TUAM CEEB NPAAS KOJ RHO HOM NPLOOJ KRATOM TSAWM HAUV COV TSHUAJ TXHAUM KEV CAI

Nplooj Kratom yog ib hom nplooj ntoos muaj txhaum ib yam li yaj yeeb nyob As Xias toob fab naj. Tsoom pej xeem Thaib nyiam siv heev nyob rau tej zej zog toj siab, tam sim no tseem hwv tso cai raug kev cai lawm.

Tseem hwv tso cai muab cov nplooj Kratom coj los ua dua tshiab thiab rhaub haus tau nyob Thaib teb lawm. Kev txiav txim siab rho nplooj Kratom tawm hauv cov tshuaj txhaum kev cai, vim muaj kev sib hais sib cav los ntawm cov tseem hwv hais txog kev muab txim rau cov neeg kov tshuaj txhaum kev cai.

Lub 1 hlis xyoo no lub rooj pwm tsav Thaib thiaj pib soj ntsuam thiab tuav xam txog kev rho tej yam tawm ntawm tshuaj txhaum kev cai, xws li nplooj maj qhuav uas yuav coj los siv kho mob.

Cov tseem hwv Thaib tau tso kev siv nplooj Kratom xwb, tsis pub siv lub cev ntoo. Yog siv los ua tshuaj kho tej yam mob thiab muaj coob leej tseem thov kom siv cov nplooj Kratom los ua tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19. Yog rho nplooj Kratom tawm ntawm tshuaj txhaum kev cai lawm, mas yuav ua rau cov tsev txiav txim ceev tau nyiaj li ntawm 60 plhom US dos las nyob hauv ib xyoos, vim cov neeg raug txim los ntawm nplooj Kratom tsis muaj lawm.

Kev tso cai nplooj Kratom, mas tsuas yog tso cai siv los rhaub haus hauv tsev neeg xwb, tsis tau tso cai kom rhaub muag.

Ib nrab xyoo hauv lub xyoo 2021 no xwb, twb muaj cov neeg raug txim los ntawm nplooj Kratom 22,076 leej lawm.

Add new comment

5 + 9 =