COV NTSEEG YUAV TAU MUS TSHAM COV LAUS THIAB TSOB HWB LAWV

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus txhawb siab cov neeg laus kom lawv ib tug pab nres ib tug mus lawm yav tom ntej, vim tias Huab Tais Tswv Ntuj tsis yuav tso lawv pov tseg, tiam sis Huab Tais Tswv Ntuj yuav rov pub lub zog rau lawv kom rov muaj zog sib pab sib tu mus ntxiv.
Nyob hauv Vaj Qhia Fas Ntshis Kus kab ke ntuas tsoom ntseeg hauv lub lis piam, Hnub Plaub, mas Vaj Qhia tseem hais txog cov neeg laus xws li txhua lub lis piam tas los. Hnub no yog tim 15 lub 6 hli, Vaj Qhia twm Mas Kos Ntawv Moo Zoo ntu hais txog thaum Huab Tais Yes Xus kho Xis Moos niam tais. 
Vaj Qhia hais tias “Peb tsis paub tias Xis Moos niam tais tus mob yog hnyav los sib, tab sis peb paub tias nws laus lawm. Thaum ib tus neeg muaj hnub nyoog ntau mob, txawm yog mob me me xwb, los yeej txaus ntshai heev. Thaum peb laus mas peb yuav hais kom lub cev ua raws lub siab xav tsis taus. Yog li peb thiaj yuav tsum paub txiav tias yam twg yuav ua thiab yuav tsis txhob ua. Peb tsum txawj tso tej kev ntshaw pov tseg, peb yuav xyaum ua siab ntev, thiab txawj mloog yus lub cev los yog yus txoj sia.”
Vaj Qhia hais ntxiv txog cov muaj hnub nyoog ntau txoj kev mob tias “Cov laus txoj kev mob mas zoo xws li laug lub sij hawm kom luv thiab txoj kev tuag los txog kom sai. Muaj qee leej pib laus ces pib ua xyem xyav tias xyov lawv puas yuav xeev rov los thiab lawv pib tag kev vam khom rau lawv lub neej pem suab.”
Vaj Qhia ntuas tias “Tab sis lub Moo Zoo pab kom peb muaj kev vam khom thiab qhia peb tias tsis yog Huab Tais Yes Xus tib tug mus nrhiav tus poj niam muaj mob, tab sis nws coj cov thwj tim nrog nws mus thiab. Yog li mas nyob hauv cov neeg ntseeg, lawv yuav tau sib sau mus tu mus xyuas cov laus neeg thiab lawv cov phooj ywg.”
Vaj Qhia yuam sawv daws kom nquag sib sau mus xyuas cov neeg laus, thiab sawv daws tsum ras txog cov neeg laus nyob twm zeej thiab cev lawv rau Huab Tais Tswv Ntuj nyob hauv peb cov lus thov Ntuj.
Mas Kos Ntawv Moo Zoo hais tias Huab Tais Yes Xus pom Xis Moos niam tais mob kub cev pw saum txaj, ces Huab Tais Yes Xus txav los tuav nws tes thiab tsa nws sawv. (MK 1: 29-31)
Vaj Qhia muab twm thiab nthuav los ntuas sawv daws tias Huab Tais Yes Xus tab tom ua tus yam ntxwv rau cov thwj tim pom tias kev tshaj txog txoj kev cawm, mas lawv tsum tau tsom kom tus neeg mob pom tias lawv kub siab rau tus neeg mob ntawd, ces tus neeg mob txoj kev ntseeg yuav ci tawm tuaj nyob hauv nws kev zoo siab ua tsaug rau Tswv Ntuj lub siab hlub siab mos raws li pom nyob hauv Ntawv Moo Zoo; tus niam tais sawv thiab nws cia li tsob hwb lawv.
Vaj Qhia ntuas tias “Cov laus mas lawv muaj peev xwm thiab tsim nyog tsob hwb lawv pawg neeg, lawv yuav tsum cog txoj hauj lwm nyiam tsob hwb thiab sib nres, vim tias Huab Tais Tswv Ntuj tsis yog tsis kam lees txais lawv, qhov tseeb mas yog Huab Tais Tswv Ntuj ntxiv lub zog kom lawv muaj zog sib pab sib tu.”
Vaj Qhia hais ntxiv tias tus neeg laus uas nws coj tus yam ntxwv zoo, txawj nplij neeg, thiab nyiam thov Ntuj pub rau lwm tus, mas tej zaum nws yuav ua tim khawv txog kev zoo siab ris lub txiaj ntsig hauv txoj kev ntseeg. Yog li, yog tias muab cov laus saib cia saum lub sam xeeb mas lawv thiaj yuav tau ua lawv txoj hauj lwm zoo siab ua tsaug rau Tswv Ntuj xws li Xis Moos niam tais tau ua thiab ua tus piv txwv cia rau cov thwj tim pom txog kev ntseeg txoj hau kev.
Vaj Qhia nthuav ntxiv tias “Ntawv Moo Zoo hais tias ‘Huab Tais Yes Xus tuav Xis Moos niam tais tes thiab tsa nws sawv’, mas yog tsom tau tias Huab Tais Yes Xus muaj lub siab hlub cov neeg qaug zog thiab muaj mob. Tus xeeb ceem no kawg yog nws yoog los ntawm nws leej niad los.”
Li ntawd, hnub no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj hais kom cov ntseeg sawv daws sau cov hluas thiab cov laus los ua ib pab pawg ua ke, mas cov hluas thiaj yuav tau kawm ntawm cov laus kev thoob tsib.

Add new comment

16 + 0 =