Tseem hwv Suav kom cov niam txiv sau yuas cog lus tus kheej hauv tsev kawm ntawv tias lawv tsis teev hawm lwm txoj kev cai.

Nyob hauv kev rov cheb ntxuav kev ywj pheej ntawm kev teev hawm, cov tub ceev xwm nyob hauv cov nroog sab hnub tuaj hauv Suav teb, tau thov kom cov me nyuam yaus kawm ntawv lawv niam thiab lawv txiv sau npe cog lus tias : lawv tsis tau coj lwm txoj kev teev hawm. 

Cov me nyuam yaus niam thiab txiv nyob hauv lub tsev kawm ntawv nroog Wenzhou, lub xeev Zhejiang, raug thov kom sau npe nyob hauv tseem hwv cov ntawv cog lus ua pov thawj tias lawv tsev neeg tsis tau teev lwm txoj kev teev hawm. Yog ua raws pab neeg  txoj kev ncaj ncees China Aid.

Daim ntawv cog lus no, niam txiv cog lus tias lawv tsis tau ntseeg lwm txoj kev teev hawm thiab lawv tsis tau mus koom cov hauj lwm nyob hauv ib txoj kev teev hawm twg li. Tsis tas li ntawd, tseem kom lawv cog lus tias : lawv yuav ua ib tug piv txwv zoo nyob hauv kev ua raws tseem hwv txoj cai koom tshaj hauv lub teb chaws. Lawv yuav tsis mus nkag rau Fas Loos Koos los yog lwm txoj kev teev hawm. 

Fas Loos Kas yog ib txog kev teev hawm uas pib muaj nyob Suav teb hauv xyoo 1990, lawv tab meeg xyav moo txog cov tseem hwv koom tshaj. Cov lus no txwv no yog tuaj ntawm cov tseem hwv koom tshaj nyob hauv thaj tsam Longfan hauv lub nroog Wenzhou raws li China Aid, uas yog lub Koom Haum Plos Tes Taas tib neeg kev ncaj ncees uas tau txais paj tshab los ntawm National Endowment for Democracy. 

Lub hom phiaj yog ua hauj lwm rau kev ywj pheej ntawm kev teev hawm nyob Suav teb xyoo 2019.

Thaj tsam no muaj tsoom pej xeem nyob li ntawm 750,000 leej. Cov neeg ntseeg yog 10 feem pua nyob hauv lub nroog. 10 tawm xyoo dhau los, tsoom pej xeem hauv lub nroog coob tuaj thiab vam meej dua lwm lub nroog nyob hauv Suav teb. Tab sis cov neeg ntseeg tsuas yog 1 feem pua xwb.

 

Add new comment

6 + 0 =