taas tus txoov tim tswv nrog rau cov tub qav tub num sawv daws uas tau tos txais Vaj Qhia nyob hauv kev mus tsham zaum no, thiab Vaj Qhia qhuas txog lub rooj sab laj tsoom thawj coj hauv kev teev hawm sawv daws uas muaj ib lub hom phiaj xav kom txoj kev teev hawm ua lub hauv paus tsim lub ntuj uas sawv daws txawj sib mloog thiab sib hwm.

Vaj Qhia xav txog lub rooj sab laj hauv xyooo 1986 mas Vaj Qhia pom tias Leej Ntshiab Vaj Qhia Zam 23 thiab Leej Ntshiab Paj Lug 6 nrog rau cov thawj coj hauv lwm txoj kev teev hawm xws li Mas Has Tas Mas Khas This, lawv lub ntsaim muag ntsia pom deb pom dav hais txog txoj kev tsim kev thaj yeeb rau lub ntiaj teb. Dhau ntawd muaj coob leej ntau tus nyob hauv ntau xeem neeg uas lawv tau muab txoj sia los puas lub ntiaj teb kom tau zeem tseeb txog lawv lub siab npuab tus Tswv Ntuj tsim kev thaj yeeb thiab kev haum xeeb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias zaum no mas nws pom tias nyob hauv Kas Ntxas Taas teb muaj haiv neeg ntau txog 150 haiv neeg thiab lawv cov lus mas muaj tshaj 80 xeem lus. Pom tau tias lawv ib haiv zoo siab txais ib haiv. Qhov no yog yam tsim nyog yuav pab txhawb thiab txheem ntxiv mus.

Kawg no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ua Tswv Ntuj tsaug uas tau pub lub cib fim rau tau tawm rooj mus tsham Kas Ntxas Taas teb zaum no thiab thov Tswv Ntuj pab kom lub rooj sab laj zaum no tawg paj txi txiv mus lawm tog ntej.

Add new comment

6 + 13 =