HLA TXOJ KEV SIB NTSHAW MUS CUAG RAU KEV SIB HLUB

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus rov qhia kev ntseeg raws cov zaj hais txog Leej Ntshiab Yos Xes rau nkawm txij nkawm mloog tias lawv tau hla dhau kev sib ntshaw mus cuag rau kev sib hlub lawm.

Nyob hauv Hnub Plaub tim 1 lub 12 hli xyoo 2021 no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau qhia kev ntseeg rau cov nkawm txij nkawm yog qhia txog Leej Ntshiab Yos Xes tias nws yog ib tug neeg coj ncaj thiab nws yog Mab Liab tus qhaib.

Vaj Qhia hais tias kev sib qhaib yog ib yam kab ke tseem ceeb nyob hauv cov His Xas Lais li kab tshoob kev kos. Tus poj niam lawv muab qhaib rau tus txiv neeg ntawd, txawm tias nkawd tsis tau sib yuav, tsis kav nws yuav tau lub npe tias yog tus txiv neeg ntawd tus poj niam lawm.

Yog li, yog zeej tsoom hnov tias Mab Liab xeeb tub rau hauv nws plab, mas zej zog yuav cav tias yog nws deev hluas. Yos Xes yog tus siab ncaj coj raws txoj cai ces Yos Xes thiaj yuav nrauj Mab Liab ntsiag ntsiag.

Thaum ntawd, Tswv Ntuj ib tug Tshiab tawm tuaj rau Yos Xes pom hauv npau suav, Tswv Ntuj lub suab nkag rau hauv Yos Xes lub tswv yim. Vaj Qhia ntuas tias nyob hauv peb sawv daws mas muaj qee zaus peb yuav ras txog Tswv Ntuj kev pab kom peb xav kom thoob kom dav dua qub.

Vaj Qhia hais ntxiv tias tej zaud mas Mab Liab thiab Yos Xes nkawd kuj muaj kev npau suav kev npaj rau nkawd lub neej ua txij nkawm rau yav tom ntej. Tab sis thaum Tswv Ntuj tuaj cuam tshuam nkawd lub neej li ntawd mas Tswv Ntuj kuj tau qhib nkawd lub siab thiab.

Nyob hauv kev ua neej mas yeej tsis zoo li lub siab xav thiab kuj yog ib yam tsis yooj yim kiag li uas ib tug tib neeg yuav hloov txoj kev sib ntshaw ua kev sib hlub.

Kev sib hlub tsis yog kom muaj tuaj raws yus lub siab ntshaw, tiam sis kev sib hlub yog xaiv txoj kev saib xyuas lwm tus txoj sia, xws li Yos Xes tau xaiv ua raws Tswv Ntuj cov lus hais kom nws coj Mab Liab los ua nws poj niam.

Vaj Qhia hais rau cov txij nkawm sawv daws tias “nkawm txiv neej poj niam sib qhaib cia mas lawv yog cov Tswv Ntuj hu los ua tim khawv txog kev sib hlub.”

Add new comment

19 + 1 =