COV NTSEEG KEV TWJ LIJ TXAIS NEEG THIAB KAB LIS KEV CAI

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias kev twj lij yog lub txiaj ntsim thiab txi hauv txoj kev nyiam los, txoj kev teev hawm Tswv Ntuj thiaj yog txais txhua tus thiab txhua txoj kab lis kev cai, thiab txoj kev ntseeg txog Yes Xus kuj muab ib lub sij hawm rau ntiaj teb neeg thiab txhua txoj kab lis kev cai ntsib kev twj lij.

Hnub Plaub tim 13 lub 10 hli 2021, Vaj Qhia ntuas sawv daws tias cov ntseeg kev twj lij tsis cov nyom nrog neeg kab lis kev cai los neeg cov kab ke. Tiam sis cov ntseeg kev twj lij yog yam qhia kom neeg paub txog kev twj lij tshiab nyob hauv lub Moo Zoo.

Nyob hauv Leej Ntshiab Paj Lug tsab ntawv sau rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias mas Leej Ntshiab Paj Lug hais tias cov ntseeg yog cov dim hauv kev txhaum thiab kev tuag, lawv tsis ua kev txhaum thiab kev tuag tus qhev lawm, kuj yog vim Huab Tais Yes Xus kev tuag thiab sawv rov los. Yog li cov ntseeg thiaj yuav txais txhua tus neeg thiab txhua txoj kab lis kev cai, tsis tag li ntawd, cov ntseeg kuj yuav qhia sawv daws kom paub txog txoj kev twj lij no thiab.

Txawm li ntawd, los tseem muaj ib txhia tsis zoo siab txais txoj kev twj lij tshiab no, lawv liam tias Paj Lug txhob txwm ntxias kom neeg txaus siab, ces neeg thiaj yuav mloog Tswv Ntuj.

Nyob hauv Leej Ntshiab Paj Lug kev xav, kev txais txoj kev ntseeg tsis yog yuav tso kab lis kev cai thiab cov kab ke pov tseg, lawv tsuas rauj tej yam cuam tshuam qhov ntshiab hauv lub Moo Zoo xwb. Yog vim li no mas Vaj Qhia thiaj ntuas tias cov ntseeg kev twj lij tseeb tiag mas yog coj neeg mus txais lub meej mom ua Tswv Ntuj cov me nyuam, cov ntseeg kev twj lij tseeb tiag thiaj yog pab kom neeg tuav neeg li kab lis kev cai kom ruaj thaum lawv qhib siab txais yam zoo thiab qhov tseeb hauv txhua txoj kab lis kev cai.

“Peb nrhiav pom tias kev cog lub Moo Zoo nyob hauv neeg lub siab kom ruaj tau, mas yog tsum tshaj Leej Pleev lub Moo Zoo nyob hauv kev hwm qhov zoo thiab qhov tseeb hauv neeg kab lis kev cai.

Vaj Qhia piav txog tej yam yuam kev nyob hauv Koom Txoos lub keeb tshaj Ntuj Lus, xws li yuam kom siv tib txog kab lis kev cai- qhov no tau ua kom lub Koom Txoos tsis huam vam nyob hauv ntau haiv neeg uas lawv ib txwm muaj lawv kab lis kev cai zoo.

Leej Ntshiab Paj Lug qhia kom pom tias cov ntseeg tsum hwm neeg cov kab lis kev cai, vim Leej Pleev yug, tuag, thiab sawv rov los pub txoj sia rau sawv daws.

Vaj Qhia xam pom tias neeg tej kab lis kev cai muaj kev hloov mus raws caij nyoog, yog li cov ntseeg thiaj yuav nrhiav lwm txoj kev tshiab los piav kev ntseeg rau cov neeg tiam tshiab no.

Kev twj lij tsis yog lub cuab tam yuav khaws tseg cia, kev twj lij yog lub cuab tam yuav pub rau lwm tus.

Yog li cov neeg muaj lub siab ntshiab thiaj yuav ua kwv luag coj lwm tus kom dim hauv kev ua qhev, kom lawv tau mus cuag txoj kev twj lij.

Add new comment

7 + 6 =