COJ LUB NEEJ RAWS LEEJ NTUJ PLIG CES PEB YUAV TWJ LIJ

Hnub tim 10 lub 11 hlis, 2021 no Vaj Qhia rov qhia txog cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Nkas Las Tias tias tus Hauv Paus Xa Lus Paj Lug qhia kom paub tias peb yuav pom kev coj Txoj Cai tseeb nyob hauv tus neeg ua neej nyob hauv Leej Ntuj Plig, thiab txoj sia hauv Leej Ntuj Plig yog nyob hauv kev twj lij.

Vaj Qhia hais tias Leej Ntshiab Paj Lug tab tom ntuas cov ntseeg hauv Nkas Las Tias tias lawv raug hu los txais kev twj lij, yog dim hauv kev ua qhev, yog kom lawv tau ua Tswv Ntuj cov me nyuam vim Leej Pleev. Yog li kev coj Txoj Cai tseeb thiaj yuav pom nyob hauv tus neeg muaj Leej Ntuj Plig coj, thiab txoj sia hauv Leej Ntuj Plig yog kev twj lij: yog cov ntseeg kev twj lij.

Vaj Qhia hais ntxiv tias cov ntsiab lus hauv tsab ntawv Paj Lug sau tuaj rau cov ntseeg hauv Nkas Las Tias no txhim ib lub siab kub lug rau cov ntseeg kom lawv taug nraim txoj kev twj lij no thiab kom lawv ua neej raws nraim Leej Ntuj Plig Ntshiab ces lawv yuav tau kev ywj siab.

Txawm li ntawd, los Vaj Qhia xam pom tias thaum peb mloog Leej Ntuj Plig coj peb, thaum peb cia Leej Ntuj Plig ua hauj lwm nyob hauv peb, mas kuj yog lub caij nthuav qhov tsis muaj zog hauv peb tawm lo thiab. Yog li peb thiaj yuav tsis txhob cia qhov tsis muaj zog ntawd tawm tuaj npog peb tau.

Kom sawv daws to taub, Vaj Qhia thiaj piav txog thaum cov thwj tim ntsib cua daj cua dub thaum lawv nyob hauv lub nkoj, lawv ntshai mas lawv thiaj tsa Huab Tais Yes Xus kom sawv los cawm lawv. Nyob hauv peb sawv daws los kuj zoo li ntawd, thaum qhov tsis muaj zog hauv peb yuav tawm los nqos peb vov peb, mas peb yuav tsa Leej Pleev nyob nraim nrog peb los pab peb.

“Peb tsum tsa Leej Pleev nyob hauv peb siab kom sawv,
ces peb yuav ntsia pom txhua yam raws li Leej Pleev pom.”

Kawg no, Vaj Qhia tau ntuas tias peb txhob dhuav kev ua zoo, thiab peb yuav tso siab tias Leej Ntuj Plig yuav nqes los pab peb thaum peb qaug zog thiab Leej Ntuj Plig yuav txhawb peb raws li peb vam txog. Yog li, peb yuav tsum xyaum hu txog Leej Ntuj Plig. Zaj ntawd yog zaj ‘Los, Leej Ntuj Plig’ li no: “Los Leej Ntuj Plig, tus tsim txhua yam, los so nyob hauv peb tej siab ntsws, nqa koj cov txiaj ntsha txiaj ntsim zoo, los puab peb lub siab lub plawv dua, los tsim peb siab peb ntsws dua tshiab. Yog koj qhia peb, peb thiaj ntseeg ruaj tias muaj Leej Txiv thiab muaj Leej Tub. Yog koj tshoj peb, peb thiaj ntseeg tseeb tias koj yog nkawd tus ntsuj tus duab. Koj nrog nkawd koom ua ib leeg xwb. Aub! Leej Nplij Neeg, peb nqua hu koj vim koj yog peb lub hau dej txhawv. Koj yog txoj sia, koj yog kev hlub. Koj yog lub qhov txhawv txhua yam zoo, koj yog lub qhov txhawv txhua yam ncaj.

Thaum Leej Ntuj Plig los nyob hauv peb, ces peb yuav txuag peb kev twj lij tau vim tias cov ntseeg kev twj lij ua kom peb loj hlob thiab muaj kev xyiv fab.

 

Add new comment

10 + 8 =