TSOOM PEJ XEEM THAIB NTSIB KEV TXOM NYEM VIM COVID-19

Dhau mus ib tog xyoo ntau uas tas tsoom pej xeem Thaib tsis tau kev ua lag luam thiab nrhiav noj nrhiav haus, cov tub zog txawv teb chaws raug ntiab raug xa rov qab, txhua yam no thiaj ua kev kub ntxhov rau tsoom pej xeem Thaib loj kawg nkaus. 
Cov neeg ua zog uas lawv muaj nyiaj hnub nyiaj hli tsawg thiab cov tsis muaj hauj lwm ua, mas tab tom poob nyob hauv txoj kev tshaib nqhis. Vim yog lub teb chaws Thaib txoj kev lag luam poob qis thiab muaj tus kab mob Covid-19 sib kis. Cov neeg poob hauj lwm thiab cov tsis muaj nyiaj hnub nyiaj hli, mas xav tias tom ntej yuav raug kev tshaib loj. Cov tub zog neeg txawv teb chaws uas lawv tsis tau txais nqi zog txaus, mas yog cov tub zog Mias Mas. Hais txog fab txhiam xws noj thiab kev lag luam los yog kev ncig tsham teb chaws thiab lwm yam nyob Thaib teb, mas txhua yam poob qis tag nrho. Raws kev soj ntsuam mas mas kev lag luam tsis hais tej kiab khw, tej tsev haus dej haus cawv raug kaw lawm 13,400 lub. Xav tias tseem muaj ntau lub Koom Haum los sis cov tuam tsev tsim toob xib poob peev loj kawg rau yav tag los thiab yav tom ntej. 

 

Add new comment

9 + 0 =