Huab Tais Yes Xus yuav pub cov dej muaj txoj sia rau peb

Hnub Chiv lub Lis Piam 3 caij Plaub Caug, Vaj Qhia Fs Ntshis Kus tham txog thaum Huab Tais Yes Xus nqhis dej thiab tus poj niam Xas Mas Lias pub dej rau Huab Tais Yes Xus haus tias yog ib zaj qhia tias Huab Tais Yes Xus nqhis txog peb kev nyiam zoo li cas thaum Huab Tais Yes Xus cog lus tias yuav pub cov dej muaj txoj sia rau peb ces yuav ua rau txoj sia nyob mus li txhawv nyob hauv peb.

Lub Moo Zoo hnub no yog cov lus hauv Zam Ntawv Moo Zoo (Z 4: 5-42) piav txog thaum Huab Tais Yes Xus ntsib tus poj niam Xas Mas Lias tuaj ce dej, ces Huab Tais Yes Xus thov nws muab dej rau Huab Tais Yes Xus haus. Vaj Qhia pom tias tos Huab Tais Yes Xus thov dej ntawm ib tug poj niam los haus mas yog Tswv Ntuj ua kom nws ua ib tug nrog peb sawv daws, nws txawj nqhis txawj tshaib xws li peb.

Vaj Qhia nthuav ntxiv tias “Qhov tseeb, tsis yog Huab Tais Yes Xus lub cev nqhis dej xwb. Huab Tais Yes Xus qhov nqhis yog nqhis txog peb txoj kev sib nyiam sib hlub. Huab Tais Yes Xus qhov nqhis no tshwm tuaj rau peb pom nyob saum Ntoo Cuam, ua ntej Huab Tais Yes Xus txoj sia yuav tu, nws hais tias “Kuv nqhis dej” (LK 19: 28).

Lub Moo Zoo piav tias Huab Tais Yes Xus hais txog cov dej nws yuav pub rau tus poj niam, yog cov dej muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab txoj sia uas tus twg haus mas txoj sia nyob mus li yuav txhawv nyob hauv nws. Vaj Qhia nthuav tias “Thaum peb nqhis txoj kev nyiam, Huab Tais Yes Xus yuav pub kev nyiam rau peb haus kom txaus siab.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias peb yuav tau ua raws Huab Tais Yes Xus tus piv txwv, tus nqua hu peb los pub dej rau peb tsoom kwv tij nkauj muam nqhis dej tau haus. Peb tsev neeg, cov phooj ywg, cov npawg los cov nrog peb niaj hnub ua hauj lwm ua ke; lawv nquag thov peb txog cov dej haus cawm qhov nqhis, yog kev nyob sib ze, kev tswm seeb, los yog cuab poj ntseg mloog lawv.

Los tej zaus lawv nqhis Tswv Ntuj Lo Lus thiab lawv xav nrhiav qhov chaw so los siav nyob hauv lub Koom Txoos qhov chaw uas lawv yuav tau txais Tswv Ntuj Lo Lus. Lub sim ceeb yim ntxhov mas neeg yim nqhis Tswv Ntuj Lo Lus. Txoj kev nqhis Tswv Ntuj Lo Lus no yog cov dej cawm siav uas ziag no tas ntiaj teb neeg feem coob nqhis vim tias cov dej no qhuav los yog muaj tej yam qias tsuas ua rau cov dej no vuab tsuab muaj taug.

Hnub no lub Moo Zoo cog lus rau peb txog ‘cov dej muaj txoj sia’ (living water) thiab lub Moo Zoo hu peb ib tug rau ib tug kom los ua ‘ib tug dej txhawv ntshiab’ (refreshing spring water) rau peb cov kwv tij los cov nkauj muam. Yog li mas hnub no peb yuav nug peb tias ‘kuv puas nqhis txog Tswv Ntuj? Kuv puas paub tias kuv vam txog Tswv Ntuj kev nyiam xws li kuv vam txog cov dej cawm siav? Kuv puas txhawj xeeb txog lwm tus qhov nqhis?’

Kwv tij, Vaj Qhia thov niam Mab Liab tias “Thov leej niam Mab Liab pab thov Tswv Ntuj rau peb thiab pab txheem peb nyob hauv txoj kev peb tab tom taug mus no.”

Add new comment

10 + 4 =