COV LAUS TSUM TXUAG KEV NTSEEG LUB SAM XEEB CIA RAU COV HLUAS

Nyob hauv Hnub Plaub lub Lis Piam 3 caij Hla, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais tias cov neeg dua nras lawv kev ua tim khawv txog txoj kev ntseeg muaj peev xwm ntxiv kev rau siab thiab kev ua siab loj rau cov hluas.

Hnub tim 4 lub 5 hlis 2022, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nthuav txog zaj hais txog Es Les As Ntxas yeem tuag raws cov lus hauv ntawv Mas Kas Npes phau Ob (2MKN 6: 18-31)

Kwv yees 170 xyoo ua ntej Yes Xus yug, tus vaj As Nthias Kus tim 4 yuam kom tus yawg laus Es Les As Ntxas noj nqaij npuas vim raws cov Yus Das Txoj Cai mas txwv tsis pub noj npua.

Cov npaj rooj mov xav cawm Es Las As Ntxas, ces lawv kom nws npaj ib co nqaij tsis caiv thiab noj cov nqaij ntawd, kom tus vaj pom tias yog nws noj cov nqaij npua txi dab.

Tab sis Es Les As Ntxas tsis yeem ua raws li lawv cov lus, thiab nws kuj tsis ua hla txoj cai Tswv Ntuj qhia. Es Les As Ntxas yeem tuag zoo dua dag qhov tseeb.

Vaj Qhia qhuas txog tus yawg laus Es Les As Ntxas kev ua tim khawv no, thiab hais tias “tus neeg laus txoj kev ncaj thiab txoj kev ntseeg lub sam xeeb.”

Es Les As Ntxas tau hais cov lus pov thawj tias ua cas nws thiaj tsis yeem noj cov nqaij npua txi dab tias ‘laus li peb no lawm tsis phim yuav dag, tsis phim yuav zais. Yog kuv ua siab tuag nyem no mas kuv lub neej laus thiaj yuav tsim nyog dua. Kuv thiaj yuav tso tau ib tug piv txwv zoo rau cov hluas pom.’ (2MKN 6: 24, 27-28)

Pom tau tias Es Les As Ntxas saib nws txoj kev ntseeg yog qhov tseem ceeb, txawm tias nws twb laus laus muaj hnub nyoog 90 xyoo lawn. Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas tias ua raws li txoj kev ntseeg tseem ceeb dua txoj sia uas yuav raug cais ntawm lub cev.

“Yog cov laus tsis ua raws li lawv txoj kev ntseeg, mas cov hluas yuav saib tias txoj kev ntseeg tsis cuam tshuam tseeb tiag nrog txoj sia.”

Vaj Qhia xav txog txoj kev ntseeg cuav uas muaj txij txheej thaud los txog tiam no, ces Vaj Qhia thiaj hais tawm tias lawv hais tias txoj kev ntseeg tsuas muaj tus ntsuj, los yog tswv yim lub zog xwb thiaj yuav khuam tau rau, txoj kev ntseeg tsis muaj feem cuam tshuam nrog neeg txoj sia.

Txoj kev ntseeg cuav ntxeev cov neeg ntseeg txog Yes Xus kom lawv ntseeg tsis tom thawj thiab kom lawv txhob ntseeg txog qhov tseeb.

Vaj Qhia hais tias lub ntuj tiam tshiab no saib tsis taus kev ua raws li txoj kev ntseeg uas cov laus ib txwm coj thiab ua.

Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas cov laus tias lawv muaj txoj kab xwm tseem ceeb yog kho kev ntseeg kom rov muab cia tau saum lub sam xeeb, vim txoj kev ntseeg yog lub cim qhia txog yam khov kho.

“Kev ntseeg tsim nyog yuav tau txais kev hwm thiab saib cia rau lub sam xeeb. Hloov peb lub neej, ntxuav peb lub tswv yim kom dawb huv, thiab qhia peb kom txawj hawm Tswv Ntuj thiab nyiam cov nyob ib puag ncig peb. Txoj kev ntseeg yog sawv daws txoj hmoov zoo.”

Add new comment

5 + 11 =