2020 XYOO COG KEV VAM KHOM THIAB KEV THAJ YEEB.

Nyob hauv hnub qhib xyoo tshiab 2020 tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus ntuas tsoom sid nyob ntawm lub tuam tsev teev Ntuj hwm Leej Ntshiab Pob Zeb hauv Vas Tis Kas tias “Nag hmo yog hnub peb sawv daws xaus xyoo 2019 ua ke, peb ua Tswv Ntuj tsaug rau lub caij dhau los thiab rau xyoo 2019 li txiaj ntsim. Hnub no peb pib xyoo 2020 peb yuav coj tus yam ntxwv ua Ntuj tsaug thiab cav lus zoo txog Tswv Ntuj.”
Vaj Qhia hais tias niam Mab Liab foom koob hmoov rau peb kom peb pom nws tus tub. Niam Mab Liab foom hmoov zoo rau lub Koom Txoos; rau lub ntiaj teb. Yes Xus yog kev xyiv fab rau sawv daws; nws yog Tswv Ntuj lub meej mom thiab yog kev thaj yeeb rau tib neeg.
Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais rau sawv daws tias Huab Tais Yes Xus yog Tswv Ntuj lub txiaj ntsim pub rau sawv daws, vim Huab Tais Yes Xus yeej txoj kev txhaum lub hauv paus.
“Huab Tais Yes Xus kev yeej tsis yog los ntawm hwj huam yees  ntxwv, tab sis Huab Tais Yes Xus kev yeej yog cov mob nkeeg txoj kev dim, qhov no, yog muaj feem xyuam nrog kev ua siab ntev hauv txoj kev nyiam. Kev ua siab ntev hauv txoj kev nyiam yog kev nyiam ua rau peb siab ntev.” Vaj Qhia hais li ntawd.
“Muaj ntau zaus peb tag kev ua siab ntev. Yog li ntawm kuv, kuv thov txim rau qhov tsis zoo nag hmo.”
Tos Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thov txim li ntawd, vim nag hmo muaj ib tus poj niam cev tes los rub Vaj Qhia txhais caj npab thaum Vaj Qhia tab tom nrog tsoom sid sib tham; ua rau Vaj Qhia poob siab thiab feeb tus poj niam ntawd txhais tes tawm.
Vaj Qhia hais tias Huab Tais Yes Xus ntuas peb tias Tswv Ntuj hlub peb, txawm tias peb txo txoj kev hwm tus kheej pov tseg lawm.
“Cov poob rau txoj kev tsis ncaj ncees thiab txoj kev raug ua lag luam thiab tsis pom hau kev tom ntej, Huab Tais Yes Xus qhib lub qhov rooj kwv tij rau lawv pom nws lub ntsej muag sov siab, lub siab thiab txhais tes pab lawv hauv kev tag siab thiab rov muab lub meej mom rau lawv.” Vaj Qhia hais ntxiv tias “Cov muaj mob thiab raug tso pov tseg yuav tsum nco ntsoov tias Huab Tais Yes Xus nrog nraim lawv thiab ntxuav lawv qhov mob, hloov lawv lub zog kom ua lub zog tuaj ntawm qhov zoo tuaj.”
Vaj Qhia txhawb zog rau cov raug kaw thiab raug dag kom nws kaw nws tus kheej cia tias Huab Tais Yes Xus qhib lub ntuj hom khaj los ntawm ib tee pom kev me me xwb.
Nyob hauv xyoo 2020 no, Vaj Qhia cov lus hais txog kev thaj yeeb nyab xeeb yog li no : ‘Kev thaj yeeb muaj nyob hauv kauj ruam hauv kev vam khom’, kev rhais ruam uas yuav huam vam los ntawm kev sib hloov tswv yim, sib koom tes thiab daws kho lub ntuj.
Vaj Qhia xaus tias “Xyoo no yog xyoo pib kev rhais ruam mus rau kev vam khom thiab kev thaj yeeb, tsis yog hais ntawm lub ncauj xwb tab sis yog los ntawm kev sib hloov tswv yim, sib pab koom tes thiab txuag yam Tswv Ntuj tsim los.”

Tus txhais : Muas Lauj, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

4 + 7 =