TSIS MUS RAWS KEV PLEES KEV YI

Nyob hauv ib yim neeg ntseeg, muaj kev nyiam Ntuj thiab hlub neeg; nws tsis mus raws kev plees kev yi, vim nws yuav tsum paub ntshai Ntuj thiab hwm luag tug cia luag yuav xwb.

Thaum tus txiv neej thiab tus poj niam los sib qaws ua neej lawm, nkawd tsis muaj cai yuav mus yos hluas nkauj los tham hluas nraug lawm rau qhov tias yus twb muaj poj niam los muaj txiv lawm; yus yog ib tug txiv neej, yus tseem mus yos los mus deev lwm tus, kuj yog ib qho txhaum vim yus tau ua txhaum loj rau tus nrog yus thooj siab koom cev nyob tu tub ki.

Yus mus yos lwm tus, yus tau ua 2 qho txhaum:

  1. Yog yus txhaum rau Ntuj, vim yus ua lub neej tsis hwm Ntuj nyob hauv luag.
  2. Zoo li yus muab kev zoo siab thiab sib hlub ntawm yus tus txiv los yog tus poj niam tsuj pov tseg mus nrog lwm tus yuav qhov zoo siab.

Ob yam txhaum no yuav rub yus mus rau txoj kev txhaum uas yus ua lub neej tsis raws kev cai Ntuj tsim neeg:  Ntuj xav kom neeg muaj kev sib hlub los tu ib pab tub ki.

Yus muab kev zoo siab ntawm tus poj niam thiab txiv neej uas Ntuj muab rau yus, kom zoo siab tu ib pab tub ki coj los siv rau lwm tus. Qhov ua tsis ncaj li no, lwm hnub tuaj, nws yuav tsum tau txais nws qhov ua tsis ncaj ntawd xwb xwb.

Nyem no, nws tsuas nrhiav qhov zoo zoo nws siab. Tab sis , lwm hnub kawg, yus mam yuav pom qhov txhaum ntawm yus tau ua lawm, yus yuav quaj tsis txawj tag: yog kev tuag mus li.

Peb yuav tsum ntshai Ntuj, vim tsis muaj ib yam me me uas yuav ploj taus li; vim Ntuj nyob ntawm peb sawv daws taub hau, yog sawv daws tus Huab Tais saib sawv daws lub neej thiab txoj sia.

Ntsuas yus tej koob hmoov thiab yus tej txhaum yus tau ua. Ces tsam qhov txhaum hnyav dua yuav rub mus hauv yias dej kub dej npau.

Add new comment

6 + 0 =