TXIV PLIG TXHIAJ FOOM SAU TXOG TXIV PLIG NYIAJ POV

Txiv Plig Nyiaj Pov, peb yuav nco txog koj tej txiaj ntsha txiaj ntsim, tsis tu ncua lauj!

Ib haiv neeg uas tsis nco txog poj yawm txwv koob liv xwm thiab lawv tej txuj,
mas haiv neeg ntawd yuav ploj.​

Cov kwv tij sawv daws, peb twb tau nyeem txog Xib Hwb Thoj Zam tsab ntawv sau txog Txiv Plig Nyiaj Pov nyob rau ntu 1 tas los lawm, nyob hauv ntu 2 no peb yuav los nyeem txog Txiv Plig Txhiaj Foom Hawj tsab ntawv sau txog Txiv Plig Nyiaj Pov uas muaj lub npe tias : “Koj los nyob hauv koj tus Huab Tais txoj kev zoo siab mog!”
Hnub tim 10 lub 6 hlis xyoo 2007 hauv lub tsev pam tuag, tim lub nroog Orléans, Fab Kis teb mas Txiv Plig Txhiaj Foom tau hais lo puav lus li no  :
1. Txij ntawm xyoo 1953 rov los txog lub zim txwv no mas peb tsoom Hmoob sib fi xov yooj yim, kuj yog vim koj nrog 3-4 tus neeg tseem ceeb sib koom siab koom ntsws ua tus tsim cov tsiaj ntawv Hmoob. Yaj Txoov Yeeb thiab Thoj Tshus Hwj nkawd pab koj kawg nkaus.
Kev tsim cov tsiaj ntawv Hmoob thiaj yog tej qav tej num muaj nqis kawg nkaus : Saib ! koj tau khaws peb tsoom Hmoob tej txuj ci tseg zoo zoo hauv ntau phau ntawv  – Hos phau NTAWV NTSHIAB kuj tau chaws mus hauv cov kwv tij Hmoob lawv lub tsev, hauv ntau lub zos, ntau lub nroog. 
Koj tau hnov tias hauv 2-3 lub teb chaws ib cov Hmoob xav hloov 2-3 tug tsiaj ntawv Hmoob. Koj maj mam hais lawv tias :

“Yog tias hloov ib tug mas tsam lwm hnub rov hloov dua ntau tus. Mas xam pom tias yuav tsis hloov ib tug tsiaj ntawv, peb tsoom Hmoob mam li zoo siab heev.”

Koj rov hais tib lo lus ntawd ntau ntau zaus, ces thiaj tau siv tib cov tsiaj ntawv li qub, tsis hloov ib yam dab tsi raws li koj tej lus hais. Mas qhov no muaj nqis kawg –  Peb mam li tso siab lug tias : Yav dhau los zeem tseeb txog yav tom ntej. Txhais tias peb yuav tsis cia peb ib tug kwv tij Hmoob hloov peb ib tug tsiaj ntawv kiag .
Yav dhau los, wb sib tham txog phau ntawv tuab tuab, lub npe hu ua “HAIV HMOOB LIV XWM”. Koj lees tias hauv tas txhia phau ntawv Hmoob kuv tau muab luam tawm, mas phau  HAIV HMOOB LIV XWM thiaj yog phau uas kuv tau khwv tshaj plaws los kho. Koj tau kho kom meej pem, rau qhov tias ib haiv neeg uas tsis nco txog poj yawm txwv koob liv xwm thiab lawv tej txuj, mas haiv neeg ntawd yuav ploj.

Txiv Plig hmov thiab tshua, peb yuav nco txog koj tej txiaj ntsha txiaj ntsim tsis tu ncua lauj.
2. Koj tau tso siab lug tias : “Peb tsoom Hmoob muaj peev xwm ua tau Xib Hwb, ces lub Moo Zoo yuav tau ri mus hauv cov Hmoob lawv tej zos.”
Li ntawd, txij ntawm xyoo 1954 rov mus txog xyoo 1997, nyob Los Tsuas teb thiab teb chaws Nkws Yas, koj tau kub siab qhia Ntuj kev cai thiab ntau yam txuj ci rau ib pab Hmoob uas npaj siab uas Xib Hwb.

Leej twg tau pab koj ua Tswv Ntuj tej qav tej num tseem ceeb txhim tsa ib cov tub zog Hmoob mus sau Ntuj cov qoob loo ? Tsuas yog Leej Nuj Plig Ntshiab tib leeg xwb. Peb tsoom ntseeg nco tias koj tau tso ntiaj teb no tseg hnub tim 27 lub 5 hlis xyoo 2007, uas yog hnub peb nco ntsoov tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tau nqes los hauv cov Hauv Paus Xa Lus nyob puag tim lub tuam ceeb Yes Lus Xas Les ntag.
Peb vam ntsoov tias peb ib cov tub ntxhais hluas yuav npaj siab ua Xib Hwb, hos ib txhia yuav ib siab qee lawv lub neej los ua Leej Phauj thiab ua Leej Choj ntag.
Txiv Plig hmov thiab tshua, peb yuav nco txog koj tej txiaj ntsha txiaj ntsim tsis tu ncua lauj.

3. Txij ntawm xyoo 1994 rov mus txog xyoo 2005, koj ua tus tsa lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ. Koj tau ua qhov ntawd tim teb chaws Nkws Yas, tim Fis Lis Pees teb thiab Thaib teb. Qhov tias peb ib cov kwv tij Hmoob txais Ntuj tej txiaj ntsim zoo li cas rau hauv lawv nruab siab, mas peb tsis paub. Tab sis muaj tej tus Hmoob sau ntawv los hais qhia peb tias lawv nyiam mloog lub tshaj xo ZOO TSWV ZOV YAJ. Xws li ib tug tub hluas Hmoob Cob Tsib, uas nws nyob ze ntawm lub nroog Ban Ma Thuot, nyob Cob Tsib nruab nrab, nws niam nws txiv tseem nyob Cob Tsib qaum teb. Nws sau ib tsab ntawv li no tias : “Kuv niam nyob tim ub, yeej xav mloog zaj nkauj teev Ntuj ‘Cov muaj txoj hmoov zoo’. Nej rov tshaj tawm 2-3 lwm puas tau ?”
Ntau ntau zaus, lawv sau lawv tej zaj zoo li no tias : “Tej zaj nej tshaj tawm kuj luv luv dhau. Thov kom nej ua kom ntev zog puas tau ?”

Tswv Qhia Thoj Txwj Chooj (Tito Banchong Thopanhong) kuj sau tias  : “Yog vim lub tshaj xo Zoo Tswv Zov Yaj, ces nej yeej tshaj lub Moo Zoo rau tej pab Hmoob hauv ntau txhiab lub zos. Nej kuj ua tsis tseg, nej ua tas niaj tas xyoo. Li ntawd, thov kom nej nco tias nej tej qav tej num kuj muaj nqis dua ib puas tus Txiv Plig thiab cov Xib Hwb.”
Txiv Plig hmov thiab tshua, peb yuav nco txog koj tej txiaj  txiaj ntsha txiaj ntsim tsis tu ncua lauj.
Koj pib ua Ntuj tej qav tej num pab txhawb nqa peb cov kwv tij Hmoob xyoo 1950. Koj nquag ua qhov ntawd, tsis tu ncua rov mus txog xyoo 2005, uas yog 55 xyoo sib law. Peb mam li paub tseeb tias hnub tim 27 lub 5 hlis 2007 dhau los, mas koj tau nyob kaj lug kaj nrig mloog Huab Tais lo lus tias  : “Zoo kawg, tub txib siab zoo siab ncaj, thaum koj saib tej yam tsawg li no, koj ua ncaj. Kuv yuav tsa koj saib ntau yam, koj los nyob hauv koj tus Huab Tais txoj kev zoo siab mog !” (MT 25 : 21-23)

Add new comment

10 + 7 =