TIB NEEG YUAV TSAWG ZUJ ZUS NYOB HAUV XYOO 2100

Xyoo 2100 tib neeg nyob hauv ntiaj teb yuav tsawg zuj zus, vim poj niam muaj kev txawj ntse lawm. 
Lub Koom Haum IHME hais tias : thaum txog xyoo 2064, mas ntiaj teb neeg yuav muaj coob tshaj plaws li ntawm 9,000 plhom leej. Txog thaum ntawd mas tib neeg yuav rov tsawg zuj zus los rau 8,000 plhom leej. Vim lub caij ntawd mas cov poj niam nyob thoob ntiaj teb muaj kev txawj ntse txhua tus, ces lawv paub txog kev tiv thaiv kom txhob muaj me nyuam. Cov nrab neeg uas tab tom muaj zog ua hauj lwm yuav tsawg zuj zus nyob Is Ntias teb thiab Suav teb. Ces yuav ua teeb meem rau fab kev lag luam, kev siv neeg lub zog thiab kev tawm suab nyob hauv tej pab neeg. IHME hais tias thaum txog xyoo 2100, 183 lub teb chaws nyob hauv 195 lub teb chaws thoob ntiaj teb tib neeg yuav tsis muaj kev huam vam raws li xav tseg, ib tug poj niam tsuas yug 1-2 tug me nyuam lawm xwb. Hos nyob hauv 23 lub teb chaws xws li Zis Pees teb, Thaib teb, Is Tas Lias teb thiab Xyis Pas Yas teb mus rau lwm cov, mas tib neeg yuav tsawg li ntawm 50 feem pua. Tab sis cov teb chaws nyob As Fiv Kas Naj tib neeg yuav coob dua qub tuaj 3 npaug. Thaum tiam 21 no yuav tas, mas cov neeg nyob ntiaj teb no ib nrab yog neeg As Fiv Kas lawm xwb. 
Global Burden of Disease Study 2017 hais tias : thaum txog xyoo 2100, mas cov neeg nyob As Xias teb, nyob Aws Los Pas sab hnub tuaj thiab nyob nruab nrab hauv Aws Los Pas teb yuav tshuav tsawg heev. Yam li Thaib teb muaj tsoom pej xeem li ntawm 70 tawm plhom leej, nws yuav nqes los ua 35 plhom leej. Xyis Pas Yas teb (Spain) muaj tsoom pej xeem 46 plhom leej, yuav nqes los ua 23 plhom leej. Zis Pees teb cov pej xeem 128 plhom leej, yuav nqes los ua 60 plhom leej. Kos Lim Naj muaj pej xeem 53 plhom leej, yuav nqes los ua 27 plhom leej. Thiab Is Tas Lias teb muaj pej xeem 61 plhom leej, yuav nqes los ua 31 plhom leej. Xyoo 2017, cov neeg As Fiv Kas Naj coob tuaj li 1,000 plhom leej. Tab sis xyoo 2100, cov neeg As Fiv Kas Naj yuav coob txog 3,000 plhom leej. Cov neeg laus nyob ntiaj teb no yuav muaj coob li ntawm 2,300 tawm plhom leej nyob hauv xyoo 2100. Xyoo 2100, cov neeg Suav yuav coob txog 1,400 plhom leej, tab sis yuav nqes los ua 730 plhom leej. Ib tsoom neeg nyob thoob ntiaj teb yuav nqes los ua 8,800 plhom leej los yog nqes ua 2,000 plhom leej lawm xwb. Qhov no yog hais raws li lub Leej Haum Kuj txoj kev xav nyob rau tam sim no. Vim li cas ho hais tias thaum txog xyoo 2100 tib neeg nyob ntiaj teb yuav tsawg dua qub ? Vim cov poj niam txawj ntse thiab lawv tsis kam yug me nyuam lawm, ces thiaj yuav ua rau neeg rov qab tsawg zuj zus. 

 

Add new comment

3 + 1 =