CAIJ PLAUB CAUG YOG CAIJ NYOOG MUS NRHIAV TSWV NTUJ

Hnub Plaub hauv Lis Piam no yog ‘Hnub Plaub Txais Tshauv’, yog hnub qhib lub Caij Plaub Caug uas yog ib lub caij cov ntseeg yuav koom nrog Huab Tais Yes Xus txoj kev txom nyem. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj ua hmoov tsuj xeeb nyob hauv Tuam Tsev Teev Ntuj Leej Ntshiab Pob Zeb, Vaj Qhia ntuas cov ntseeg kom muab lub Caij Plaub Caug no ua lub caij nyoog mus nrhiav Leej Txiv, Leej Tub, thiab Leej Ntuj Plig.

Nyob hauv lub Txoos Teev Ntuj, Leej Txiv Ntshiab tau ntuas tias Caij Plaub Caug yog ib txog kev rau sawv daws taug mus cuag Tswv Ntuj thiab yog lub caij nyoog rau peb muab kev nyiam kev hlub rau peb cov kwv tij nkauj muam.

“Txog lub sij hawm peb yuav tig los xam txog peb txoj kev uas peb niaj hnub taug lawm,” Vaj Qhia pib ntuas, “kom peb pom txoj kev coj peb rov los tsev thiab kom peb rov pom peb kev khaub zig Tswv Ntuj.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias kev koom nrog Huab Tais Yes Xus kev txom nyem hauv Caij Plaub Caug yog txoj kev tsiv tawm hauv kev ua qhev mus cuag kev twj lij.

 Thaum tib neeg tau kev twj lij lawm, tib neeg rov qab tig mus siv tus cuj pwm xws li thaum nyob hauv kev ua qhev. Yog li Vaj Qhia thiaj ntuas kom sawv daws ras txog qhov no, Vaj Qhia thiaj hais kom cov ntseeg nrhiav kev pab nyob hauv Tswv Ntuj Lo Lus.

Thawj ruam hauv Caij Plaub Caug uas yuav coj peb mus cuag Leej Txiv tau; yog thov Tswv Ntuj zam txim nyob hauv lub Cim Daws Txhaum.

“Leej Txiv kev zam txim ua kom peb rov qab sawv taus.”

Kauj ruam ob; yog tig nrhiav Huab Tais Yes Xus. Peb ua ib yam li tus mob ruas rov los ua Huab Tais Yes Xus tsaug tom qab nws zoo lawm. Vim peb sawv daws vam txog Huab Tais Yes Xus kev cawm li tus mob ruas ntawd. Peb tsum cev peb kev mob rau Huab Tais Yes Xus thiab hais rau Huab Tais Yes Xus tias: Huab Tais Yes Xus, kuv sawv nyob ntawm koj xub ntiag nrog kuv cov txhaum, nrog kuv kev tu siab. Koj yog tus kws kho mob, koj cawm kuv hauv kev ua qhev, koj ntxuav kuv lub siab yuad!

Vaj Qhia hais rau sawv daws tias “Cov me nyuad! Nej ua li hais ces nej raug caw los nrhiav Leej Ntuj Plig Ntshiab.”

Cov tshauv nphoo rau sawv daws taub hau yuav yog lub cim kom sawv daws cim rau nruab siab tias sawv daws yog ib co plua tshauv. Cov plua tshauv nyob saum peb, yog cov plua tshauv Tswv Ntuj tshuab pa rau kom muaj txoj sia, kom muaj tus plig.

Peb yuav taug kev mus nrhiav Leej Txiv Tswv Ntuj tsis tau, yog Tswv Ntuj tsis nqes los nrhiav peb ua ntej. Li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj nqes los txais peb cov txim thiab peb kev tuag, peb kev mus cuag Tswv Ntuj thiaj yog tso rau Huab Tais Yes Xus ua tus tuav peb tes, coj peb mus.

Peb zoo siab txais Tswv Ntuj lo lus caw; yog txaus siab tig los khaub zig Tswv Ntuj nyob hauv kev tsim koob tsim hmoov thiab ua cov hauj lwm zoo.

Yog li ntawd, Caij Plaub Caug thiaj yog lub caij nyoog zoo rau peb taug mus cuag Tswv Ntuj thiab tig rov qab los raug zoo nrog peb cov kwv tij nkauj muam.

“Caij Plaub Caug yog caj ces los ntawm kev ua ib tug neeg me nyob hauv Tswv Ntuj thiab nyob hauv lwm tus. Caij Plaub Caug yog kom peb ras tias kev dim hauv dab phem txhais tes yog los ntawm txoj kev nyiam. Li ntawd, txawm tias peb qaug puas tsawg zaus los peb muaj cuab kav tig ntsias Leej Pleev tus Ntoo Cuam tau tas mus li, thiab peb muaj cuab kav saib Leej Pleev cov qhov txhab kom rov tsom txog yam peb ua tsis tau thiab yam peb tsis muaj.”

“Thaum peb nwj Leej Pleev cov qhov txhab, mas peb ras dheev tias Leej Pleev raug txom nyem npaum cas, Leej Pleev tos nrhw peb npaum cas nyob hauv nws txoj kev khuv leej peb tsis muaj chaw kawg.”

Add new comment

8 + 5 =