VAJ NTXWV THAIB TSO LUS QIV NYIAJ LOS TIV THAIV COVID-19

Tus vaj Thaib teb tau tso lus kom qiv 500 txhiab plhom nyiaj Thaib los yog 16,000 plhom US dos las coj los siv tiv thaiv tus kab mob COVID-19 uas tam sim no tab tom sib kis zaum 3.

Kev sib kis kab mob nyob hauv As Xias toob fab naj, mas txaus ntshai heev. Xam kev sib kis mob nyob hauv As Xias toob fab naj mas 80 feem pua yog kis mob, hos 90 feem pua yog tuag.

Cov nyiaj uas qiv txais no tiag tiag mas lub hlis tag los cov tseem hwv Thaib hais tias yuav qiv li 700,000 nyiaj Thaib xwb, tab sis pom tias cov nyiaj qiv yuav tsis txaus siv los tiv thaiv tus kab mob. Kev cog lus qiv nyiaj yuav xaus rau lub 9 hlis xyoo 2022. Cov nyiaj qiv los yuav muab siv raws li no; 300 txhiab plhom cia txhawb nqa tsoom pej xeem, 170 txhiab plom cia txhawb nqa kev lag luam thiab 30 txhiab plhom cia daws teeb meem tus kab mob COVID-19. Vim kev qiv nyiaj ib plhom plhom npaj ua ntej tag los, twb siv yuav tas lawm. Kev rov qiv nyiaj zaum no, vam tias yuav pab kev lag luam xyoo 2021 thiab 2022 vam meej li ntawm 1.5 feem pua.

Lub rooj pwm tsav tuav nyiaj txiag tseem npaj yuav qiv nyiaj 100,000 plhom nyob rau lub 9 hlis xyoo no thiab.

Add new comment

6 + 2 =