Tus tswv ntiav zog Colombo muab nqi zog txwm nkaus rau cov tub zog hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los

Colombo-entrepreneur-gives-workers-full-wages-at-Christmas-_Asianews-photo_

Herbert yog ib tug tswv ntiav zog neeg Kav Tos Liv muaj 58 xyoo, xyoo tas los nws tau txiav cov tub zog tej nyiaj hli los tiv taiv tus kab mob COVID-19, tab sis nyob hauv hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los, mas nws xav txog qhov nws ua, nws tu siab. Ces nws rov thim cov tub zog cov nyiaj hli uas raug txiav lawm 6 lub hlis rau lawv. Herbert yog ib tug neeg ntseeg nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Colombo.

Nws yog ib tug tswv tsev Koom Haum uas muaj 75 tus tub zog.

Ua ntej yuav txog hnub ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los, muaj ib tug tub zog sau ntawv tuaj rau nws piav txog kev kub ntxhov los ntawm qhov nws txiav cov tub zog nyiaj hli. Cov lus no thiaj ua rau Herbert thim xav thiab nws tu siab txog qhov nws tau ua, ces nws thiaj thim cov tub zog cov nyiaj hli uas yav tag nws tau txiav, nws them txwm nkaus rau lawv.

Herbert mus hauv lub tuam tsev teev Ntuj nyob Xis Laas Kas hauv lub nroog Tes Vas Tas thiab thov kom Niam Mab Liab qhia nws, ces nws muaj li ntawd tiag. Thaum nws lees txhaum tas, nws thiaj txiav txim siab thim cov tub zog cov nyiaj hli uas raug txiav rov qab ua paj tshab tsuj xeeb Yes Xus yug los rau cov tub zog.

Ranjani Sylvia thiab nws tsev neeg tau qhia txog kev sib koom siab thaum lawv ntsib cov neeg raug kev kub ntxhov los ntawm lag luam nyob Xis Laas Kas teb. Nws thov nws tsev neeg kom muab tej paj tshab thiab kev siv nyiaj ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los tso pov tseg, thiab muab cov nyiaj uas lawv khaws tseg coj mus faib cov neeg pluag zoo dua ua hmoov tsuj xeeb.

Add new comment

4 + 3 =