Tus tswv twv txiaj yuam pov raug ntes, yog tus duab kev ua luam neeg los roos, yog txoj kev tshiab

She Zhijiang uas yog tus tswv tsev Casino los yog tus tswv tsev twv txiaj, nws raug ntes nyob Thaib teb thiab tab tom tos xa rov mus rau Suav teb. Cov hauj lwm no yog txoj hauj lwm uas tseem hwv Suav nrhiav ntes cov neeg twv txiaj nyob Online thiab txwv nruj2 nyob Suav teb. Ob peb xyoos dhau los no, cov hauj lwm no loj hlob nyob As Xias toob fab naj thiab muaj kev sib txuas tau zoo. Tseem hwv nyob Pej Ceeb tau tso tub ceev xwm tshuaj xwm nruj nruj hais txog cov ciam teb thiab tej txoj ncauj ke tshiab, vim nws yog cov hauj lwm puas tsuaj thiab ua rau tseem hwv Suav puas npe.

She Zhijiang yug xyoo 1982 nyob hauv lub xeev Huv Nav, nws tau txais ntaub ntawv ua neeg Khas Phus Chas xyoo 2017, ces nws tsa tej pab neeg twv txiaj nyob Khas Phus Chas teb, Mias Mas teb thiab Fis Lis Pees teb. Cov hauj lwm no nrov heev nyob hauv lub npe Yatai New City uas nyob ntawm ciamt eb Thaib thiab Mias Mas.

Lawv dag hais tias nod yog ib txog hauj lwm ntawm tseem hwv ib feem. Nws kav tas cov hauj lwm nyiag muag neeg, yam li ntxias dag neeg tias mus ua hauj lwm kom nkag rau hauv lub Website Online, ces cov neeg raug dag yuav tiv nqi nyob hauv lub ntuj tshiab. Cov hauj lwm txhaum cai no lawv nyiag ua nyob hauv tej thaj tsam nrhiav nyuab nyob As Xias toob fab naj,thiab lawv nrhiav lwm txoj kev lag luam uas yog nqes peev nrog tseem hwv Suav.

Add new comment

1 + 1 =