Cia Tswv Ntuj tuav peb tes coj peb kev

Hnub Chiv lub Lis Piam 5 caij Plaub Caug, Vaj Qhia tau nqua hu sawv daws kom ua xws li tus me nyuam yaus xyaum mus kev, yog cia Tswv Ntuj ua tus tuav lawv txhais tes thiab ua tus coj lawv kev, txawm tias thaum lawv ntog (fall) los yog thaum lawv poob siab (discourage).

Vaj Qhia hais tas zog tias Huab Tais Yes Xus tau hais rau peb tias ‘Sawv, rov tig los nyob hauv txoj kev, rov ua siab tawv mas! …. Kuv mam tuav koj tes cia, zoo xws li thaum koj tseem me me koj xyaum mus thawj kauj ruam’. Tos Vaj Qhia kheev hais lo lus no vim yog lo lus nplij siab thaum peb tau yuam kev, ces Huab Tais Yes Xus yuav pab tsa peb xws li lub Moo Zoo hais txog Huab Tais Yes Xus tsa Las Ntxas Los sawv rov qab los.

Zaj hais txog Huab Tais Yes Xus tsa Las Ntxas Los yog lub ‘cim’ Huab Tais Yes Xus xav muab rau peb kom txhob tag kev vam khom, txawm tias nyob hauv lub zwj ceeb zoo li tsis tshuav kev vam khom li lawm.

Vaj Qhia hais ntxiv tias neeg kev vam khom thiab tus neeg tag kev vam khom mas peb pom thiab ntsib yooj yim: vim txoj kev mob siab thaum yus plam ib yam dab tsi, log yog thaum yus muaj mob, yus tsis tau li siab xav ces ua rau yus iab siab, yus xaiv tau tsis yog los yog raug ntxeev siab, kev yuam kev. Thaum yus nyob rau lub zwj ceeb ntawd mas zoo li yog yus nyob hauv lub qhov ntxa kaw tsau nti, tsuas muaj kev tu siab thiab tag kev cia siab xwb.

Txawm li cas los, hnub no Huab Tais Yes Xus tau hais rau peb tias peb tsis nyob ib leeg twm zeej zoo li ntawd. Huab Tais Yes Xus los nyob ze ze peb kom tau tsa peb txoj sia sawv rov los.

Huab Tais Yes Xus hu peb kom los ntseeg thiab muaj kev vam khom ntxiv mus, txhob cia peb poob rau lub tswv yim txov peb, txhob muab peb kev mob, kev yuam kev thiab kev ntog los ua lub nra ris, thiab txhob muab zais cia hauv kem tsev tsaus nti tsis pub leej twg pom.

Huab Tais Yes Xus yuav hais rau peb tias “Tshem daim txiag zeb tawm: thau txhua yam nyob hauv tawm los kom tag, tso siab rau kuv, txhob ntshai, vim kuv nrog koj nyob, kuv nyiam koj thiab kuv xav kom koj rov muaj sia dua.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias Huab Tais Yes Xus yuav hais rau peb ib tug rau ib tug tias ‘Koj sawv, tawm los nraum no, koj rov tso siab! …. Kuv mam ua tus tuav koj tes xws li thaum koj me me koj niam koj txiv tuav koj tes mus kev’. Ces Vaj Qhia muaj lus nug tias “Nyob hauv peb lub neej, muaj pes tsawg zaus peb zoo li hais los no, peb ntog ces peb tsis muaj zog rov sawv kom ntseg?”

“Thov kom peb nco tias Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob, nws tsa peb sawv, nws yuav hais kom peb daws cov saw pav peb pov tseg, mas peb thiaj tsis swb rau kev qaug zog, kev ntshai, kev poob siab.” Vaj Qhia ntuas sawv daws, “Txhob muab yus kaw cia nrog txoj kev mob, txhob pub yus kev vam khom kug.”

Vaj Qhia paub ntsoov tias txhua tus neeg muaj kev nyuaj siab thiab ntxhov siab nyob hauv lub neej, yog li thiaj tsim nyog tawm tuaj ntsib Huab Tais Yes Xus. Qhib siab thiab cev tej kev ntxhov siab rau Huab Tais Yes Xus, peb thiaj yuav pom qhov kaj xws li tus neeg tuag sawv hauv qhov ntxa rov los muaj sia ib zaug ntxiv.

Dhau ntawd, peb yog daim iav tsom txog Tswv Ntuj kev nyiam, yog li peb puas yuav tu peb ib puag ncig kom ci ntsa tau vim peb lo lus thiab peb kev piav tes? Peb puas yuav ua tim khawv txog kev vam khom thiab kev xyiv fab tau?

Peb nco tias peb sawv daws muaj txhaum, peb yuav lees txhaum thiab yuav zam txhaum rau lwm tus mas Tswv Ntuj thiaj yuav zam rau peb.

Ua ntej yuav pib kab ke teev Ntuj raws zaj Tswv Ntuj tus Tshiab xa xov tuaj rau Mab Liab, Vaj Qhia coj sawv daws thov niam Mab Liab tias “Mab Liab, koj yog kev vam khom Leej Niam, thov koj pub kom peb rov muaj kev xyiv fab tias peb tsis nyob ib leeg thiab kom peb nco tias Tswv Ntuj tau hu peb los pub qhov pom kev rau thaj tsam tsaus ntuj nyob ncig peb.”

Add new comment

11 + 8 =