COV NEEG NTSEEG TXOJ SIA YOG UA TIM KHAWV TXOG LEEJ PLEEV

Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas cov ntseeg nyob hauv Lis Piam 5 Caij Hla txog kev ua tim khawv txog Leej Pleev tias tsum koom nrog Leej Pleev ua ib tug thiab nyob hauv Leej Pleev txoj hauj lwm.
Zam Ntawv Moo Zoo (Z15:1-8) sau txog thaum Yes Xus hais tias nws yog tsob txiv cawv, hos peb yog cov ceg txiv cawv txuas rau tsob txiv ntoo cawv; yog peb tsis txuas nrog Leej Pleev mas peb yuav tsis txi txiv. Peb vam txog Huab Tais ib yam li Yes Xus vam txog peb.
Vaj Qhia hais tias “Tsis muaj tsob ntoo txiv cawv twg yuav tsis muaj ceg thiab tsis muaj tus ceg twg yuav txi txiv tau yog tsis muaj lub hauv paus.”
Vaj Qhia hais ntxiv tias yog peb ua zoo nyeem thiab saib mas peb yuav pom tias Ntawv Moo Zoo hais txog lo lus tias ‘ua’ txog 7 zaus.
“Ua ntej yuav ncaim ntiaj teb no mus cuag Leej Txiv, Huab Tais Yes Xus xav kom cov thwj tim tso siab thiab ua siab loj tias lawv koom nyob hauv nws tas mus li. Tsis yog kom lawv raug txoj sia ntxias. Huab Tais Yes Xus hais kom lawv ua raws li nws tus lwj lwm, ua raws nws cov lus qhia, thiab kom lawv ib tug ua zoo rau ib tug.”
Vaj Qhia hais tias cov ceg yuav ciaj tsis taus thiab yuav txi txiv tsis taus yog tsis muaj tsob ntoo, thiab tsob ntoo los yeej vam txog cov ceg vim cov txiv tsis txi nyob saum tsob ntoo tab sis txi nyob saum cov ceg. Qhov no yog ob tog tsum sib vam thiab sib khaub zig mas thiaj txi txiv tau.
Ua ntej no mas Vaj Qhia hais tias peb vam txog Leej Pleev: yog peb ua raws Leej Pleev lo lus qhia, yog peb ua cov hauj lwm ncaj ncees,yog peb ua cov hauj lwm khuv leej lwm tus mas peb thiaj nyob hauv Leej Pleev.
“Peb yuav ua ib tug neeg ntseeg zoo tsis tau, yog peb tsis nyob hauv Leej Pleev. Yog peb nyob hauv Leej Pleev mas peb ua tau txhua yam.”
Huab Tais Yes Xus kuj hais tias nws los kuj vam txog peb thiab. Li ntawd, peb tsum rov nug peb tus kheej tias ‘Huab Tais Yes Xus vam dab tsi ntawm peb?’
“Huab Tais Yes Xus vam kom peb ua tim khawv txog nws.” Vaj Qhia hais rau sawv daws.
Tom qab Huab Tais Yes Xus nce saum ntuj lawm, Huab Tais Yes Xus tau hu peb los ua txoj hauj lwm tshaj lub Moo Zoo thiab ua raws lub Moo Zoo. Yog li Vaj Qhia thiaj hais tias “Peb tsum ua li ntawd, yog ua tim khawv txog Huab Tais Yes Xus txoj kev nyiam: lub txiv txi yog kev nyiam.”
Vaj Qhia hais txog kev koom ub ib tug hauv Leej Pleev tias yog peb tau txais Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab ua zoo rau tus nyob ze peb, ua zoo rau npoj neeg nyob ib ncig ntawm peb thiab ua zoo rau peb cov neeg hauv peb lub Koom Txoos.
“Cov ntseeg tseeb txoj sia yog ua tim khawv txog Leej Pleev.”
Vaj Qhia rov hais Huab Tais Yes Xus lo lus tias ‘Yog nej nyob hauv kuv, thiab kuv lo lus nyob hauv nej, mas nej thov dab tsis los nej yuav tau thiab kuv yuav ua rau nej.’ Yog li, peb yuav txi txiv tau nyob hauv peb kev thov Ntuj.
“Peb xav, ua, ntsia lub ntiaj teb xws li Huab Tais Yes Xus mas peb yuav nyiam peb cov kwv tij nkauj muam. Peb yuav pib ntawm cov neeg txom nyem thiab quaj ntsuam tshaj plaws ua ntej, thiab peb yuav nyiam lawv tas siab tas ntsws thiab coj lub txiv txi hauv kev ua zoo thiab kev thaj yeeb tuaj cuag lub ntiaj teb no.”

 

Add new comment

1 + 4 =