XEEM LUS HNUB THOOB NTIAJ TEB 2021

Tim 21 lub hli no yog ib hnub tseem ceeb rau txhua haiv neeg. lub Leej Haum Kuj UNESCO txhim tsa ua ‘XEEM LUS HNUB THOOB NTIAJ TEB’ los txhawb nqa txhua haiv neeg tej lus kom txhob ploj mus.

Nyob hauv tim 21 lub 2 hlis xyoo 1952, haiv neeg Npes Las Des hauv Pas Kis Taas teb tau tawm tsam tseem hwv kom tso caij twj lij rau lawv siv lawv xeem lus, ces ua rau muaj neeg raug mob thiab tuag. Txog xyoo 2000, UNESCO thiaj txhim tsa XEEM LUS HNUB THOOB NTIAJ TEB.

Cov kws soj ntsuam xam pom tias nyob hauv tiam 21 cov xeem lus hauv ntiaj teb no yuav ploj li ntawm 90 feem pua, yog tias sawv daws tsis tig los xyaum hais. UNESCO ntsia pom tej teeb meem yuav raug rau haiv neeg xeem lus, ces thiaj kom cov tsev kawm ntawv qhib kev kawm ua ntau xeem lus raws li nej pom nyob hauv nej cov zej zog.

Tus kws soj ntsuam hauv Thaib hais tias yog hais txog haiv neeg me li xeem lus, mas yog ib yam muaj txiaj ntsim qab hau rau lawv kawg nkaus, vim yog yam ua kom lawv muaj chaw sawv nyob hauv ib zeej tsoom. Nws tsis xav kom cov kws soj ntsuam neeg xeem lus tso cov hauj lwm no pov tseg, tiam sis lawv tsum coj haiv neeg xeem lus rov mus txhawb haiv neeg ntawd kom lawv kub siab siv los sau los khaws lawv tej txuj ci. Tsis tas li, nws xav kom cov zej zog hauv cov haiv neeg me muab lawv cov xeem lus los ua chaw nrhiav kev vam meej rau lawv haiv neeg.

 

Add new comment

3 + 5 =