XYOO 2023 MAS COV NEEG IS NTIAS YUAV COOB DUA NEEG SUAV

Lwm xyoo 2023, Is Ntias teb yuav yog lub teb chaws uas muaj neeg coob tshaj plaws nyob ntiaj teb no, yam li yog 1 plhom 400 txhiab leej, yuav coob dua cov neeg Suav nyob hauv lub 11 hlis. Tas ntiaj teb yuav muaj neeg coob txog ntawm 8 txhiab plhom leej. Neeg yuav vam meej tsis sib luag nyob hauv txhua lub teb chaws. 8 lub teb chaws uas neeg vam meej dhau ib nrab muaj xws li Koos Nkos teb, Hais Nkws Tos teb, Es Thias Pias teb, Is Ntias teb, Nis Zes Lias teb, Pas Kis Taas teb, Fis Lis Pees teb thiab Tes Xas Nias teb.

Ua ke ntawd cov teb chaws uas muaj kev txhim kho ntau tshaj hauv ntiaj teb no, kuj pom tias lawv cov pej xeem tsawg tuaj, vim cov me tub 2 leeg hos me nyuam ntxhais 1 leeg xwb. Xov xwm tshaj tias : muaj 61 lub teb chaws cov pej xeem yuav tsawg tuaj li 1 feem pua nyob hauv xyoo 2050.

Add new comment

4 + 15 =