COV NTSEEG TSIM KEV SIB TXAIS, TSIS YOG KEV SIB CAIS

Hnub Chiv hauv Lis Piam 26 Caij Nyob Nruab Xyoos, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ras txog Huab Tais Yes Xus cov lus ntuas kom tso tseg kev txiav txim rau lwm tus vim peb saib peb zoo dua lawv.

Mas Kos Ntawv Moo Zoo (MK 9: 38-41) piav txog thaum Huab Tais Yes Xus ntuas cov thwj tim kom txhob txwv lwm tus ua cov hauj lwm zoo tias: Zam hais rau Yes Xus tias lawv pom ib cov neeg tsis nyob hauv lawv pab Kaum Ob ntiab dab nyob hauv Yes Xus lub npe. Ces Yes Xus hais rau cov thwj tim kom txhob txwv cov neeg uas ua cov hauj lwm zoo nyob hauv nws lub npe.

Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus tab tom qhia cov thwj tim kom lawv txuag lawv lub siab kom ntshiab, kom lawv lub siab txhob pheeb rau txoj kev ntxias lawv mus rau qhov phem.

Vaj Qhia hais ntxiv tias yam ntxias neeg ntawd yog ‘kev npuab ze’ thiab ‘npoj neeg lub tswv yim’. Vim cov thwj tim xav tias dhau ntawm Huab Tais Yes Xus lawm, tsuas yog lawv xwb thiaj muaj cai ntiab dab tau. Tsuas muaj lawv xwb thiaj yog cov tau cai los ua Huab Tais Ntuj txoj hauj lwm.

Vim lawv lub tswv yim li no mas lawv thiaj xav tias dhau ntawm lawv pab Kaum Ob lawm, mas lwm tus tsis yog lawv tog, cov neeg ntawd yog lawv cov yeeb ncuab.

Vaj Qhia ntuas tias yog peb xav li ntawd mas yog peb kaws peb txhua lub qhov rooj tsis pub lwm tus tuaj cuag peb, thiab peb cais peb ntawm lwm tus uas lawv xav tsis zoo li peb.

Peb paub zoo tias yam no yog txoj kev phem lub hauv paus tshwm nyob hauv neeg lub keeb puam, nyob hauv kev cai lij choj uas nyiam iab hiam cov neeg sib txawv.

Vaj Qhia ntuas kom cov ntseeg sawv daws ceev faj tsam lub tswv yim li no los roos sawv daws nyob hauv lub Koom Txoos. Vim tias tus dab phem yog tus cai neeg kom neeg ua xyem xyav ces neeg yuav siab faib sib cai thiab txwv lwm tus. Yog peb tsis ua neeg me thiab qhib siab kom dav, mas peb yuav poob rau dab phem txooj ntxiab no; peb yuav xav tias peb zoo dua lwm tus thiab peb ntiab lwm tus kom tawm deb ntawm peb.

“Ua cas peb pheej muab daim ntawv pov thawj tias peb yog neeg ntseeg los ua yam txiav thiab cais lwm tus. Ua cas peb tsis ua tiag nrog lwm koom kev mus ua ke.” Vaj Qhia ntuas sawv daws.

Li ntawd, Vaj Qhia thiaj txhawb ib tsoom ntseeg kom nquag thov Huab Tais Ntuj lub txiaj ntsim los roos lawv kom lawv muaj cuab kav tawm tsam lub tswv yim nyiam txiav txim thiab cais neeg no.

“Peb yuav hloov peb pawg ntseeg kom yog Leej Ntuj Plig Ntshiab thaj chaw qhib lug thiab txaus siab tos txais txhua tus neeg.” Vaj Qhia hais li.

Huab Tais Yes Xus qhia tias peb txhob txiav txim rau txhua yam los txhua tus neeg, peb yuav tsum ceev faj peb tus kheej, mas Huab Tais Yes Xus thiaj hais ua piv txwv tias yog peb lub qhov muag, txhais tes, los txhais taw coj peb mus ua txhaum mas peb yuav muab kaus los txiav pov tseg, peb thiaj yuav tau mus hauv Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej.

“Yog li,” Vaj Qhia hais, “peb yuav tig saib hauv peb saib puas muaj yam twg tsis haum rau lub Moo Zoo hauv hnub no? Huab Tais Yes Xus kom kuv txias yam dab tsi tawm hauv kuv lub neej?”

Add new comment

2 + 5 =