TXOJ KEV TU TUB KI

Txoj kev tu tub ki yog ob tug niam txiv nkawd qhov zoo siab. Tswv Ntuj xav kom ob tug niam txiv yuav tsum muaj tub muaj ki, kom vam meej huam vam mus puv hauv lub ntiaj teb no, zoo li Ntuj xav kom muaj.

Tswv Ntuj thiaj ua kom tus poj niam thiab tus txiv neej ntshaw nyob ua ke sib koom cev thiab sib koom siab los sib pab tu ib pab tub ki, uas yog qhov Ntuj cog rau hauv tus txiv neeg thiab tus poj niam uas peb hu tias ‘Txiv Neej-Poj Niam’.

Tab sis neeg tsis txawj sib hwm vim neeg muab hlob, tsis xav lees paub Tswv Ntuj yog tus nyob saum neeg taub hau, saib neeg ua neej kom ncaj ncees. Neeg tau qhov zoo uas Ntuj pub rau neeg kom zoo siab tu pab tub ki, ces neeg muab coj los siv ua si. Neeg nco ntsoov nrhiav qhov zoo hauv lub cev xwb. Dhau ntawd, neeg tsis nco txog pab tub ki lawm.

Thov kom peb nco ntsoov tseg tias: peb nyob qhov pom kev kuj yog vim muaj Tswv Ntuj, peb tau qhov zoo siab kuj yog vim Ntuj pub, peb muaj lub cev zoo nkauj zoo nraug kuj yog vim Tswv Ntuj muab, peb muaj txoj sia nyob ua neeg kuj yog vim Ntuj muab txoj sia los rau lub cev.

Tswv Ntuj tseem saib peb tas mus li, peb thiaj ua tau lub neej nyob. Tab sis, peb tsis nco qab pom tej yam Ntuj ua rau peb zoo li no kiag li. Peb thiaj ua lub neej zoo li cov tsiaj uas nrhiav noj nrhiav haus rau lub plab xwb.

Yog peb tsis paub Tswv Ntuj thiab tsis txawj pom Tswv Ntuj cov hauj lwm ua rau neeg, peb thiaj tsis txawj hwm Ntuj hwm neeg.

Ntau zaus, yus yuav qhov zoo siab ob lub cev los nyob ua ke; tab sis thaum muaj tub ki, yus muab rho pov tseg. Qhov no yog ib qho txhaum loj kawg nkaus. Ntuj yeej yuav txiav txim rau yus raws li yus xav yuav qhov zoo siab, tab sis yus tiv thaiv tus me nyuam neeg.

Lub caij no tsis tau txog lub caij neeg xav txiav qhov tsis yug tub ki, vim Ntuj tseem xav kom neeg huam vam puv lub ntuj lub teb raws li Ntuj pom zoo.

Qhov kawg, Ntuj yuav muab qhov ntshaw sib yuav thiab nyob ua ke rho tawm, ces neeg tsis xav yug, xav yuav qhov zoo siab rau lub cev nqaij xwb los tsis muaj lawm. tag ib puas tsav yam neeg ntshaw ua yuav ploj ntshis tag.

Add new comment

5 + 3 =