Huab Tais Yes Xus hloov peb lub siab tawv li zeb ua lub siab muag li nqaij

Nnyob hauv Hnub Chiv Nqaum Nplooj xyoo 2023 no Vaj Qhia twm Ntawv Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus kev ntseeg nws muaj rau Tswv Ntuj thaum Huab Tais Yes Xus raug tso pov tseg.

Hnub Chiv tim 2 lub 4 hlis ncaj rau Hnub Chiv Nqaum Nplooj, yog li Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ua tswv cuab coj lub Txoos Teev Ntuj. Lub Moo Zoo hauv hnub no piav txog thaum cov Fas Lis Xais ntes Huab Tais Yes Xus thiab muab Huab Tais Yes Xus dai saum Ntoo Cuam. Nqe lus Vaj Qhia xav coj los twm mas yog nqe lus thaum Huab Tais Yes Xus nyob saum tus Ntoo Cuam, ces Huab Tais Yes Xus nroo tias ‘Kuv tus Tswv Ntuj, kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg?’ (MT 27: 46). Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus lo lus no coj peb mus pom Leej Pleev lub siab mob siab rau ntiaj teb neeg, yog txoj kev txom nyem uas Huab Tais Yes Xus tsum ris kom peb tau txais kev cawm.

Vaj Qhia pom tias Huab Tais Yes Xus kev txom nyem muaj ntau, thiab thaum peb tau mloog txog Huab Tais Yes Xus raug txom nyem no, mas mob cuag li lawv muab riam hno peb lub plawv.

Vaj Qhia hais ntxiv tias yam no tsis yog lub cev raug txom nyem xwb, tseem yog tus ntsuj tus plig raug txom nyem thiab, tsis kav nyob hauv kev nyuaj siab no, Huab Tais Yes Xus tseem ruaj siab rau ib yam, yam ntawd yog kev npuab Leej Txiv.

Peb paub tau li cas tias Huab Tais Yes Xus raug txom nyem hauv sab ntsuj plig, kuj yog lo lus Huab Tais Yes Xus qw tias “Kuv tus Tswv Ntuj, ua cas koj tso kuv pov tseg?”

Vaj Qhia nthuav tias “Nyob hauv lub sij hawm muaj kev liam sim no, Huab Tais Yes Xus pom tias Tswv Ntuj tso nws pov tseg. Ua ntej ntawd, Huab Tais Yes Xus tsis tau hu Leej Txiv tias ‘Tswv Ntuj’ li.”

Vaj Qhia rov nthuav ntxiv tias zaum no Huab Tais Yes Xus pom tias kev nrug dej Tswv Ntuj yog ib yam txawv ua luaj rau nws; kawg muaj tib lub laj thawj xwb yog Huab Tais Yes Xus yeem raug li ntawd rau peb. Huab Tais Yes Xus txia ua ib tug nyob hauv peb mus kom txog qhov kawg, tseev kom tau ua ib tug nyob hauv peb kom txhij thiab tiag mas peb thiaj yuav tsis tau pom ntxiv lawm tias peb nyob ib leeg thiab tag kev vam khom. Huab Tais Yes Xus raug Tswv Ntuj tso pov tseg zoo li hais kuj yog pab kom peb txhob poob hauv txoj kev tag kev cia siab lub ncauj, tab sis kom peb paub tias Huab Tais Yes Xus nyob ib sab nrog peb nraim.

Huab Tais Yes Xus txoj kev pab peb mas mus zoo li no, yog li peb thiaj yuav nco tias nyob saum tus Ntoo Cuam, thaum Huab Tais Yes Xus pom tias nws raug tso pov tseg, tsis kav Huab Tais Yes Xus tsis zwm rau txoj kev tag kev cia siab, tab sis qhov Huab Tais Yes Xus ua mas yog teev Ntuj thiab tso siab tias nws nyob hauv Leej Txiv ob txhais tes.

Vaj Qhia ntuas tias “Cov kwv tij thiab nkauj muam, kev nyiam zoo li no tiag, yog yam uas puag peb cia, yog yam hloov peb lub siab tawv li zeb kom muag li lub siab nqaij, ces peb thiaj yuav muaj lub siab khuv leej, siab mos, siab hlub.”

Hais txog qho no, Vaj Qhia thiaj nco txog cov neeg nyob ib ncig peb uas lawv raug tso pov tseg, xws li tus neeg loj leeb haiv neeg Daws uas tuag nyob hauv qab ncej hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav no hauv xyoo 2022 lub 11 hlis, ces Vaj Qhia thiaj ntuas sawv daws tias muaj coob leej ntau tus vam txog peb mus nyob ze lawv xws li peb xav npuab Leej Pleev nyob hauv peb txoj sia, yog li peb yuav tau tawm mus nrhiav Huab Tais Yes Xus hauv cov neeg raug tso pov tseg nyob ua ntsuag los nyob twm zeej.

Vaj Qhia xav kom sawv daws nco tias tus neeg tsis muaj leej twg lees paub thiab raug cais tawm, mas tus ntawd yog Leej Pleev tus duab muaj txoj sia, vim tus neeg ntawd yuav pab kom peb rov nco txog Leej Pleev kev nyiam peb, Leej Pleev kev raug tso pov tseg tso peb tawm hauv kev kho siab thiab kev sib nrug. Yog li Vaj Qhia thiaj hais kom sawv daws thov lub txiaj ntsim no yog: nyiam Huab Tais Yes Xus nyob hauv nws kev raug tso pov tseg thiab nyiam Huab Tais Yes Xus nyob hauv cov neeg raug tso pov tseg, ces peb yuav thooj siab koom ntsws ua tau ib lub siab.

Add new comment

8 + 0 =