Hle peb lub tsho, qhib peb lub siab rau Huab Tais Yes Xus

Hnub Chiv lub Lis Piam 3 caij Hla, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus caw tsoom neeg ntseeg sawv daws los xyaum muab lub sij hawm xaus hauv txhua hnub cia tau nrog Huab Tais Yes Xus nyob, vim tias Huab Tais Yes Xus yuav qhib kom peb pom tej yam txawv nyob hauv yam peb niaj hnub pom.

Nyob hauv hnub tim 23 lub 4 hlis no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nthuav Tswv Ntuj Lo Lus rau tsoom neeg ntseeg hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam tias lub Moo Zoo hnub no yog hais txog Huab Tais Yes Xus tawm tuaj nrog ob tug thwj tim tham thaum nkawd tab tom mus tom lub zos Es Mas Ws. Txawm tias nkawd nco tsis tau Huab Tais Yes Xus, tsis kav Huab Tais Yes Xus kuj nplij nkawd thiab nthuav Tswv Ntuj Lo Lus rau nkawd to taub txog qhov tseeb.

Vaj Qhia hais ntxiv tias “Peb zoo li nkawd, peb pom tias peb poob zoo, peb raug tso pov tseg, thiab tsis muaj dab tsi ruaj rau peb, muaj ntau lo lus xav tsis thoob xeeb tuaj rau hauv peb thiab peb kuj ntxhov siab, tab sis Huab Tais Yes Xus caw peb kom siv lub sij hawm nrog nws ua ke vim tias Huab Tais Yes Xus tseem niaj hnub nrog nraim peb.”

Vaj Qhia ntuas tias txoj kev zoo cia rau peb ua li hais, mas yog peb yuav tau soj ntsuam txog peb lub siab paub qhov zoo thiab phem txhua txhua hmo. Peb yuav muab peb tej kev vam khom, kev ntshai, kev iab kev khwvm, kev xaiv, thiab cov neeg peb ntsib hauv hnub no coj los cev rau Huab Tais Yes Xus, ces peb mam kawm kom txawj ntsia txhua yam raws li Huab Tais Yes Xus ntsia, tsis yog ntsia li peb ntsia.

“Peb yuav ua li hais tau, yog peb tsum muab lub tsho npog peb lub cev cia hle pov tseg, ces peb tsis hnav dab tsi nyob ntawm Huab Tais Yes Xus hauv ntej. Nyob ntawm Huab Tais Yes Xus xub ntiag, peb tsum yeem cia peb raug mob vim Huab Tais Yes Xus qhov tseeb, thiab peb yeem cia peb lub plawv raug diaj thaum Huab Tais Yes Xus lo lus tuaj nphav peb.”

Vaj Qhia nqua hu sawv daws kom pib ua li hais hauv hnub no mus. Nyob hauv txhua hmo peb yuav muab lub sij hawm cia rau teev Ntuj ntawd, los nug peb tus kheej txog yam peb tau ua hauv hnub ntawd. Peb yuav rov nug peb tias ‘hnub no puas muaj ib yam me me kuv tau ua los cav txog kev sis nyiam? Dab tsi yog kuv txoj kev ntog, kev tu siab, kev ua xyem xyav, thiab kuv kev ntshai uas kuv yuav coj los cev rau Huab Tais Yes Xus, kom Huab Tais Yes Xus qhib txoj kev tshiab rau kuv taug, tsa kuv sawv thiab ntxiv zog rau kuv lub siab?’

Kawg no Vaj Qhia thov niam Mab Liab pab peb kom paub txog Huab Tais Yes Xus tus niaj hnub ua peb kwv luag taug peb txoj kev thiab pab kom peb txawj tig rov los soj ntsuam peb lub neej nyob ntsoov hauv Huab Tais Yes Xus lub ntsaim muag.

Add new comment

4 + 1 =