CIM YUG YOG MOV MOG PUB RAU COV NEEG TXHAUM, TSIS YOG RAU TSOOM NEEG NTSHIAB

Nyob hauv hnub hwm lub Cim Yug xyoo no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus caw tsoom neeg ntseeg sawv daws txais lub Cim Yug uas yog Tswv Ntuj li paj tshab pub los yug peb txoj sia.

Tim 6 lub 6 hli no ncaj rau hnub hwm lub Cim Yug, mas cov ntseeg txog Yes Xus thoob qab ntuj thiaj sib sau ua Thaj Txi Ntuj hwm Yes Xus lub cev thiab cov ntshav ua ke. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tau nthuav txog lub Cim Yug tias yog Tswv Ntuj li paj tshab pub rau cov ntseeg thiab xav kom tsoom ntseeg sawv daws pub cov paj tshab hauv lawv txoj sia rau lwm tus, xws li Huab Tais Yes Xus tau ua.

Vaj Qhia nthuav Ntawv Moo Zoo hais txog thaum Huab Tais Yes Xus lawv noj pluas mov kawg (MK14:12-16,22-26) tias “Huab Tais Yes Xus lo lus thiab tus yam ntxwv raug peb siab: Huab Tais Yes Xus tuav lub ncuav mov, nws foom hmoov rau, nws muab ntais thiab faib rau sawv daws noj, nws hais tias nej txais, nov yog kuv lub cev.”

Peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus hais ib lo lus yooj yooj yim, tab sis yog ib lub cim muaj txiaj ntsim tshaj plaws rau peb.

Nyob hauv Huab Tais Yes Xus lub neej hmo kawg, nws tsis faib cov mov rau ntau txhiab leej noj, tiam sis nws ntais nws lub cev los pub rau cov thwj tim nyob hauv pluas hla. Huab Tais Yes Xus qhia peb tias lub hom phiaj hauv txoj sia yog pub yus tus kheej rau lwm tus.

“Yam zoo tshaj plaws hauv kev pub rau lwm tus, yog kev tsob hwb lawv.”

Huab Tais Yes Xus nthuav kom peb pom txog Huab Tais Tswv Ntuj lub hwj chim nyob hauv ib lub ncuav mov, yog lub ncuav mov phom vim kev nyiam thiab kev pub nyob txwm nkaus. Vaj Qhia hais txog lo lus ‘phom’ tias nyob hauv pluas mov kawg ntawd, Huab Tais Yes Xus phom li lub ncuav mov uas muab ntais. Tab sis Huab Tais Yes Xus lub zog nyob hauv.

“Yam phom nyob hauv lub Cim Yug yog lub zog: yog txoj kev nyiam lub zog txais thiab tsis ntshai; yog txoj kev nyiam lub zog ntais kom tau faib los yug thiab pub txoj sia rau sawv daws; yog txoj kev nyiam lub zog cais kom tau koom ub ib tug.”

Tsis tas li, Vaj Qhia tseem hais ntxiv tias “tshuav ib lub zog, yog lub zog nyiam tus neeg tau ua txhaum.”

Peb pom lub zog no tau, yog thaum nyob hauv hmo ntawd mas Huab Tais Yes Xus tau muab cov mov muaj txoj sia pub rau lawv. Huab Tais Yes Xus paub zoo tias nws tab tom nrog tus thwj tim ntxeev siab koom noj tib lub ncuav haus tib lub ntim.

Txawm tias hauv Huab Tais Yes Xus lub siab yuav ntxhov hnyo, tsis kav Huab Tais Yes Xus tsis rau txim rau Yus Das, Huab Tais Yes Xus yeem tuag txhiv tus neeg txhaum.

Yog li thaum peb txais lub Cim Yug, mas Huab Tais Yes Xus kuj ua li ntawd rau peb thiab; Huab Tais Yes Xus paub peb, paub tias peb yog neeg txhaum thiab peb tau ua txhaum ntau zaus, tsis kav Huab Tais Yes Xus yeem los koom nrog peb nyob hauv peb txoj sia.

Vaj Qhias nthuav ntxiv tias lub Cim Yug tsis yog paj tshab pub rau tsoom neeg ntshiab, tiam sis yog cov mov pub rau cov neeg txhaum. Txhua zaus peb txais lub ncuav mov muaj txoj sia mas Huab Tais Ntuj nqes los pub ib lub ntsiab tshiab rau peb qhov phom tsis muaj zog.

Vaj Qhia txhawb kom tsoom ntseeg cev qhov phom ntawd rau Huab Tais, vim Tswv Ntuj kev khuv leej neeg tsis ntshai peb tej kev txom nyem. Tsis tas li ntawd xwb, Huab Tais tseem kho peb nyob hauv peb qhov phom tsis muaj zog uas peb yuav rov kho peb xwb tsis tau: yam ntawd yog kev chim rau tus neeg ua phem rau yus; kev cais yus mus deb ntawm lwm tus thiab yus rov kaw yus lub qhov rooj rau lwm tus; kev tu siab rau tus kheej thiab rov seev quj qees vim yus nrhiav tsis tau ib qhov chaw nyob kaj lug.

Vaj Qhia tias lub Cim Yug kho peb vim coj peb mus koom nrog Huab Tais Yes Xus: yog ua kom peb coj nraim lub neej nyob hauv Yes Xus, peb tau Huab Tais Yes Xus lub peev xwm ntais thiab pub rau lwm tus los ua peb tug.

Muab hais los ces, lub Cim Yug pub ib lub peev xwm rau peb kom muaj cuab kav tawm mus thiab khoov cev mus kov lwm tus nyob hauv lawv qhov phom tsis muaj zog. Ib yam li Tswv Ntuj tau ua rau peb, yam no yog Cim Yug lub ntsiab: peb tau txais Huab Tais Yes Xus los ntxiv zog rau peb kom peb muaj cuab kav nyiam thiab pab lwm tus nyob hauv lawv qhov tsis muag zog.

Kawg no, Vaj Qhia kuj tau thov niam Mab Liab pab kom peb ua ib tug neeg me txaus siab txais lub Cim Yug los ua paj tshab nyob hauv peb txoj sia mus li.

Add new comment

6 + 2 =